Ochrana osobních údajů

Prohlášení společnosti P.F. art, spol. s r.o. o zásadách ochrany osobních údajů v souvislosti s projektem Atlas školství ve vztahu k návštěvníkům internetových stránek www.atlasskolstvi.cz

I. Kdo je společnost P.F. art?

1. Správcem údajů a současně zpracovatelem osobních údajů je společnost P.F. art, spol. s r.o., IČ: 46905375, se sídlem Gromešova 769/4, 621 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 6223, (dále také jako „P.F. art“). P.F. art je právnická osoba podnikající zejména v oblasti tvorby kartografických produktů a dalších služeb a zboží.

2. P.F. art dbá o ochranu Vašich osobních údajů, a to v souladu s legislativou platnou a účinnou na území České republiky, zejména pak se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálním znění, a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v aktuálním znění (dále také jako „nařízení GDPR“).

3. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů představuje zejména informace o tom, jak P.F. art zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s prodejem a distribucí informační brožury Atlas školství ČR a provozem portálu www.atlasskolstvi.cz (dále také jako „služby“) a zejména informace o Vašich právech v souladu s legislativou platnou a účinnou na území České republiky.

4. Pro účely upřesnění některých z uvedených informací se můžete obrátit na P.F. art písemně prostřednictvím e-mailové schránky na gdpr@pfart.cz, či na adrese Gromešova 769/4, 621 00 Brno.

II. Jaké osobní údaje P.F. art zpracovává?

1. P.F. art v rámci poskytování služeb zpracovává různé kategorie informací, na jejímž základě Vás může přímo či nepřímo identifikovat. Těmito kategoriemi jsou:

a) identifikační údaje – osobní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (např. jméno, příjmení, adresa bydliště nebo jiná korespondenční adresa, IČ);

b) kontaktní údaje – osobní údaje umožňující společnosti P.F. art Vás kontaktovat (např. identifikační údaje, telefonní číslo, adresa e-mailové schránky);

c) platební údaje – osobní údaje nezbytné ke zpracování případných plateb (např. číslo bankovního účtu);

d) údaje související s poskytnutím služeb – osobní údaje nezbytné ke zpracování sjednaného plnění pro Vás (např. údaje o objednaných službách);

e) údaje z komunikace mezi Vámi a P.F. art – (např. kontaktní údaje, záznamy e-mailů);

f) záznamy o chování na internetových stránkách P.F. art – (např. údaje o službách nebo zboží, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po internetových stránkách společnosti P.F. art a také údaje o zařízení, ze kterého si internetové stránky prohlížíte, jako je např. IP adresa, a také údaje získané ze souborů cookies);

g) kamerové záznamy – P.F. art využívá v rámci prostor svého sídla na adrese Gromešova 769/4, 621 00 Brno, bezpečnostní kamerový systém, který snímá a pořizuje audiovizuální záznam.

2. Pokud jste právnická osoba, zpracovává P.F. art uvedené osobní údaje u fyzických osob, které Vás zastupují (např. statutární orgán, prokurista/prokuristka, opatrovník, likvidátor, pověřený zaměstnanec).

3. Uvedené osobní údaje nemáte povinnost poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je tak zcela dobrovolné, nicméně je současně nutným požadavkem zejména pro uzavření smlouvy se společností P.F. art a pro její plnění, tudíž bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany P.F. art splnit. Pokud své osobní údaje v ostatních případech, např. při návštěvě internetových stránek www.atlasskolstvi.cz nebo při vstupu do sídla společnosti P.F. art na adrese Gromešova 769/4, 621 00 Brno, nechcete poskytnout, společnost P.F. art Vám doporučuje, abyste se těmto činnostem vyhnuli.

III. Proč P.F. art zpracovává osobní údaje?

1. V souladu se zásadou zákonnosti zpracovává P.F. art požadované a získané osobní údaje v rámci uvedených kategorií vždy pouze k níže vymezeným účelům zpracování, na základě tzv. právních základů zpracování podle čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR a v odpovídajícím rozsahu pro stanovený účel zpracování.

