Zavřít

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s. r. o.

Kontakty na školu
 • Roháčova 1148/63, 130 00 Praha 3
 • ujak@ujak.cz
 • 267 199 015
 • www.ujak.cz
 • Zaměření: Ekonomické, Humanitní, Pedagogické, Právnické, Umělecké
  Typ školy: Soukromá
  Bezbariérový přístup: Ano
  IČO: 46358978

Podrobné informace o škole

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s. r. o.

Informace o škole a nových studijních programech

Univerzita Jana Amose Komenského Praha je první soukromou vysokou školou v České republice, která získala statut univerzity. Nabízí studium širokého spektra společenskovědních oborů. Pilíři studia se v průběhu existence univerzity staly Speciální pedagogika, Vzdělávání dospělých, Andragogika, Evropská hospodářskosprávní studia, Sociální a mediální komunikace, Právo v podnikání, Manažerská studia a Scénická a mediální studia. Nově byly akreditovány studijní programy Mezinárodní vztahy a diplomacie a Resocializační a penitenciární pedagogika.

Bakalářský program Mezinárodní vztahy a diplomacie klade důraz na poznání mezinárodních ekonomických a bezpečnostních vztahů a ekonomické diplomacie. Multidisciplinární a komplexní charakter studia nabízí široké možnosti uplatnění v praxi i možnost dalšího studia. Absolvent získá odpovídající znalosti a kompetence v oblasti historie i současnosti mezinárodních vztahů v politické, ekonomické, právní, bezpečnostní a kulturní dimenzi a je schopen analyzovat a interpretovat vývoj a dynamiku mezinárodních vztahů, včetně krizových situací, a navrhovat vhodné postupy při jejich řešení.

Absolvent se uplatní jako specialista či vedoucí pracovník na základní a střední úrovni řízení především:

 • ve státní správě, PR a poradenství v oblastech, které se dotýkají mezinárodních vztahů a mezinárodní spolupráce vyžadující diplomatické chování a jednání
 • v zájmových skupinách, politických stranách, lobbingu a sdělovacích prostředcích v EU a jiných evropských strukturách
 • v mezinárodních organizacích vládních i nevládních
 • v zahraničních firmách a institucích působících v ČR
 • v českých firmách působících v zahraničí
 • v oblasti poradenství u nadnárodních institucí
 • v českých institucích v zahraničí jako reprezentant českého průmyslu, obchodu, kultury atd.

Bakalářský program Resocializační a penitenciární pedagogika je ve struktuře pedagogických věd dnes již samostatným multidisciplinárním oborem, který v sobě snoubí pedagogiku, speciální a sociální pedagogiku, psychologické vědy, sociologii, penologii a penitenciaristiku a další příbuzné společenské nauky.

Absolvent studijního programu Resocializační a penitenciární pedagogika je vysokoškolsky vzdělaný odborný pracovník – specialista připravený v teoretické i praktické oblasti na přímou resocializační práci s jedinci nacházejícími se v celém spektru speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a sociální práce. V hierarchii řízení bude stát na úrovni samostatného pracovníka, nebo v oblasti řídicí činnosti na úrovni středního managementu. Je schopen plně reflektovat jedince svěřené do jeho působnosti, je připraven podílet se na jeho resocializaci, reintegraci, ale i výchově, respektovat jeho anatomicko-fyziologické a vývojové zvláštnosti, pohlaví, národnost, jazyk, náboženství, sociokulturní zvyklosti a tradice a další specifické potřeby, z nichž vyplývá užití speciálních metod a individualizovaných forem resocializace a další péče o tyto jedince.

Absolvent získá kompetence profesně oborové, sociálně/speciálně pedagogické = resocializační a reintegrační, penitenciární, diagnostické, intervenční, komunikační a řadu dalších.

Absolvent se uplatní:

 • ve střední řídicí a odborné funkci v rámci resortů MŠMT ČR, MV ČR, MSp ČR (Vězeňské služby ČR, PaMS), MPSV ČR, MZ ČR a dalších státních i nestátních institucí, které se podílejí na resocializaci
 • na společenském trhu práce, zejména ve službách a silových resortech
 • v širokém spektru pomáhajících profesí
 • v práci s vězni, bezdomovci, mládeží s rizikovým chováním, na vojenských misích, v zařízení zajišťující sociální služby/péči, OSPOD a řadě dalších

Rámcové uplatnění absolventa – získaná kvalifikace odpovídá požadavkům zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a také zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě ČR, zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a dalších zákonů jednotlivých resortů upravujících možnosti resocializace.

Pro kompletní nabídku atraktivních studijních programů a informace o přijímacím řízení navštivte webové stránky školy.

Programy celoživotního vzdělávání:

 • Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku (DVPP)
 • Studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika (DVPP)
 • Doplňující didaktické studium anglického jazyka (DVPP)
 • Studium pro asistenty pedagoga (DVPP)
 • Koordinátor mediální výchovy (DVPP)
 • Arteterapie – umělecká kreativní terapie (DVPP)
 • Certifikáty TELC
 • Kurzy českého jazyka

Informace o přijímacím řízení

Termín podání přihlášek:

1. termín do 31. 3. 2020, 2. termín do 15. 9. 2020 pokud není stanoveno jinak, dále individuálně do naplnění kapacity

Obsah přijímacího řízení:

Přijímací řízení probíhá na základě předložené přihlášky ke studiu na vysoké škole a dalších dokumentů

Administrativní poplatek:

500 Kč

Školné:

podrobněji na webových stránkách školy

Formy studia

 • prezenční (denní)
 • kombinovaná (umožňuje bezproblémové studium při zaměstnání)

Celoživotní vzdělávání

Doplňkové pedagogické studium, speciální pedagogika, doplňující didaktické studium anglického jazyka, studium pro asistenty pedagoga, kurzy českého jazyka, cizí jazyky (certifikáty TELC)

logo
Roháčova 1148/63, Praha 3
tel.: 267 199 015
ujak@ujak.cz
www.ujak.cz
module

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Resocializační a penitenciární pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0111P190001
Mezinárodní vztahy a diplomacie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0312A200001
Andragogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0111A190017
Právo v podnikání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0421P220001
Speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0111P190002