Zavřít

Možnosti vzdělávání na středních školách a konzervatořích

Do systému středoškolského vzdělávání může vstoupit každý uchazeč, který splnil povinnou školní docházku v délce devíti let nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před jejím splněním, a při přijímacím řízení prokáže požadované schopnosti, vědomosti a zdravotní způsobilost pro zvolený obor.
Na víceletých gymnáziích a konzervatořích mohou studovat žáci z nižších ročníků základní školy již v průběhu povinné školní docházky, kterou ukončují během studia na střední škole. Dospělí jedinci mohou v rámci celoživotního vzdělávání studovat na středních školách v jiných formách studia než je denní režim (např. dálkově, večerně) a využít tak možnosti tzv. studia při zaměstnání.

Všeobecné vs. odborné vzdělávání

Široký základ všeobecného vzdělání se zaměřením na přípravu na vysokoškolské studium a výkonu profesí, které vyžaduje především všeobecné vzdělání, poskytují gymnázia. Podíl všeobecně vzdělávacích předmětů tvoří téměř 95 %. Dominantní postavení však mají obory s odbornou přípravou a získáním kvalifikace, kde je podíl všeobecně vzdělávacích předmětů stanoven podle typu studia. U maturitních oborů představuje minimálně 45 % výuky (u oborů lyceí 70%), u učebních oborů minimálně 30% učiva. Součástí výuky na středních školách je také odborný výcvik, který probíhá buď na školních pracovištích nebo ve smluvních firmách.

Stupně vzdělání

Dosažený stupeň vzdělání je výchozím předpokladem k dalšímu studiu (ale i doškolování či rekvalifikaci). Čím dál významnější roli však hraje také v uplatnění na pracovním trhu. Absolvent vyššího stupně vzdělání by měl mít širší rozhled, bez větších problémů se učí novým věcem, umí pracovat s informacemi a lépe se adaptuje v měnících se podmínkách. Pokud nenajde uplatnění ve vystudovaném oboru, může se rychle zapracovat v podobných nebo i jiných profesích.

Kategorie jednotlivých stupňů vzdělání

Střední vzdělání (bez výučního listu a bez maturitní zkoušky)

C – Praktická škola
Jedno a dvouleté programy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, např. z důvodu zdravotního handicapu. Příprava je neprofesní, připravuje pro výkon jednoduchých činností. Absolventi získají vysvědčení.
J – Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu
Jde o dvouleté studium, které má profesní chrakter. Je ukončeno závěrečnou zkouškou a absolventi získají vysvědčení.

Střední vzdělání s výučním listem

E – Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
Jde o přípravu především prostřednictví praktické výuky k výkonu jednoduchých prací v dělnických povolání (s nižšími nároky na teoretickou část výuky). Úspěšný absolvent získá výuční list. Délka studia je 2 nebo častěji 3 roky.
H – Střední odborné vzdělání s výučním listem
Tříletá příprava s teoretickou i praktickou výukou (odborná praxe ve škole i ve smluvních firmách) pro výkon zejména řemeslných činností a na závěr učeň dokáže své znalosti a dovednosti při závěrečné zkoušce a získá výuční list.
E, H - Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem
Absolventům s výučním listem nebo maturitní zkouškou umožňuje získat ve zkrácené době 1 až 1,5 roku v denní formě studia výuční list v jiném oboru.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

L/0 – Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (po základní škole, se zahrnutím odborného výcviku)
Má profesní charakter a připravuje žáky pro náročná dělnická povolání a nižší řídící funkce. Jedná se o čtyřletý studijní program s praktickou výukou. Absolventi získají maturitu a mouhou pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách.
L/5 – Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (nástavbové studium po vyučení)
Studium, které trvá v denní formě 2 roky je určeno pro vyučené v tříletých oborech a připravuje pro náročná dělnická povolání a nižší řídící funkce. Návaznost nástavbového oboru směrem k výučnímu je určena předpisem. Absolventi získají maturitu a mohou pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách.
M – Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Připravuje žáky pro přímé uplatnění se na trhu práce k výkonu středních technických, ekonomických a obdobných funkcí. Absolventi, kteří po čtyřletém vzdělávacím programu získají maturitu, se mohou dále vzdělávat na vysokých a vyšších odborných školách.
K – Úplné střední vzdělání - všeobecné (vzdělávání na gymnáziu)
Poskytuje všeobecné vzdělání bez odborné profilace. Absolventi získají maturitu a převážná část z nich pokračuje na studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách. 3 možnosti studia:

  • čtyřleté studium pro žáky 9. ročníku základní školy (kód ..-..- K/4),
  • šestileté studium pro žáky 7. ročníku základní školy (kód ..-..- K/6),
  • osmileté studium pro žáky 5. ročníku základní školy (kód ..-..- K/8).

L, M - Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou
Absolventům s maturitou umožňují získat ve zkrácené době 1 až 2 roků v denní formě studia maturitní zkoušku v jiném oboru.
P (M) – Vyšší odborné vzdělání na konzervatoři (i maturitní)
Konzervatoř připravuje talentované žáky pro výkon konkrétního uměleckého povolání (hudba, zpěv, hudebně dramatické umění). Šestiletá příprava je ukončena absolutoriem spojeným s veřejným vystoupením. Vzdělání lze ukončit i maturitní zkouškou po 4. ročníku. Výjimku tvoří 8letý obor Tanec, který je určen žákům 5. ročníku základní školy.