2. Pro služby, které společnost P.F. art poskytuje, jsou relevantní zejména následující právní základy:

a) zpracování je nezbytné pro splnění objednávky/smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy a společnost P.F. art, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením objednávky/smlouvy na Vaši žádost;

b) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů P.F. art;

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na P.F. art vztahuje;

3. Pokud uzavřete objednávku/smlouvu se společností P.F. art, zpracovává společnost P.F. art Vaše osobní údaje z důvodu splnění objednávky/smlouvy, zejména pak identifikační údaje, kontaktní údaje, platební údaje, údaje z komunikace mezi Vámi a společností P.F. art a další údaje související s poskytnutím služeb. Pro toto zpracování není potřeba Váš souhlas. Zpracování Vašich osobních údajů z důvodu splnění objednávky/smlouvy se provádí zejména pro tyto účely:

a) jednání o smluvním vztahu;

b) komunikace ohledně objednávky/smlouvy;

c) provedení platby za poskytnuté zboží a služby;

d) doručení objednaného zboží;

e) provedení reklamace (uplatnění práva z vadného plnění) objednaného zboží;

f) ostatní činnosti v souvislosti s dalšími Vašimi požadavky, se kterými se na P.F. art obrátíte.

4. Pokud Vás společnost P.F. art poprvé osloví s nabídkou svých služeb za účelem uzavření nové objednávky/smlouvy, zpracovává P.F. art Vaše osobní údaje z důvodu oprávněných zájmů P.F. art, zejména pak identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje z komunikace mezi potenciálním klientem a P.F. art (oprávněným zájmem je svoboda podnikání a získání nových klientů). Pro toto zpracování není potřeba Váš souhlas.

5. Pokud uzavřete objednávku/smlouvu se společností P.F. art, zpracovává P.F. art Vaše osobní údaje z důvodu oprávněných zájmů P.F. art, zejména pak identifikační údaje, kontaktní údaje, platební údaje, údaje z komunikace mezi klientem a P.F. art a další údaje související s poskytnutím služeb nebo zboží. Pro toto zpracování není potřeba Váš souhlas. Zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněných zájmů P.F. art se provádí zejména pro tyto účely:

a) získání informací, na základě kterých bude společnost P.F. art pro Vás schopna nabízené služby nebo zboží v budoucnu vylepšit, např. zjišťování spokojenosti klientů se službami nebo zbožím (sledovaným oprávněným zájmem je svoboda podnikání a zlepšování služeb nebo zboží pro klienty);

b) ochrana a uplatňování právních nároků P.F. art, vnitřní evidence P.F. art a kontrola (sledovaným oprávněným zájmem je právo na soudní a jinou ochranu);

c) přímý marketing spočívající v cíleném nabízení služeb nebo zboží P.F. art Vám, jakožto stávajícím klientům, kdy P.F. art Vám může takovou nabídku zaslat e-mailem, poštou nebo ji sdělit po telefonu (sledovaným oprávněným zájmem je efektivní propagace služeb a zboží od společnosti P.F. art). Proti zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem můžete vznést námitku. Způsob a podrobnosti naleznete zde.

6. Pokud se pohybujete v místě sídla společnosti P.F. art na adrese Gromešova 769/4, 621 00 Brno, zpracovává P.F. art kamerové záznamy z důvodu oprávněného zájmu P.F. art spočívajícího v zajištění bezpečnosti P.F. art, klientů a dalších osob pohybujících se v prostorách jeho sídla. Pro toto zpracování není potřeba Váš souhlas.

7. Pokud navštívíte internetové stránky P.F. art na www.atlasskolstvi.cz, zpracovává společnost P.F. art z důvodu oprávněných zájmů P.F. art záznamy o Vašem chování na internetových stránkách P.F. art spočívajících v zajištění ochrany internetových stránek a zlepšení jejich fungování. Pro toto zpracování se nevyžaduje Váš souhlas.

