Zavřít

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Zdravotně sociální fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Laboratorní diagnostika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Nursing, EN bakalářský prezenční 3 roky
Nutriční terapie bakalářský prezenční 3 roky
Pediatrické ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky
Radiologická asistence bakalářský prezenční 3 roky
Sociální práce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zdravotně-sociální péče bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zdravotnické záchranářství bakalářský prezenční 3 roky
Management sociální práce v organizacích navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace Specializace v ošetřovatelství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ošetřovatelská péče v interních oborech navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ošetřovatelství v intenzivní péči navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky

Podrobné informace o škole

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

Zdravotně sociální fakulta JU zahájila svou činnost v září roku 1990 a od roku 1991 se stala součástí nově vzniklé Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V České republice si ZSF JU drží významné postavení díky úzkému propojení zdravotnické a sociální problematiky. Tím se daří vychovávat odborníky, kteří jsou schopni pomoci lidem nejen se zlepšením zdravotního stavu, ale také například se začleněním do společnosti či s řešením nepříznivé sociální situace.

Nabízíme tyto studijní programy:

Bakalářské

Fyzioterapie (prezenční studium) – absolventi jsou schopni a oprávněni poskytovat fyzioterapii i funkční diagnostiku v rehabilitačních lůžkových i ambulantních zařízeních, lázeňských léčebnách a ústavech sociální péče s cílem vrátit člověka postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu či vrozené vady do aktivního společenského života. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu.

Laboratorní diagnostika (prezenční i kombinované studium) – absolventi jsou schopni vykonávat samostatnou práci v klinických laboratořích (klinická biochemie, hematologie, imunologie, krevní transfuze, histologie, mikrobiologie, buněčná a molekulární genetika) při analýze biologického materiálu za použití nejmodernějších laboratorních vyšetřovacích postupů, přístrojové a počítačové techniky. Absolventi tohoto profesně zaměřeného bakalářského studijního programu budou oprávněni vykonávat regulované zdravotnické povolání zdravotní laborant na základě souhlasného stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR (čj. MZDR 46401/2017-8/ONP) vydaného pro tento program podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nutriční terapie (prezenční studium) – absolventi budou schopni pracovat v oblasti klinické výživy jak ve zdravotnických, tak i v lázeňských a sociálních zařízeních. Získají poznatky k nápravě základních výživových problémů, prevenci onemocnění i při zajištění stravování nemocných všech věkových skupin. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu.

Pediatrické ošetřovatelství (prezenční i kombinované studium) – tento studijní program má za cíl připravit vysokoškolsky vzdělaného a profesně připraveného pracovníka, který bude schopen působit jako odborník v oblasti pediatrického ošetřovatelství, tedy připravit dětskou sestru pro poskytování ošetřovatelské péče zdravým i nemocným dětem ve věku 0–18 let včetně, v souladu s jejich věkem a aktuálními potřebami ve zdraví i nemoci.

Porodní asistence (prezenční studium) – absolventi tohoto studijního programu budou díky vědomostem z porodní asistence, medicínských a humanitních věd a dovednostem získaným v odborné klinické praxi schopni poskytovat ženě vysoce odbornou péči v období zdraví, těhotenství, fyziologického porodu a v období po porodu. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu.

Radiologická asistence (prezenční studium) – absolvováním tohoto programu získají studenti odbornou způsobilost k výkonu povolání radiologického asistenta v lůžkových zdravotnických zařízeních, v ambulantních zdravotnických zařízeních, na výzkumných pracovištích a pracovištích veterinární chirurgie. Absolventi jsou schopni poskytnout odborné radiologické výkony, postupy, techniky a související odborné činnosti včetně ošetřovatelské činnosti ve vztahu k nukleárně medicínským výkonům a dalším postupům používaným při radioterapii.

Sociální práce (prezenční i kombinované studium) – cílem studia je připravit kvalifikované odborníky pro oblast sociální práce – sociální pracovníky v souladu s požadavky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a v souladu s Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci ČR. Absolventi jsou kvalifikovanými sociálními pracovníky ve státních, soukromých, církevních a nestátních neziskových organizacích, které se věnují jednotlivcům, rodinám, skupinám či komunitám v obtížných životních situacích.

Všeobecné ošetřovatelství (prezenční i kombinované studium), Nursing (anglická verze studijního programu Všeobecné ošetřovatelství – prezenční studium) – obor je zaměřený na moderní pojetí ošetřovatelství s důrazem na individuální přístup k pacientovi a na péči o zdravý životní styl a prevenci nemocí. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu. Studium je srovnatelné se vzdělávacími programy zemí Evropské unie, kde absolventi mohou najít uplatnění na trhu práce.

Zdravotně-sociální péče (prezenční i kombinované studium) – cílem tohoto programu je připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborného zdravotně-sociálního pracovníka, který je oprávněn poskytovat odbornou zdravotně-sociální péči a služby ve zdravotnických a sociálních zařízeních u klientů napříč všemi věkovými kategoriemi.

Zdravotnické záchranářství (prezenční studium) – absolventi jsou schopni poskytovat specifickou ošetřovatelskou péči na úseku neodkladné péče, akutního příjmu a všude tam, kde jsou nemocní a zranění bezprostředně ohroženi na životě. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu.

Navazující magisterské

Management sociální práce v organizacích (prezenční i kombinované studium) – magisterské studium navazuje na bakalářský stupeň vzdělávání ve studijním programu Sociální práce. Navržený studijní program je určen pro studenty stávajících bakalářských programů se sociálním a zdravotně-sociálním zaměřením na ZSF JU, ale i pro uchazeče jiných fakult, potažmo univerzit, kde jsou realizovány příbuzné programy. Cílem studia je připravit nové absolventy tak, aby byli schopni reagovat na aktuální vědecko-výzkumnou a profesní problematiku sociální práce. Jedná se o moderní program, který si klade za cíl zvýšit kvalitu absolventů a atraktivitu studia v oblasti vzdělávání v sociální práci na úrovni navazujícího magisterského studia.

Studijní program Specializace v ošetřovatelství (prezenční i kombinované studium) – magisterské studium tohoto studijního programu vychází z charakteristiky ošetřovatelství jako samostatné vědní disciplíny, která je založena na integraci teorie, praxe, výzkumu a vzdělání. Studijní program je dvouletý, nabízen v denní i kombinované formě. Základní charakteristikou magisterského studijního programu je rozvinutí vědomostí, dovedností a postojů získaných na základě předcházejícího bakalářského studijního oboru. Studijní program je členěn do tří oborů specializačního vzdělávání – ošetřovatelská péče v interních oborech, ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, ošetřovatelství v intenzivní péči.

Doktorské

Ošetřovatelství (prezenční i kombinované studium) – postgraduální studijní program je zaměřen na výchovu vědeckých a výzkumných pracovníků orientovaných na problematiku ošetřovatelství.

Sociální práce (prezenční i kombinované studium) – studijní program se zaměřuje na integraci sociální a zdravotní problematiky.

Den otevřených dveří

21. 1. 2022

Termín podání přihlášek

15. 4. 2022

logo
J. Boreckého 1167/27, České Budějovice
tel.: 389 037 501
polenova@zsf.jcu.cz
www.zsf.jcu.cz
Zobrazit více