objednat tištěnou publikaci

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Poštovní adresa: J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice
Telefon: 389 037 734–739
Fax: Neuvedeno 
Email: polenova@zsf.jcu.cz
WWW: www.zsf.jcu.cz
Zaměření školy: Humanitní, Lékařské
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 60076658

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

Zdravotně sociální fakulta JU zahájila svou činnost v září roku 1990 a od roku 1991 se stala součástí nově vzniklé Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V současné době studuje na ZSF JU více než 2 000 studentů. V České republice si ZSF JU drží významné postavení díky úzkému propojení zdravotnické a sociální problematiky. Tím se daří vychovávat odborníky, kteří jsou schopni pomoci lidem nejen se zlepšením zdravotního stavu, ale také například se začleněním do společnosti či s řešením nepříznivé sociální situace.

Nabízíme tyto studijní obory:

Bakalářské

Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory (prezenční studium) – absolventi získají potřebné vědomosti a dovednosti ze zdravotnických, sociálních, právních, humanitních a speciálně pedagogických oborů; splňují dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, kvalifikační předpoklady pro výkon práce sociálního pracovníka.

Všeobecná sestra (prezenční i kombinované studium), Nurse (anglická verze studijního oboru Všeobecná sestra – prezenční studium) – po absolvování tohoto studijního oboru získají absolventi se souhlasem MZ ČR oprávnění vykonávat zdravotnické povolání všeobecná sestra ve všech typech zdravotnických zařízení i v komunitní péči. Studijní program je zaměřený na moderní pojetí ošetřovatelství s důrazem na individuální přístup k pacientovi a na péči o zdravý životní styl a prevenci nemocí.

Porodní asistentka (prezenční studium) – po absolvování tohoto studijního oboru získají absolventi se souhlasem MZ ČR oprávnění vykonávat zdravotnické povolání porodní asistentka. Absolventi studia najdou uplatnění v jednotlivých oblastech systému (primární, sekundární a terciální) péče o zdraví žen, novorozenců, rodin a komunit. Uplatnění je možné ve státních i nestátních (lůžkových a ambulantních) zařízeních a institucích.

Fyzioterapie (prezenční studium) – po absolvování tohoto studijního oboru získají absolventi se souhlasem MZ ČR oprávnění vykonávat zdravotnické povolání fyzioterapeuta v systému primární, sekundární a terciární péče o zdraví člověka ve státních i nestátních (lůžkových i ambulantních) zařízeních a institucích – rehabilitačních a fyzioterapeutických odděleních nemocnic, v ambulancích, v lázeňských, rekondičních a regeneračních centrech, ve specializovaných centrech preventivní a sportovní medicíny, v institucích sociální a pedagogické péče.

Radiologický asistent (prezenční studium) – cílem studia je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu povolání na odděleních radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny a dále k provádění radiologických zobrazovacích a ozařovacích postupů a aplikaci ionizujícího záření při postupech používaných při lékařském ozáření.

Zdravotní laborant (prezenční i kombinované studium) – po absolvování studijního oboru získají absolventi se souhlasem MZ ČR oprávnění vykonávat zdravotnické povolání zdravotní laborant. Absolventi najdou uplatnění ve všech typech zdravotnických laboratoří, organizacích vyrábějících diagnostické laboratorní přípravky, ve výzkumných a jiných laboratořích.

Zdravotnický záchranář (prezenční studium) – po absolvování získají absolventi prezenčního studia se souhlasem MZ ČR oprávnění vykonávat zdravotnické povolání zdravotnický záchranář. Studium je srovnatelné se vzdělávacími programy zemí Evropské unie a odpovídá novému pojetí přednemocniční péče. Cílem oboru je připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka pro samostatnou činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče, akutního příjmu a všude tam, kde jsou nemocní a zranění bezprostředně ohroženi na životě.

Nutriční terapeut (prezenční studium) – absolventi jsou schopni pracovat v oblasti klinické výživy ve zdravotnických i lázeňských i sociálních zařízeních. Získají poznatky k nápravě základních výživových problémů, prevenci onemocnění i při zajištění stravování nemocných. Se souhlasem MZ ČR jsou oprávněni vykonávat zdravotnické povolání nutriční terapeut.

Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny (prezenční i kombinované studium) – student získá potřebné znalosti v problematice krizového managementu se zaměřením na mimořádné události a krizové situace, a to především ve vztahu k chemickým, biologickým, radiačním, radiologickým a výbušným noxám.

Sociální práce ve veřejné správě (prezenční i kombinované studium) – cílem studijního oboru je připravit VŠ vzdělaného zaměstnance pro profese v sociální práci ve veřejné správě ve všech jejích oblastech, tj. sociálního zabezpečení státní správy, veřejné správy a v poradenství v sociálním zabezpečení.

Navazující magisterské

Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory (prezenční i kombinované studium) – absolventi se uplatní ve zdravotně sociálních zařízeních (ambulantních a ústavních), v orgánech státní správy a samosprávy, v nestátních neziskových organizacích a v pedagogických zařízeních. Absolvent splňuje podle zákona č. 108/2006 Sb. kvalifikační předpoklady pro výkon práce sociálního pracovníka.

Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech – ošetřovatelská péče v pediatrii, v chirurgii, ve vnitřním lékařství (prezenční i kombinované studium) – studijní program je členěn do modulů. Ve čtyřech povinných modulech studenti získají vědomosti a dovednosti pro klinickou, vědeckou, manažerskou práci v oboru ošetřovatelství. Ze tří povinně volitelných odborných modulů – Ošetřovatelské péče v pediatrii, Ošetřovatelské péče ve vnitřním lékařství a Ošetřovatelské péče v chirurgii, si student zvolí jeden, který pak určuje jeho odborné zaměření.

Civilní nouzová připravenost (prezenční i kombinované studium) – je oborem zahrnujícím souhrn civilních řídicích plánovacích a kontrolních procesů a vazeb, které správní úřady a orgány samosprávy připravují pro řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Doktorské

Ošetřovatelství (prezenční i kombinované studium) – postgraduální studijní program je zaměřen na výchovu vědeckých a výzkumných pracovníků orientovaných na problematiku ošetřovatelství.

Rehabilitace (prezenční i kombinované studium) – studijní program se zaměřuje na integraci sociální a zdravotní problematiky.

Den otevřených dveří: 18. 1. 2019

Termín podání přihlášek: 31. 3. 2019

logo
J. Boreckého 1167/27, České Budějovice
tel.: 389 037 501
polenova@zsf.jcu.cz
www.zsf.jcu.cz
nahoru