8. Pokud navštívíte internetové stránky P.F. art na www.atlasskolstvi.cz, zpracovává společnost P.F. art tzv. soubory cookies. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které jsou poslány ze strany serveru, na němž jsou provozovány internetové stránky, a to prohlížeči internetových stránek, v němž jsou internetové stránky zobrazovány a používány. Při návštěvě internetových stránek přitom prohlížeč tyto textové soubory stahuje a ukládá do Vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení, které pro zobrazení internetových stránek používáte. Následně, při každé další návštěvě těchto internetových stránek se soubory cookies zasílají zpět serveru. Pro zpracování cookies, které jsou nezbytně nutné, aby mohly fungovat internetové stránky a určité funkce (technicky) na Vašem prohlížeči, není potřeba Váš souhlas. Pro ostatní kategorie souborů cookies se vyžaduje Váš souhlas. Bližší informace o jednotlivých kategoriích souborů cookies a o udělení souhlasu se zpracováním souborů cookies nalezte zde.

9. Pokud uzavřete objednávku/smlouvu s P.F. art, zpracovává P.F. art Vaše osobní údaje z důvodu plnění právních povinností, zejména pak identifikační údaje, kontaktní údaje, platební údaje a údaje z komunikace mezi klientem a P.F. art. Společnost P.F. art v tomto směru dodržuje zejména právní předpisy související s plněním z objednávky/smlouvy, a to:

a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění;

b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v aktuálním znění;

c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění;

d) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, a další.

IV. Aktualizace Vašich údajů

1. P.F. art vynakládá přiměřené úsilí, aby zajistil přesnost Vašich osobních údajů. Za tímto účelem poskytněte společnosti P.F. art součinnost a sdělujte pouze přesné, pravdivé a aktuální informace.

2. Pokud zjistíte, že informace, které P.F. art zpracovává, jsou nepřesné, nepravdivé či neaktuální (např. v důsledku změny Vašich osobních údajů), informujte o této skutečnosti P.F. art písemně prostřednictvím e-mailové schránky na gdpr@pfart.cz, či na adrese Gromešova 769/4, 621 00 Brno tak, aby mohla společnost P.F. art zjednat nápravu.

V. Odkud P.F. art získává osobní údaje?

1. P.F. art získává osobní údaje zejména:

a) přímo od Vás - zejména při jednání se společností P.F. art o uzavření objednávky/smlouvy, při uzavření smlouvy, při objednání zboží nebo služeb na internetových stránkách www.atlasskolstvi.cz, při následném poskytnutí zboží nebo služeb, při komunikaci mezi Vámi a společností P.F. art nebo při sledování Vašeho chování na internetových stránkách www.atlasskolstvi.cz (soukromě držený zdroj);

b) z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam) a z dalších veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě zveřejníte sami) (veřejně přístupný zdroj);

c) od bank a spořitelen získává P.F. art Vaše osobní údaje týkající se provedených plateb (soukromě držený zdroj);

2. V obecné rovině jsou tyto informace drženy ve zdrojích umístěných na území členských států Evropské unie, Islandu, Norska a Lichtenštejnska, nelze však vyloučit, že P.F. art o Vás získá informace ze zdrojů, které jsou drženy v tzv. třetích zemích, tj. na území státu mimo výše uvedených.

VI. Kdo jsou příjemci osobních údajů?

1. Všechny osobní údaje zpracovává P.F. art jako správce, tzn. P.F. art stanovuje shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďuje, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení.

2. P.F. art předává či jinak zprostředkovává Vaše osobní údaje třetím osobám pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění z uzavřené objednávky/smlouvy, na základě oprávněného zájmu nebo při plnění zákonných povinností.

3. P.F. art předává osobní údaje pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nečiní přímo společnost P.F. art, dalším zpracovatelům:

a) společnosti Microsoft Corporation se sídlem Redmond, Washington, Spojené státy americké, provozující službu OneDrive pro účely vnitřní evidence P.F. art a kontroly;

b) společnosti Google, Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, MountainView, CA 94043, Spojené státy americké, provozující službu Google Analytics, využívající soubory cookies pro účely vyhodnocování užívání internetových stránek P.F. art www.atlasskolstvi.cz (bližší informace o jednotlivých kategoriích souborů cookies a využívání služby Google Analytics naleznete zde);

c) společnosti webProgress, s.r.o., IČ: 262 82 143, se sídlem Wurmova 592/6, 602 00 Brno, pro účely provozování internetových stránek P.F. art www.atlasskolstvi.cz;

