Zavřít

EDUCAnet – gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s. r. o.

Kontakty na školu
Videa

Podrobné informace o škole

EDUCANET
Škola EDUCANET PRAHA nabízí nejmodernější ucelený školní vzdělávací systém a plán s hlavním cílem pomoci žákům uspět v dalším studiu, praxi či podnikání. Na prvním místě stojí vždy aktivní podpora a rozvoj individuálních schopností žáka, spočívající ve vzájemné důvěře a interakci při výuce. Moderní metody výuky a hodnocení, rozšířená výuka jazyků, online prvky a specializace v odborných předmětech díky řadě volitelných seminářů. Moderní studium plně v duchu hesla SMART - MODERN - FRIENDLY.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

FORMA & OBSAH VÝUKY
- v centru našeho zájmu stojí žák a všestranná podpora a rozvoj jeho individuálních schopností
- aktivně podporujeme výjimečné schopnosti žáka, společně pracujeme na eliminaci slabších stránek a soustřeďujeme se na hlavní potenciály jeho znalostí a dovedností
- proces výuky probíhá ve skupinovém či individuálním modelu práce s žáky
- preferujeme aktivní zapojení žáků do výuky, s využitím praktických modelů a příkladů

FORMA VÝUKY
- v 1. třídě je snížený počet žáků aby se dosáhlo maximální intenzity individuálního osobního přístupu a hodnocení žáků
- cílem je maximální rozsah a intenzita individuálního přístupu a hodnocení žáků
- začátek vyučování je v 8:30 hodin
- výuku hlavních předmětů vede pouze jeden vyučující, což výrazně podporuje aspekt vzájemného poznání, důvěry a individuálního přístupu
- výuku odborných předmětů vedou specializovaní pedagogové
- od 6. ročníku probíhá výuka paralelně i v bilingvním modelu (CZ/ENG)

ANGLICKÝ JAZYK
- výuka od 1. třídy 3 hodiny týdně, od 3. třídy 4 hodiny týdně
- vlastní praxí potvrzený velmi funkční a efektivní model
- II. stupeň: paralelní výuka ostatních předmětů v angličtině (např. MATEMATIKA: týdně 3 hodiny v češtině a 1 hodina v angličtině)

DALŠÍ JAZYKY
- od 6. třídy mohou žáci podle vlastního rozhodnutí studovat i „druhý“ cizí jazyk (německý jazyk, španělština, italština nebo francouzština)

MATEMATIKA
- aplikovaná výuka Hejného metody, která rozvíjí představivost žáků a zároveň je přirozeně učí logice a rozvoji vlastního úsudku

ČESKÝ JAZYK
- preferujeme genetickou formu výuky před analyticko-syntetickou
- děti se neučí slabikovat, ale spojovat po hláskách celá slova

ICT
- systematická výuka Informačních a komunikačních technologií již od 3. třídy, tato oblast výuky je aktuálně intenzivně posílena

DOPROVODNÉ PROJEKTY

RANNÍ/ODPOLEDNÍ DRUŽINA
- ráno od 7:30 hodin a po vyučování cca do 17:30 hodin je otevřena školní družina, pro žáky je k dispozici bohatý program s řadou aktivit a zájmových kroužků

ŠKOLNÍ JÍDELNA
- vlastní denně otevřená moderní školní jídelna

ŠKOLNÍ KLUB
- žáci mohou využívat nabídku kurzů a učebních lekcí, k dispozici mají také počítač a tiskárnu, kde mohou skupinově pracovat na zadaných tématech

VOLNOČASOVÉ PROJEKTY
- samozřejmostí je pořádání řady kulturních či sportovních akcí, kroužků, plaveckých kurzů nebo škol v přírodě

MODERNÍ FORMY HODNOCENÍ

FORMATIVNÍ HODNOCENÍ
- interaktivní forma: žáci jsou aktivní součástí hodnocení, sami si stanovují vlastní cíle a následně s učitelem vyhodnocují úroveň a stupeň jejich dosažení
- zohledňuje kvalitu a úroveň práce žáka v týmu, podíl na tvorbě výstupů z výuky, individuální úroveň silných stránek, eliminace slabších stránek a využití rezerv

SLOVNÍ HODNOCENÍ
- model formativního hodnocení je až do 4. třídy na konci školního roku převáděn i do slovního hodnocení

PROCENTUÁLNÍ HODNOCENÍ
- jasně a strukturovaně stanovuje individuální oblasti a potenciály žáka, díky nímž jsou zřetelně vidět jeho individuální pokroky v průběhu celého roku

ONLINE & DISTANČNÍ VÝUKA
- žákům nabízíme v maximálním možném rozsahu i nejnovější formy distanční výuky (formy standardní a paralelní výuky, doučovací lekce, apod.)

NAVAZUJÍCÍ STUDIUM
- jednou z hlavních předností uceleného projektu EDUCANET je možnost využití navazujícího studia a pokračování na vyšších vzdělávacích stupních naší školy

ONLINE KOMUNIKACE
- na konci týdne dostávají rodiče pravidelné informace o stručném přehledu probíraného učiva, učitel rodiče informuje pravidelně o pokroku žáka ve výuce, formou individuálního hodnocení do žákovské knížky

Zobrazit více