Základní škola a střední škola waldorfská
Poštovní adresa: Křejpského 1501/12, 149 00 Praha 4
Telefon: 272 930 617, 602 838 240
Email: info@waldorfska.cz
WWW: www.waldorfska.cz
Zřizovatel: Kraj
Zaměření: Waldorfská, Dramatická výchova, Finanční gramotnost, Logopedie, Výuka dětí cizinců, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravotní postižení, Zdravotní znevýhodnění, Sociální znevýhodnění, Mentální postižení, Tělesné postižení, Vady řeči, Souběžné postižení více vadami, Autismus, Vývojové poruchy učení

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Základní škola a střední škola waldorfská

ZŠ je devítiletá a dobíhající desetiletá waldorfská škola a SŠ je dvouletá praktická waldorfská škola, usilující o harmonický rozvoj dětské osobnosti na základě antroposofického pohledu na člověka, s cílem připravit dítě se speciálně vzdělávacími potřebami na samostatný praktický život.

ZŠ a SŠW je školou státní, zařazenou do sítě škol. Jejím zřizovatelem je od 1. 1. 2001 Magistrát hl. m. Prahy. Škola je rovněž členem Mezinárodního svazu waldorfských škol. Jsme škola zařazená v síti speciálních škol, která integruje určité stupně a druhy postižení (těžší poruchy učení, lehké a střední mentální postižení, zdravotní a sociální znevýhodnění, smyslové a tělesné vady lehčího charakteru, nevyžadující bezbariérovou úpravu, Downův syndrom, lehčí poruchy autistického spektra aj.).

Na Základní škole je prozatím prodloužena školní docházka na 10 let, od září 2017 již byla školní docházka upravena na devět let.

Pracujeme s dětmi podle zásad waldorfské pedagogiky. Obsah učiva by měli žáci prožít všemi smysly. Je třeba harmonicky rozvíjet myšlení, cítění i vůli. Velkou pomocí nám je úzká spolupráce školy s rodinou dítěte, která je na waldorfských školách všeobecně tradicí.

Škola má tyto součásti

Základní škola

Nároky v hlavních učebních předmětech jsou vždy upraveny podle úrovně konkrétní třídy. Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP Waldorfská škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Každý žák ZŠ je vzděláván podle vlastního IVP (individuálního vzdělávacího plánu), který odpovídá jeho konkrétním potřebám.

V 9. a 10. roč. ukončují žáci základní vzdělávání. Žák má pak možnost, v závislosti na doporučení PPP nebo SPC, přejít na vybrané učiliště, na jinou praktickou školu nebo pokračovat na naší Praktické škole dvouleté, kde podle svých schopností dále pracuje na svém rozvoji.

Praktická škola dvouletá

Na Praktické škole dvouleté probíhá praktická výuka zaměřená na tyto řemeslné činnosti: řezbářství a truhlářství, práce s textilními materiály a šití, keramika, tkaní a zpracování vlny a příprava pokrmů.

Škola v celé své koncepci preferuje především rozvoj v sociální oblasti.

logo
Křejpského 1501/12, Praha 4
tel.: 272 930 617, 602 838 240
info@waldorfska.cz
www.waldorfska.cz
nahoru