Všeobecné obchodní podmínky – Statistické informace

obchodní společnosti
P.F. art, spol. s r.o.
se sídlem Gromešova 769/4, Řečkovice, 621 00 Brno
identifikační číslo: 46905375
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6223
pro prodej vybraného zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.atlasskolstvi.cz 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1. Těmito Obchodními podmínkami (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti P.F.art, spol. s r.o., se sídlem Gromešova 769/4, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 46905375, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6223, email: info@atlasskolstvi.cz, telefon: +420 532 193 039 (dále jen „poskytovatel“) se upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služby dle §1752 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“) / smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu dle § 2389a a násl. občanského zákoníku uzavírané mezi poskytovatelem a další fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „uživatel“) (poskytovatel a uživatel dále společně jen „strany“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“) a jiných prostředků komunikace na dálku. E-shop je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.atlasskolstvi.cz (dále jen „webová stránka“).
 • 1.2. Poskytovatel je právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti poskytování dat o středních a vysokých školách s provozovnou na adrese Gromešova 769/4, Řečkovice, 621 00 Brno (dále jen „provozovna“).
 • 1.3. Uživatel je:
  • 1.3.1. spotřebitel,
  • 1.3.2. osoba, která není spotřebitelem.
 • 1.4. Spotřebitelem podle ust. 1.3.1. obchodních podmínek je uživatel, který je fyzickou osobou a který jedná při poskytování informací mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“).
 • 1.5. Osobou, která není spotřebitelem, podle ust. 1.3.2. obchodních podmínek, je uživatel, který je podnikatelem, tj. osobou (právnickou osobou nebo fyzickou osobou) jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, je podnikatel (dále jen „podnikatel“) nebo který je jinou právnickou osobou odlišnou od podnikatele (dále jen „jiná právnická osoba“).
 • 1.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 • 1.7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvou lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 • 1.8. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat.
 • 1.9. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem a uživatelem, která souvisejí s poskytováním a využíváním digitálního obsahu v nehmotné formě.
 • 1.10. Službou se rozumí úplatné zpřístupnění obsahu dat o základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách v České republice (dále jen „školy“) v jednotlivých detailech uživatelům pro jejich osobní potřebu prostřednictvím internetu v rozsahu těchto obchodních podmínek a poskytnutí práv a služeb s tím souvisejících v rozsahu těchto obchodních podmínek. Jednotlivým detailem se rozumí zejména počet přijímaných studentů, počet hlásících se studentů, atd. Uživatel bere na vědomí, že některé jednotlivé detaily nejsou u jednotlivých škol dostupné, a to z objektivních důvodů nezávislých na poskytovateli. Těmito důvody mohou být např. krátká délka oboru školy bez existujících dat, nemožnost zveřejňování dat kvůli Cermatu nebo politika konkrétní školy. 
 • 1.11. Poskytovatel zpřístupňuje uživateli některá data bez registrace. Uživatel je v tomto případě oprávněn srovnávat data, vybírat školy apod., systém si ho ale nebude při příští návštěvě pamatovat. Uživatel si může zřídit uživatelský účet dle čl. 2 obchodních podmínek. Uživatel, který si založí uživatelský účet si může ukládat data, výběry, srovnání nebo činit poznámky.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 

 • 2.1. Uživatel je oprávněn využívat Služby poskytovatele uvedené na webových stránkách pouze prostřednictvím registrovaného uživatelského účtu (dále jen „uživatelský účet“). 
 • 2.2. Uživatel vytvoří uživatelský účet registrací prostřednictvím elektronického registračního formuláře (dále jen „registrační formulář“) umístěného na webových stránkách. Registrační formulář obsahuje zejména přihlašovací údaje podle ust. 2.8. obchodních podmínek a další uživatelské údaje sestávající zejména z osobních údajů uživatele (jméno, příjmení, adresa e-mailové schránky, telefonní kontakt, adresa bydliště, popř. adresa pro doručování), popř. údaje související s podnikatelem nebo jinou právnickou osobou (obchodní firma, adresa sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo), a odkaz na tyto obchodní podmínky. Po provedení všech kroků dle registračního formuláře odešle uživatel požadavek k registraci uživatelského účtu poskytovateli kliknutím na položku „Registrovat“. Uživatel bere na vědomí, že před odesláním požadavku k registraci uživatelského účtu je nezbytné, aby uživatel udělil poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely.