4. P.F. art dále předává osobní údaje dalším příjemcům:

a) advokátovi, notáři či jiným právním nebo finančním zástupcům, dále soudům, finančním úřadům, Policii České republiky a dalším státním orgánům s pravomocí kontroly za účelem zajištění ochrany nároků společnosti P.F. art a z důvodu plnění právních povinností;

b) přepravním partnerům, zejména společnosti Geis Parcel CZ s.r.o., IČ: 630 77 051, se sídlem Zemská 211, 337 01 Ejpovice, nebo společnosti Česká pošta, s.p., IČ: 471 14 983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 110 00 Praha;

c) bankovní instituci zajišťující provedení úhrady sjednané ceny a další bezhotovostní operace podle objednávky/smlouvy, zejména Komerční bance, a.s., IČ: 453 17 054, se sídlem Na Příkopě 969/3, 114 07 Praha 1, České spořitelně, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, popř. bankovní instituci, u kterých máte vedený účet nebo jiný bankovní produkt;

VII. Předává P.F. art osobní údaje do třetích zemí?

1. V obecné rovině P.F. art nepředává Vaše osobní údaje do tzv. třetích zemí, tj. mimo území členských států Evropské unie, Islandu, Norska a Lichtenštejnska.

2. Pokud však některý z příjemců osobních údajů klientů zpracovává osobní údaje ve třetích zemích, je P.F. art oprávněn Vaše osobní údaje předávat i do takové třetí země, a to v mezích ust. článku 44 až 50 nařízení GDPR . V takovém případě P.F. art zajistí, aby Vaše osobní údaje byly předávány do zemí s odpovídající ochranou, jejichž seznam naleznete zde. Pakliže daná země nespadá do kategorie zemí s odpovídající ochranou, může P.F. art Vaše osobní údaje do této země předat, pokud je předání založeno na vhodných zárukách (např. standardní doložky o ochraně osobních údajů).

3. P.F. art využívá služeb společnosti Google, Inc. se sídlem 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, Spojené státy americké (bližší informace naleznete zde), a společnosti Microsoft Corporation se sídlem Redmond, Washington, Spojené státy americké (bližší informace naleznete zde, u kterých může dojít k předání a zpracování osobních údajů na území třetích zemí. Obě uvedené společnosti dodržují rámcové dohody Privacy Shield o ochraně soukromí mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a mezi Švýcarskem a Spojenými státy americkými a zajišťují tak úroveň ochrany osobních údajů ekvivalentní s právními předpisy Evropské unie (příslušné prováděcí rozhodnutí Evropské komise naleznete zde).

VIII. Po jakou dobu P.F. art osobní údaje ukládá?

1. P.F. art Vaše osobní údaje zpracovává pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, P.F. art je zpracovává, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. Jakmile odpadne účel s kratší dobou zpracování, přestane P.F. art osobní údaje zpracovávat k účelu který odpadl.

2. Z důvodu plnění smlouvy/objednávky budou Vaše osobní údaje společností P.F. art zpracovávány až do splnění všech závazků ze smlouvy/objednávky uzavřené mezi P.F. art a Vámi, obecně do uplynutí doby pro uplatnění reklamace poskytnutého plnění.

3. Pokud Vás společnost P.F. art poprvé osloví s nabídkou svých služeb za účelem uzavření nové objednávky/smlouvy, zpracovává P.F. art Vaše osobní údaje z důvodu oprávněných zájmů P.F. art až do okamžiku případného uzavření objednávky/smlouvy nebo do okamžiku Vašeho odmítnutí nabízených služeb společnosti P.F. art, nejdéle však po dobu 6 měsíců.

