Zavřít

AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s. r. o.

Kontakty na školu
 • Rašelinová 2423/9, Líšeň, 628 00 Brno
 • akademy@akademy.cz
 • 544 211 547
 • www.akademy.cz
 • Zřizovatel: Soukromý
  Zaměření: Jazykové, Logopedie, Mimořádně nadané děti, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  IČ: 44991665
Videa

Podrobné informace o škole

AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s. r. o.

AKADEMIA byla založena v roce 1992 a je fakultní školou Filozofické a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Naše vzdělávací instituce zahrnuje gymnázium, základní i mateřskou školu. Základní škola AKADEMIA se nachází v malebné brněnské městské části Líšeň. Díky svažitému terénu v okolí školy máme zde Brno jako na dlani. Jsme školou rodinného typu, s individuálním přístupem k žákům a přátelským vztahem k rodičům. Vzděláváme žáky v malých kolektivech, které mají možnost se v rámci výuky pravidelně potkávat. Podporujeme tak přátelské vztahy mezi žáky napříč věkem a třídami, předcházíme tím nežádoucímu vytváření uzavřených skupin a šikaně. Velký důraz klademe také na zdravé, příjemné třídní klima, přátelské vztahy a žáky vedeme k vzájemné toleranci, ohleduplnosti a kooperaci. Malé kolektivy jsou velkým přínosem pro důkladné procvičení všech elementárních znalostí a aktivní zapojení všech žáků při výuce. .

Všestranně rozvíjíme osobnost nám svěřených dětí, učíme je spolupráci v týmu. Důraz klademe na výuku anglického jazyka a informačních technologií, dále na etiku, komunikaci a ekonomickou gramotnost. Pracujeme podle originálního nadstandardního školního vzdělávacího programu, naši žáci zažijí projektové vyučování, práci s interaktivní tabulí i mnoho aktivit mimo školu. Děti mají dostatek prostoru pro kreativní vyžití, nabízíme jim tvůrčí výtvarné činnosti, sportovní aktivity (plavání, bruslení) i průběžnou logopedickou prevenci. Žáci se učí především hrou a prožitkem, výuka je musí bavit a naplňovat – každé učivo se lépe upevňuje, když ho můžeme zažít, vyzkoušet a vidět. Naším cílem jsou spokojené a šťastné děti, rozvíjíme jejich přirozenou zvídavost. Podporujeme poznávání vlastních schopností našich žáků a chuť na sobě pracovat, respektujeme pracovní tempo každého žáka.

Škola má dvě budovy, v jedné budově se nachází třídy základní školy, družina a multifunkční místnost, na druhé budově se nachází jídelna, PC učebna a další odborné učebny. Obě budovy spojuje rozlehlá školní zahrada, kterou využíváme celoročně při různých aktivitách – při výuce, v družině i při relaxaci.

Každoročně se zapojujeme do různých soutěží, projektů a vzdělávacích, sportovních či kulturních akcí. V rámci výuky je do rozvrhu pravidelně zařazena i anglická konverzace s rodilým mluvčím. Pro výuky informatiky škola disponuje PC učebnou, která nyní nově vybavena novými počítači. Třídy jsou útulné, dobře vybavené různými vzdělávacími pomůckami a technikou.

Výuku začínáme od 9 hodin. Ranní družina funguje od 8 hodin ráno. Odpolední družina je otevřená do 17 hodin. V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat i různé zájmové kroužky, např. vědecký, divadelní, kreativní, přírodovědecký kroužek apod.

 

ČÍM JE ZŠ AKADEMIA JEDINEČNÁ

 

 • Začátek vyučování je v 9:00 hodin
 • Školní družina je ráno od 8:00 hod, odpolední družina končí v 17 hodin
 • Malé kolektivy
 • Důraz na rozvoj osobnosti dítěte, jeho nadání a kreativity
 • Individuální přístup každého učitele ke každému žákovi – každý může pracovat svým tempem
 • Respektování povahových charakteristik žáků
 • Moderní výukové vybavení – interaktivní tabule, PC učebna, multifunkční sál
 • bohatá nabídka volnočasových kroužků – vědecký, divadelní, kreativní, logopedický, čtenářský, přírodovědný, youtuber kroužek
 • rodinné prostředí AKADEMIA – klademe důraz na spolupráci s rodinou – časté konzultační hodiny, třídní schůzky, setkávání s rodiči dle jejich potřeb
 • každý měsíc emocionální hodina – rozbor pocitů, potřeb, chování
 • při vzdělání spolupracujeme s rodiči, hledáme společná řešení a nabízíme konzultace
 • bezpečná a prostorná zahrada, která je často využívaná ve výuce
 • příprava na zkoušky na gymnázium

 

Pokud se Vám naše škola libí a chtěli byste se k nám přijít podívat, neváhejte nás kontaktovat. Více informací získáte na www.akademy.cz

logo
Rašelinová 2423/9, Brno
tel.: 544 211 547
akademy@akademy.cz
www.akademy.cz
Zobrazit více