 • 2.3. Poskytovatel potvrdí přijetí požadavku k registraci uživatelského účtu písemným sdělením odeslaným do e-mailové schránky uživatele. 
 • 2.4. Uživatel bere na vědomí, že pro vytvoření a vedení uživatelského účtu je nutné, aby potvrdil poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to kliknutím na položku „Ano, skutečně souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem vytvoření a vedení uživatelského účtu.“ obsaženou v písemném sdělení podle ust. 2.3. obchodních podmínek.
 • 2.5. Před vytvořením uživatelského účtu je uživateli umožněno seznámit se s obchodními podmínkami. Zaškrtnutím položky „Seznámil jsem se a souhlasím s obchodními podmínkami“ v registračním formuláři a vytvořením uživatelského účtu způsobem popsaným v ust. 2.2. až 2.4. obchodních podmínek uživatel vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Poskytovatel odešle uživateli úplné znění obchodních podmínek společně s písemným sdělením podle ust. 2.3. obchodních podmínek.
 • 2.6. Uživatel je povinen v uživatelském účtu uvádět pouze správné a pravdivé uživatelské údaje. Uživatel bere na vědomí, že neexistuje žádná povinnost poskytovatele prověřovat správnost uživatelských údajů uváděných uživatelem a že uživatelské údaje, které uživatel uvede v uživatelském účtu, jsou poskytovatelem považovány za správné a pravdivé. Uživatelské údaje je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat provedením příslušných kroků v části uživatelského účtu „Změna údajů“ a kliknutím na položku „Uložit změny“.
 • 2.7. Uživatel je oprávněn uživatelské údaje v uživatelském účtu změnit, doplnit či jinak upravit způsobem popsaným v ust. 2.6. obchodních podmínek.
 • 2.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen jedinečným přihlašovacím jménem a přístupovým heslem, které si zvolí sám uživatel při registraci uživatelského účtu na webových stránkách podle ust. 2.2. obchodních podmínek. Uživatel je oprávněn kdykoli změnit přístupové heslo provedením příslušných kroků v části uživatelského účtu „Změna hesla“ a kliknutím na položku „Změnit heslo“. V případě, že uživatel ztratí, zapomene, či jinak pozbude ze své dispozice přihlašovací jméno nebo přístupové heslo, je uživatel oprávněn obnovit přihlašovací údaje nezbytné k přístupu do jeho uživatelského účtu provedením příslušných kroků v části webových stránek „Zapomněl jsem přihlašovací údaje“, dále provedením příslušných kroků, které poskytovatel následně zašle uživateli na adresu e-mailové schránky uvedenou v uživatelském účtu, a kliknutím na položku „Změnit“.
 • 2.9. Uživatel bere na vědomí, že je povinen činit veškerá jednání v zájmu ochrany uživatelského účtu před jeho zneužitím třetí osobou, přičemž zejména je uživatel povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přihlašovacích údajů nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu podle ust. 2.8. obchodních podmínek a zabránit užívání uživatelského účtu třetí osobou.
 • 2.10. Uživatel výslovně bere na vědomí, že poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za porušení povinností podle ust. 2.9. obchodních podmínek ze strany uživatele.
 • 2.11. Uživatel se zavazuje v případě zneužití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou tuto skutečnost neprodleně písemně nahlásit poskytovateli služby. Po obdržení takové informace zablokuje poskytovatel služby uživatelský účet.
 • 2.12. Uživatel bere na vědomí, že ve vztahu k poskytovateli služby je zavázán i z úkonů provedených za použití jeho přihlašovacího jména a hesla třetí osobou.
