Zavřít

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s. r. o.

Kontakty na školu
 • Roháčova 1148/63, Žižkov, 130 00 Praha 3
 • ujak@ujak.cz
 • 267 199 015
 • www.ujak.cz
 • Zaměření: Ekonomické, Humanitní, Pedagogické, Právnické, Umělecké
  Typ školy: Soukromá
  IČO: 46358978

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Resocializační a penitenciární pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0111P190001
Mezinárodní vztahy a diplomacie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0312A200001
Andragogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0111A190017
Právo v podnikání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0421P220001
Speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0111P190002

Podrobné informace o škole

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s. r. o.

Informace o škole a studijních programech

Univerzita Jana Amose Komenského Praha je první soukromou vysokou školou v České republice, která získala statut univerzity. Nabízí studium širokého spektra společenskovědních oborů. Aktuálně nabízí následující studijní programy:

Bakalářský program Andragogika je koncipován v souladu s mezinárodními trendy studia andragogiky, požadavky vzdělávací a sociální politiky ČR a EU a potřebami praxe. Studium je zaměřeno na zprostředkování odborných znalostí a rozvoj dovedností a profesních kompetencí. Zároveň jsou absolventi připraveni k dalšímu studiu a profesnímu rozvoji v rámci různých specializací. Těžiště studia tvoří tři profesní oblasti: a) plánování a organizace vzdělávacích procesů, b) poradenství pro jednotlivce, různé cílové skupiny a organizace, c) vzdělávací management, evaluace, marketing, vztahy s veřejností, financování, spolupráce s oddělením pro rozvoj lidských zdrojů. Důležité je propojení studia s praxí.

Absolvent se může uplatnit v oblasti podnikového vzdělávání, ve státních a soukromých vzdělávacích institucích, poradenských společnostech, v personálních útvarech různých organizací, ve státní správě, v odborech, politických stranách, občanských a profesních organizacích, v personálních a reklamních agenturách, v kulturních a zájmových vzdělávacích zařízeních, v útvarech vzdělávání církevních a politických organizací apod.

Bakalářský program Komunikační studia připravuje studenty pro pracovní pozice v médiích nebo oblast realizace a řízení komunikace organizací. Student si kromě společného základu studia může zvolit ze dvou skupin povinně volitelných předmětů, v jejichž rámci se orientuje na problematiku buď mediální komunikace, anebo komunikace aplikované (sociální).

Profilující modul Mediální komunikace připravuje absolventy pro manažerské profese v oblasti elektronických i tiskových médií včetně internetových médií, pro profesi moderátora, redaktora, pomocného editora atp. Absolventi se uplatní také v PR a komunikačních agenturách, na pozici tiskový mluvčí, ve státní správě, soukromém sektoru, neziskových organizacích a také v profesích mediátora a facilitátora u různých vyjednávání. Profilující modul Aplikovaná komunikace připravuje absolventy pro všechny pracovní pozice, kde je potřebná v současnosti vysoce žádaná znalost a praktické dovednosti mezilidské komunikace. Absolventi se uplatní zejména jako nižší úředníci ve státní správě i v soukromém či neziskovém sektoru, na manažerských pozicích, v oblasti bezpečnostních sborů, celní správy, zdravotnictví, služeb nebo politiky.

Bakalářský program Mezinárodní vztahy a diplomacie klade důraz na poznání mezinárodních ekonomických a bezpečnostních vztahů a ekonomické diplomacie. Multidisciplinární a komplexní charakter studia nabízí široké možnosti uplatnění v praxi i možnost dalšího studia. Absolvent získá odpovídající znalosti a kompetence v oblasti historie i současnosti mezinárodních vztahů v politické, ekonomické, právní, bezpečnostní a kulturní dimenzi a je schopen analyzovat a interpretovat vývoj a dynamiku mezinárodních vztahů, včetně krizových situací, a navrhovat vhodné postupy při jejich řešení.

Absolvent se uplatní jako specialista či vedoucí pracovník na základní a střední úrovni řízení, především:

 • ve státní správě, PR a poradenství v oblastech, které se dotýkají mezinárodních vztahů a mezinárodní spolupráce vyžadující diplomatické chování a jednání
 • v zájmových skupinách, politických stranách, lobbingu a sdělovacích prostředcích v EU a jiných evropských strukturách
 • v mezinárodních organizacích vládních i nevládních
 • v zahraničních firmách a institucích působících v ČR
 • v českých firmách působících v zahraničí
 • v oblasti poradenství u nadnárodních institucí
 • v českých institucích v zahraničí jako reprezentant českého průmyslu, obchodu, kultury atd.

Bakalářský program Právo v podnikání se zaměřuje na vzdělání v oblasti práva soukromého s přesahy do práva veřejného. Absolvent získává komplexní přehled o právním řádu, který je v recentním podnikatelském prostředí nezbytný. Neopominutelnou částí vzdělávání je též výuka ekonomických předmětů.

