Zavřít

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta

Kontakty na školu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Nutriční terapie bakalářský prezenční 3 roky
Pediatrické ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Radiologická asistence bakalářský prezenční 3 roky
Sociální práce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Všeobecné ošetřovatlství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zdravotně-sociální péče bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zdravotnické záchranářství bakalářský prezenční 3 roky
Management sociální práce v organizacích navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky

Podrobné informace o škole

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Zdravotně sociální fakulta

Zdravotně sociální fakulta JU zahájila svou činnost v září roku 1990 a od roku 1991 se stala součástí nově vzniklé Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V České republice si ZSF JU drží významné postavení díky úzkému propojení zdravotnické a sociální problematiky. Tím se daří vychovávat odborníky, kteří jsou schopni pomoci lidem nejen se zlepšením zdravotního stavu, ale také například se začleněním do společnosti či s řešením nepříznivé sociální situace.

Nabízíme tyto studijní programy:

Bakalářské

Zdravotně-sociální péče (prezenční i kombinované studium) – cílem tohoto programu je připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborného zdravotně-sociálního pracovníka, který je oprávněn poskytovat odbornou zdravotně-sociální péči a služby ve zdravotnických a sociálních zařízeních u klientů napříč všemi věkovými kategoriemi.

Všeobecné ošetřovatelství (prezenční i kombinované studium), Nursing (anglická verze studijního programu Všeobecné ošetřovatelství – prezenční studium) – obor je zaměřený na moderní pojetí ošetřovatelství s důrazem na individuální přístup k pacientovi a na péči o zdravý životní styl a prevenci nemocí. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu. Studium je srovnatelné se vzdělávacími programy zemí Evropské unie, kde absolventi mohou najít uplatnění na trhu práce.

Pediatrické ošetřovatelství (prezenční i kombinované studium) – tento studijní program má za cíl připravit vysokoškolsky vzdělaného a profesně připraveného pracovníka, který bude schopen působit jako odborník v oblasti pediatrického ošetřovatelství, tedy připravit dětskou sestru pro poskytování ošetřovatelské péče zdravým i nemocným dětem ve věku 0–18 let včetně, v souladu s jejich věkem a aktuálními potřebami ve zdraví i nemoci.

Porodní asistence (prezenční studium) – absolventi tohoto studijního programu budou díky vědomostem z porodní asistence, medicínských a humanitních věd a dovednostem získaným v odborné klinické praxi schopni poskytovat ženě vysoce odbornou péči v období zdraví, těhotenství, fyziologického porodu a v období po porodu. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu.

Fyzioterapie (prezenční studium) – absolventi jsou schopni a oprávněni poskytovat fyzioterapii i funkční diagnostiku v rehabilitačních lůžkových i ambulantních zařízeních, lázeňských léčebnách a ústavech sociální péče s cílem vrátit člověka postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu či vrozené vady do aktivního společenského života. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu.

Radiologická asistence (prezenční studium) – absolvováním tohoto programu získají studenti odbornou způsobilost k výkonu povolání radiologického asistenta v lůžkových zdravotnických zařízeních, v ambulantních zdravotnických zařízeních, na výzkumných pracovištích a pracovištích veterinární chirurgie. Absolventi jsou schopni poskytnout odborné radiologické výkony, postupy, techniky a související odborné činnosti včetně ošetřovatelské činnosti ve vztahu k nukleárně medicínským výkonům a dalším postupům používaným při radioterapii.

Zdravotnické záchranářství (prezenční studium) – absolventi jsou schopni poskytovat specifickou ošetřovatelskou péči na úseku neodkladné péče, akutního příjmu a všude tam, kde jsou nemocní a zranění bezprostředně ohroženi na životě. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu.

Nutriční terapie (prezenční studium) – absolventi budou schopni pracovat v oblasti klinické výživy jak ve zdravotnických, tak i v lázeňských a sociálních zařízeních. Získají poznatky k nápravě základních výživových problémů, prevenci onemocnění i při zajištění stravování nemocných všech věkových skupin. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu.

Sociální práce (prezenční i kombinované studium) – cílem studia je připravit kvalifikované odborníky pro oblast sociální práce – sociální pracovníky v souladu s požadavky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu s Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci ČR. Absolventi jsou kvalifikovanými sociálními pracovníky ve státních, soukromých, církevních a nestátních neziskových organizacích, které se věnují jednotlivcům, rodinám, skupinám či komunitám v obtížných životních situacích.

Navazující magisterské

Management sociální práce v organizacích (prezenční i kombinované studium) – magisterské studium navazuje na bakalářský stupeň vzdělávání ve studijním programu Sociální práce. Navržený studijní program je určen pro studenty stávajících bakalářských programů se sociálním a zdravotně-sociálním zaměřením na ZSF JU, ale i pro uchazeče jiných fakult, potažmo univerzit, kde jsou realizovány příbuzné programy. Cílem studia je připravit nové absolventy tak, aby byli schopni reagovat na aktuální vědecko-výzkumnou a profesní problematiku sociální práce. Jedná se o moderní program, který si klade za cíl zvýšit kvalitu absolventů a atraktivitu studia v oblasti vzdělávání v sociální práci na úrovni navazujícího magisterského studia.

Doktorské

Ošetřovatelství (prezenční i kombinované studium) – postgraduální studijní program je zaměřen na výchovu vědeckých a výzkumných pracovníků orientovaných na problematiku ošetřovatelství.

Rehabilitace (prezenční i kombinované studium) – studijní program se zaměřuje na integraci sociální a zdravotní problematiky.

Den otevřených dveří: 17. 1. 2020

Termín podání přihlášek: 31. 3. 2020

logo
J. Boreckého 1167/27, České Budějovice
tel.: 389 037 501
polenova@zsf.jcu.cz
www.zsf.jcu.cz
Zobrazit více