4. Pokud uzavřete objednávku/smlouvu se společností P.F. art, zpracovává P.F. art z důvodu oprávněného zájmu Vaše osobní údaje pro účely:

a) získání informací, na základě kterých bude společnost P.F. art pro Vás schopna nabízené služby v budoucnu vylepšit, např. zjišťování spokojenosti klientů se službami nebo zbožím, až do okamžiku vytvoření nové edice obdobného projektu, a to nejméně po dobu 1 roku;

b) ochrana a uplatňování právních nároků P.F. art, vnitřní evidence P.F. art a kontrola do doby, než uplynou zákonné promlčecí lhůty (obecně je délka promlčecí lhůty 3 roky od vzniku příslušného nárok – např. splatnost faktury, zjištění vady služby), resp. do konce soudního, exekučního, správního, rozhodčího či jiného řízení, jehož účastníkem nebo obdobně procesně postaveným subjektem je společnost P.F. art;

c) přímý marketing spočívající v cíleném nabízení služeb nebo zboží P.F. art Vám, jakožto stávajícím klientům, nejdéle po dobu 10 let. Zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem můžete vyloučit způsobem popsaným zde a zde;

5. Pokud se pohybujete v místě sídla společnosti P.F. art na adrese Gromešova 769/4, 621 00 Brno, zpracovává z důvodu oprávněného zájmu P.F. art kamerové záznamy po dobu 30 dnů.

6. Pokud navštívíte internetové stránky P.F. art na www.atlasskolstvi.cz, zpracovává společnost P.F. art z důvodu oprávněných zájmů záznamy o chování na internetových stránkách P.F. art, a to nejdéle po dobu 7 dnů.

7. Pokud navštívíte internetové stránky P.F. art na www.atlasskolstvi.cz, zpracovává společnost P.F. art tzv. soubory cookies. Bližší informace o jednotlivých kategoriích souborů cookies a době uložení těchto souborů naleznete zde.

8. Pokud uzavřete objednávku/smlouvu s P.F. art, zpracovává P.F. art Vaše osobní údaje z důvodu plnění právních povinností, a to po dobu stanovenou příslušným právním předpisem, zejména účetní údaje po dobu 5 let, daňové doklady po dobu 10 let.

9. P.F. art obecně při posuzování nutné délky doby zpracování Vašich osobních údajů přihlíží k těmto hlediskům:

a) délka promlčecí lhůty;

b) pravděpodobnost vznesení právních nároků z Vaší strany či třetích osob;

c) obvyklé postupy na trhu;

d) pravděpodobnost a význam hrozících rizik;

e) případné doporučení či pokyn Úřadu pro ochranu osobních údajů a dalších státních orgánů.

IX. Vaše práva související s ochranou osobních údajů

1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany společnosti P.F. art máte podle článku 15 až 21 a článku 7 odst. 3 nařízení GDPR níže uvedená práva:

a) právo na přístup k osobním údajům (podrobnosti naleznete zde);

b) právo na opravu, resp. doplnění (podrobnosti naleznete zde);

c) právo na výmaz (podrobnosti naleznete zde);

d) právo na omezení zpracování (podrobnosti naleznete zde);

e) právo na přenositelnost údajů (podrobnosti naleznete zde);

f) právo vznést námitku (podrobnosti naleznete zde);

2. Právo na přístup k osobním údajům – máte právo na základě Vaší žádosti při splnění zákonných podmínek obdržet od P.F. art bezplatně informace (potvrzení), zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy;

e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku;

f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako dozorového úřadu;

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány přímo od Vás;

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování (podrobnosti o tom, co je „automatizované rozhodování“ a „profilování“ naleznete zde).

3. Právo na opravu, resp. doplnění – máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, resp. na doplnění neúplných osobních údajů. Pokud se domníváte, že P.F. art zpracovává Vaše nepřesné údaje, upozorněte na to společnost P.F. art. Je poté povinností P.F. art zabývat se Vaší žádostí a bez zbytečného odkladu provést opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů.

4. Právo na výmaz – máte právo na to, aby P.F. art bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;

f) P.F. art nabízí služby informační společnost, tj. služby poskytované zpravidla za úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce služeb, přičemž jejich podstatou je elektronicky komunikovaná informace (např. obchodní sdělení zasílaná elektronickou poštou). Máte právo na výmaz osobních údajů, které byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služby informační společnosti na základě souhlasu uděleného dítětem mladším 16 let.

