Zavřít

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169

Kontakty na školu
  • Výmolova 169/2, Radlice, 150 00 Praha 5
  • skola@vymolova.cz
  • 251 554 763
  • www.vymolova.cz
  • Zřizovatel: Kraj
    Zaměření: Autismus, Bilingvní třída, Logopedie, Souběžné postižení více vadami, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravotní postižení
    IČ: 48134058

Podrobné informace o škole

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169

Škola je umístěna v zahradě v zelené části města blízko stanice Radlická. Má bezbariérový přístup.

Škola přijímá žáky se sluchovou vadou, s kombinacemi dalších postižení, s vývojovými poruchami učení a vadami řeči.

Součásti školy: Speciálně pedagogické centrum, mateřská, základní a střední zdravotnická škola, internáty, školní družina, ULICENTRUM – jazykové centrum.

Speciálně pedagogické centrum: Poskytuje poradenské, diagnostické a terapeutické služby rodičům sluchově postiženým, jejich dětem, pedagogům a integrovaným žákům.

Mateřská škola: Školní vzdělávací program „Hrajeme si se slonem“ je koncipován do dvou větví a je bilingvální. Logopedická třída.

Základní škola: Školní vzdělávací program „Vzhůru ke vzdělání“ zajišťuje základní vzdělávání za přítomnosti slyšících a neslyšících pedagogů, podporuje bilingvální vzdělávání. Logopedické třídy.

Úzká spolupráce se školním psychologem a logopedem. Bohatá nabídka mimoškolních aktivit: sporty, keramika, košíkářství, tkaní, vaření a dále dle zájmu.

Střední škola: Střední škola je zaměřená na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP). Výuka probíhá v malých kolektivech s individuálním přístupem speciálních pedagogů. Žáci se zdravotním postižením vedeni k plné samostatnosti a nezávislosti. Školní vzdělávací program v oboru 53-44-M/03 Asistent zubního technika je ukončen maturitní zkouškou. Tvorba speciálně upravených studijních materiálů, praktická výuka v moderní laboratoři. Při výuce jsou využívány dva komunikační kódy: český jazyk a český znakový jazyk. Výuka probíhá za přítomnosti tlumočníka. Den otevřených dveří 11. 1. 2021.

Internáty: Jsou umístěny v budově a poskytují moderní a kulturní bydlení.

Školní družina: Zajišťuje pestré zájmové zaměstnání v odpoledních hodinách.

ULICENTRUM se soustřeďuje na další vzdělávání sluchově postižených a jejich pedagogů především v oblasti jazyků, vytváří výukové materiály.

logo
Výmolova 169/2, Praha 5
tel.: 251 554 763
skola@vymolova.cz
www.vymolova.cz
Zobrazit více