Zavřít

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s. r. o.

Kontakty na školu
 • Roháčova 1148/63, Žižkov, 130 00 Praha 3
 • ujak@ujak.cz
 • 267 199 015
 • www.ujak.cz
 • Zaměření: Ekonomické, Humanitní, Pedagogické, Právnické, Umělecké
  Typ školy: Soukromá
  IČO: 46358978

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Resocializační a penitenciární pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0111P190001
Mezinárodní vztahy a diplomacie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0312A200001
Andragogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0111A190017
Právo v podnikání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0421P220001
Speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0111P190002

Podrobné informace o škole

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s. r. o.

Informace o škole a nových studijních programech

Univerzita Jana Amose Komenského Praha je první soukromou vysokou školou v České republice, která získala statut univerzity. Nabízí studium širokého spektra společenskovědních oborů. Pilíři studia se v průběhu existence univerzity staly Speciální pedagogika, Vzdělávání dospělých, Andragogika, Evropská hospodářskosprávní studia, Sociální a mediální komunikace, Právo v podnikání, Manažerská studia a Scénická a mediální studia. Nově byly akreditovány studijní programy Mezinárodní vztahy a diplomacie a Resocializační a penitenciární pedagogika. Aktuálně realizujeme bakalářské studijní programy Andragogika, Mezinárodní vztahy a diplomacie, Právo v podnikání, Resocializační a penitenciární pedagogika a Speciální pedagogika.

Bakalářský program Andragogika je koncipován v souladu s mezinárodními trendy studia andragogiky, požadavky vzdělávací a sociální politiky ČR a EU a potřebami praxe. Studium je zaměřeno na zprostředkování odborných znalostí a rozvoj dovedností a profesních kompetencí. Zároveň jsou absolventi připraveni k dalšímu studiu a profesnímu rozvoji v rámci různých specializací. Těžiště studia tvoří tři profesní oblasti: a) plánování a organizace vzdělávacích procesů, b) poradenství pro jednotlivce, různé cílové skupiny a organizace, c) vzdělávací management, evaluace, marketing, vztahy s veřejností, financování, spolupráce s oddělením pro rozvoj lidských zdrojů. Důležité je propojení studia s praxí.

Absolvent se může uplatnit v oblasti podnikového vzdělávání, ve státních a soukromých vzdělávacích institucích, poradenských společnostech, v personálních útvarech různých organizací, ve státní správě, v odborech, politických stranách, občanských a profesních organizacích, v personálních a reklamních agenturách, v kulturních a zájmových vzdělávacích zařízeních, v útvarech vzdělávání církevních a politických organizací apod.

Bakalářský program Mezinárodní vztahy a diplomacie klade důraz na poznání mezinárodních ekonomických a bezpečnostních vztahů a ekonomické diplomacie. Multidisciplinární a komplexní charakter studia nabízí široké možnosti uplatnění v praxi i možnost dalšího studia. Absolvent získá odpovídající znalosti a kompetence v oblasti historie i současnosti mezinárodních vztahů v politické, ekonomické, právní, bezpečnostní a kulturní dimenzi a je schopen analyzovat a interpretovat vývoj a dynamiku mezinárodních vztahů, včetně krizových situací, a navrhovat vhodné postupy při jejich řešení.

Absolvent se uplatní jako specialista či vedoucí pracovník na základní a střední úrovni řízení, především:

 • ve státní správě, PR a poradenství v oblastech, které se dotýkají mezinárodních vztahů a mezinárodní spolupráce vyžadující diplomatické chování a jednání
 • v zájmových skupinách, politických stranách, lobbingu a sdělovacích prostředcích v EU a jiných evropských strukturách
 • v mezinárodních organizacích vládních i nevládních
 • v zahraničních firmách a institucích působících v ČR
 • v českých firmách působících v zahraničí
 • v oblasti poradenství u nadnárodních institucí
 • v českých institucích v zahraničí jako reprezentant českého průmyslu, obchodu, kultury atd.

Bakalářský program Právo v podnikání se zaměřuje na vzdělání v oblasti práva soukromého s přesahy do práva veřejného. Konkrétně zde probíhá výuka v právních odvětvích soukromého práva, jakými jsou občanské právo hmotné, obchodní právo či právo pracovní, přičemž přesahem do veřejného práva je studium občanského práva procesního, které aplikuje poznatky hmotného práva (všech zmiňovaných odvětví) do samotné praxe jejich uplatňování. Dále je pak realizována výuka v přímo souvisejících dalších oborech práva veřejného, jako je např. finanční právo či správní právo. Tím absolvent získává komplexní přehled o právním řádu, který je v recentním podnikatelském prostředí nezbytný. Neopominutelnou částí vzdělávání je též výuka ekonomických předmětů.

Uplatnění nalézá absolvent v oblasti středního managementu v obchodních organizacích (obvykle ve spojení s odborností získanou dalším studiem ekonomickým, technickým, zdravotnickým apod.), v oblasti korporátní compliance, jako odborný pracovník v advokátní kanceláři, v exekutorském či notářském úřadě, justiční úředník, úředník v organizačních složkách veřejné správy, pracovník příspěvkových nebo rozpočtových organizací, v neziskovém sektoru atd.