5. Právo na omezení zpracování – máte právo v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů je P.F. art povinen omezit, pokud:

a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a přitom odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití (např. pokud očekáváte, že osobní údaje společnosti P.F. art v blízké době poskytnete);

c) Vaše osobní údaje již P.F. art nepotřebuje pro shora uvedené účely zpracování, nicméně Vy tyto osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;

d) vznesete námitku proti zpracování tak, jak je popsáno níže, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody P.F. art převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

6. Právo na přenositelnost údajů – máte právo získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě a současně máte právo požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Toto právo můžete využít za splnění všech tří podmínek uvedených níže:

a) požadované osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně, tj. za použití výpočetní techniky, bez lidského zásahu, a to na základě Vašeho souhlasu nebo při plnění ze smlouvy/objednávky;

b) požadované osobní údaje se Vás týkají a tyto údaje byly poskytnuty společnosti P.F. art přímo Vámi;

c) výkonem tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody třetích stran, např. obsahuje-li soubor údajů předaný na Vaši žádost osobní údaje související s jinými osobami, měl by nový správce údajů tyto údaje zpracovat, pouze pokud pro to existuje odpovídající právní základ.

7. Právo vznést námitku – máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti P.F. art (bližší informace naleznete zde a zde). V případě, že vznesete proti P.F. art námitku, přestane P.F. art osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků společnosti P.F. art. Jde-li o marketingové aktivity, přestane P.F. art Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval.

X. Jak uplatnit Vaše práva související s ochranou osobních údajů?

1. Uvedená práva můžete uplatnit u společnosti P.F. art zasláním písemné žádosti prostřednictvím e-mailové schránky na gdpr@pfart.cz nebo na adrese Gromešova 769/4, 621 00 Brno. Pokud by měla společnost P.F. art důvodné pochybnosti o tom, že jste to skutečně Vy, kdo uplatňuje uvedená práva, může si P.F. art vyžádat poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti. Žádost P.F. art vyřídí bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti uplatněného požadavku, je P.F. art oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce - o takovém prodloužení a jeho zdůvodnění Vás P.F. art bezodkladně informuje.

2. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete kromě výše uvedených způsobů vyloučit kliknutím na políčko „Nepřeji si dostávat e-maily s nabídkami nových produktů a zboží souvisejícího s mou objednávkou.“ v každém jednotlivém e-mailu s cílenou nabídkou služeb nebo zboží, který Vám bude ze strany společnosti P.F. art zaslán.

3. Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu proti zpracování osobních údajů společností P.F. art. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje P.F. art zpracovává neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Dozorovým orgánem, u kterého můžete stížnost podat, je Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

XI. Automatizované rozhodování a profilování

1. Automatizovaným rozhodováním je situace, kdy jsou určitá rozhodnutí správce založena výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů. Automatizovaným zpracováním se rozumí rozšířená forma zpracování osobních údajů za použití výpočetní techniky bez lidského zásahu. Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, na základě které dochází k vyhodnocení nebo předvídání aspektů v chování osob.

2. V souladu s čl. 22 nařízení GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky, nebo se Vás obdobným způsobem významně dotklo.

3. P.F. art Vaše osobní údaje zpracovává jak automatizovaně v informačních systémech, tak manuálně prostřednictvím svých zaměstnanců, popřípadě některých příjemců. P.F. art neprovádí výhradně automatizované rozhodování, včetně profilování, bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro Vás.

XII. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

1. P.F. art nemá povinnost jmenovat a nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

XIII. Prohlášení o účinnosti

1. Toto prohlášení je účinné od 25. 5. 2018 a je k dispozici na internetových stránkách P.F. art www.atlasskolstvi.cz nebo na vyžádání prostřednictvím emailové na gdpr@pfart.cz, na adrese Gromešova 769/4, 621 00 Brno.

2. Pokud vyvstane potřeba aktualizovat toto prohlášení, bude P.F. art informovat o všech podstatných změnách všechny subjekty údajů, včetně Vás.

 

P.F. art, spol. s r.o.