Uplatnění nalézá absolvent v oblasti středního managementu v obchodních organizacích (obvykle ve spojení s odborností získanou dalším studiem ekonomickým, technickým, zdravotnickým apod.), v oblasti korporátní compliance, jako odborný pracovník v advokátní kanceláři, v exekutorském či notářském úřadě, justiční úředník, úředník v organizačních složkách veřejné správy, pracovník příspěvkových nebo rozpočtových organizací, v neziskovém sektoru atd.

Bakalářský program Resocializační a penitenciární pedagogika v sobě coby multidisciplinární obor snoubí pedagogiku, speciální a sociální pedagogiku, psychologické vědy, sociologii, penologii a penitenciaristiku a další příbuzné společenské nauky.

Absolvent studijního programu Resocializační a penitenciární pedagogika je vysokoškolsky vzdělaný odborný pracovník – specialista připravený v teoretické i praktické oblasti na přímou resocializační práci s jedinci nacházejícími se v celém spektru speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a sociální práce. Získá kompetence profesně oborové, sociálně/speciálně pedagogické = resocializační a reintegrační, penitenciární, diagnostické, intervenční, komunikační a řadu dalších.

Absolvent se uplatní:

 • ve střední řídicí a odborné funkci v rámci resortů MŠMT ČR, MV ČR, MSp ČR (Vězeňské služby ČR, PaMS), MPSV ČR, MZ ČR a dalších státních i nestátních institucí, které se podílejí na resocializaci
 • na společenském trhu práce, zejména ve službách a silových resortech
 • v širokém spektru pomáhajících profesí
 • v práci s vězni, bezdomovci, mládeží s rizikovým chováním, na vojenských misích, v zařízení zajišťující sociální služby/péči, OSPOD a řadě dalších

Rámcové uplatnění absolventa – získaná kvalifikace odpovídá požadavkům zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a také zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě ČR, zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a dalších zákonů jednotlivých resortů upravujících možnosti resocializace.

Bakalářský program Speciální pedagogika je zaměřen především na rozvoj praktických dovedností směřujících k uplatnění ve speciálně pedagogických zařízeních a dalších institucích orientovaných na práci s osobami z jednotlivých kategorií zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění a s jejich rodinami. Mezi profilové předměty patří pedagogika, speciální pedagogika, psychologie, poradenství, právní problematika, psychopatologie, psychiatrie a neurologie, sociální práce, sociologie, sociální patologie, psychoterapie, supervize, alternativní a augmentativní komunikace, multikulturalita, specializační předměty zaměřené na problematiku osob s mentálním, zrakovým, sluchovým postižením, s narušenou komunikační schopností (logopedie), s rizikovým chováním, problematiku osob s poruchou autistického spektra a další.

Absolvent se uplatní ve funkci vychovatele ve speciálních zařízeních pro děti, mládež i dospělé, zvl. psychopedického a etopedického charakteru, (speciální školy, odborná učiliště, diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, ústavní zařízení – domovy pro osoby se zdravotním postižením, kontaktní centra, doléčovací centra, terapeutické komunity, dětská krizová centra, sociální služby, …), též i v běžných základních školách a dále v oblasti speciálního poradenství, v sociálních službách, ve vězeňství, v policejních složkách, v neziskovém sektoru apod.

Programy celoživotního vzdělávání

 • Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku (DVPP)
 • Studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika (DVPP)
 • Studium pro asistenty pedagoga (DVPP)
 • Arteterapie – umělecká kreativní terapie (DVPP)
 • Certifikáty TELC
 • Kurzy českého jazyka

Informace o přijímacím řízení

Termín podání přihlášek: 1. termín do 31. 5. 2023, 2. termín do 15. 9. 2023, pokud není stanoveno jinak, dále individuálně do naplnění kapacity

Obsah přijímacího řízení: přijímací řízení probíhá na základě podané přihlášky ke studiu na vysoké škole, konkrétní informace k jednotlivým programům naleznete na webových stránkách školy

Administrativní poplatek: 500 Kč

Školné: 25 000 Kč/semestr, kompletní ceník viz webové stránky školy

Formy studia

 • prezenční (výuka ve všední dny)
 • kombinovaná (výuka výhradně o víkendech, umožňuje bezproblémové studium při zaměstnání)

Celoživotní vzdělávání

Doplňkové pedagogické studium, speciální pedagogika, studium pro asistenty pedagoga, kurzy českého jazyka, cizí jazyky (certifikáty TELC)

logo
Roháčova 1148/63, Praha 3
tel.: 267 199 015
ujak@ujak.cz
www.ujak.cz
module
Zobrazit více