Bakalářský program Resocializační a penitenciární pedagogika je ve struktuře pedagogických věd dnes již samostatným multidisciplinárním oborem, který v sobě snoubí pedagogiku, speciální a sociální pedagogiku, psychologické vědy, sociologii, penologii a penitenciaristiku a další příbuzné společenské nauky.

Absolvent studijního programu Resocializační a penitenciární pedagogika je vysokoškolsky vzdělaný odborný pracovník – specialista připravený v teoretické i praktické oblasti na přímou resocializační práci s jedinci nacházejícími se v celém spektru speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a sociální práce. V hierarchii řízení bude stát na úrovni samostatného pracovníka, nebo v oblasti řídicí činnosti na úrovni středního managementu. Je schopen plně reflektovat jedince svěřeného do jeho působnosti, je připraven podílet se na jeho resocializaci, reintegraci, ale i výchově, respektovat jeho anatomicko-fyziologické a vývojové zvláštnosti, pohlaví, národnost, jazyk, náboženství, sociokulturní zvyklosti a tradice a další specifické potřeby, z nichž vyplývá užití speciálních metod a individualizovaných forem resocializace a další péče o tyto jedince.

Absolvent získá kompetence profesně oborové, sociálně/speciálně pedagogické = resocializační a reintegrační, penitenciární, diagnostické, intervenční, komunikační a řadu dalších.

Absolvent se uplatní:

 • ve střední řídicí a odborné funkci v rámci resortů MŠMT ČR, MV ČR, MSp ČR (Vězeňské služby ČR, PaMS), MPSV ČR, MZ ČR a dalších státních i nestátních institucí, které se podílejí na resocializaci
 • na společenském trhu práce, zejména ve službách a silových resortech
 • v širokém spektru pomáhajících profesí
 • v práci s vězni, bezdomovci, mládeží s rizikovým chováním, na vojenských misích, v zařízení zajišťující sociální služby/péči, OSPOD a řadě dalších

Rámcové uplatnění absolventa – získaná kvalifikace odpovídá požadavkům zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a také zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě ČR, zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a dalších zákonů jednotlivých resortů upravujících možnosti resocializace.

Bakalářský program Speciální pedagogika je zaměřen především na rozvoj praktických dovedností směřujících k uplatnění ve speciálně pedagogických zařízeních a dalších institucích orientovaných na práci s osobami z jednotlivých kategorií zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění a s jejich rodinami. Mezi profilové předměty patří pedagogika, speciální pedagogika, psychologie, poradenství, právní problematika, psychopatologie, psychiatrie a neurologie, sociální práce, sociologie, sociální patologie, psychoterapie, supervize, alternativní a augmentativní komunikace, multikulturalita, specializační předměty zaměřené na problematiku osob s mentálním, zrakovým, sluchovým postižením, s narušenou komunikační schopností (logopedie), s rizikovým chováním, problematiku osob s poruchou autistického spektra a další.

Absolvent se uplatní ve funkci vychovatele ve speciálních zařízeních pro děti, mládež i dospělé, zvl. psychopedického a etopedického charakteru, (speciální školy, odborná učiliště, diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, ústavní zařízení – domovy pro osoby se zdravotním postižením, kontaktní centra, doléčovací centra, terapeutické komunity, dětská krizová centra, sociální služby, …), též i v běžných základních školách a dále v oblasti speciálního poradenství, v sociálních službách, ve vězeňství, v policejních složkách, v neziskovém sektoru apod.

Pro kompletní nabídku atraktivních studijních programů a informace o přijímacím řízení navštivte webové stránky školy.

Programy celoživotního vzdělávání

 • Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku (DVPP)
 • Studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika (DVPP)
 • Studium pro asistenty pedagoga (DVPP)
 • Arteterapie – umělecká kreativní terapie (DVPP)
 • Certifikáty TELC
 • Kurzy českého jazyka

Informace o přijímacím řízení

Termín podání přihlášek: 1. termín do 31. 3. 2021, 2. termín do 15. 9. 2021, pokud není stanoveno jinak, dále individuálně do naplnění kapacity

Obsah přijímacího řízení: přijímací řízení probíhá na základě předložené přihlášky ke studiu na vysoké škole, konkrétní informace k jednotlivým programům naleznete na webových stránkách školy

Administrativní poplatek: 500 Kč

Školné: 25 000 Kč/semestr, kompletní ceník viz webové stránky školy

Formy studia

 • Prezenční (výuka ve všední dny)
 • Kombinovaná (výuka výhradně o víkendech, umožňuje bezproblémové studium při zaměstnání)

Celoživotní vzdělávání

Doplňkové pedagogické studium, speciální pedagogika, studium pro asistenty pedagoga, kurzy českého jazyka, cizí jazyky (certifikáty TELC)

logo
Roháčova 1148/63, Praha 3
tel.: 267 199 015
ujak@ujak.cz
www.ujak.cz
module
Zobrazit více