 • 2.13. Poskytovatel je oprávněn kdykoli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze Smlouvy a obchodních podmínek. Poskytovatel je povinen zrušit uživatelský účet, pokud by jeho vytvoření či vedení bylo v rozporu s právními předpisy, a to zejména se zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v aktuálním znění, se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálním znění (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v aktuálním znění (dále jen „nařízení GDPR“) aj.
 • 2.14. Uživatel je oprávněn kdykoli zrušit uživatelský účet, a to provedením příslušných kroků v části uživatelského účtu „Zrušit účet“ a kliknutím na položku „Potvrzuji“. 
 • 2.15. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob zajišťujících provoz uživatelských účtů.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • 3.1. Na základě uzavřené Smlouvy se poskytovatel zavazuje zpřístupnit uživateli, který si založil uživatelský účet v souladu s čl. 2 obchodních podmínek, Službu v digitální podobě k užívání pro vlastní potřebu a uživatel se zavazuje za Službu zaplatit odměnu.
 • 3.2. Poskytovatel umožní přístup ke Službě bez zbytečného odkladu po zaplacení odměny uživatelem. To neplatí v případě ust. 6.2. obchodních podmínek, v tomto případě poskytovatel umožní přístup ke Službě bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty k odstoupení od smlouvy.
 • 3.3. Smlouvu strany uzavírají na dobu určitou, a to na 12 měsíců.
 • 3.4. Smlouvu strany uzavírají v písemné formě ve smyslu ust. § 562 občanského zákoníku, a to prostřednictvím e-shopu umístěného na webových stránkách.
 • 3.5. Uživatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • 3.6. Návrhem k uzavření smlouvy (dále jen „nabídka“) je umístění prezentace nabízených balíčků poskytovatelem ve formě online katalogu v e-shopu (dále jen „e-katalog“). 
 • 3.7. Uživatel vytvoří objednávku umístěním požadovaného balíčku, do online nákupního košíku kliknutím na položku „VYBRAT“ v příslušné části e-katalogu a vyplněním elektronického objednávkového formuláře (dále jen „objednávkový formulář“) v e-shopu. Údaje potřebné k vyplnění objednávkového formuláře budou přednastaveny shodně s údaji, které uživatel uvedl v uživatelském účtu (uživatelskými údaji). Uživatel je oprávněn přednastavené údaje při vyplňování objednávkového formuláře změnit, doplnit či jinak upravit. Objednávkový formulář obsahuje zejména osobní údaje uživatele (jméno, příjmení, adresa e-mailové schránky, telefonní kontakt, adresa bydliště), popř. údaje související s podnikatelem nebo jinou právnickou osobou (obchodní firma, adresa sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo), informace o objednávaném balíčku, způsobu úhrady ceny a odkaz na tyto obchodní podmínky. Po provedení všech kroků dle objednávkového formuláře odešle uživatel objednávku poskytovateli kliknutím na položku „OBJEDNÁVKA ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ“.
 • 3.8. Při vyplňování objednávkového formuláře je uživatel povinen uvádět pouze správné a pravdivé údaje. Uživatel bere na vědomí, že neexistuje žádná povinnost prodávajícího prověřovat správnost údajů uváděných uživatelem a že údaje, které uživatel uvede v objednávkovém formuláři, jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Před odesláním objednávky je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil.
 • 3.9. Před odesláním objednávky je uživateli umožněno seznámit se s obchodními podmínkami. Zaškrtnutím položky „Seznámil jsem se a souhlasím s obchodními podmínkami“ v objednávkovém formuláři a odesláním objednávky poskytovateli způsobem popsaným v ust. 3.6. obchodních podmínek uživatel vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 • 3.10. Před odesláním objednávky je poskytovatel povinen umožnit uživateli kontrolu údajů v objednávkovém formuláři a jejich opravu. Poskytovatel je povinen umožnit uživateli i zrušení objednávky před odesláním objednávkového formuláře.
 • 3.11. Poskytovatel potvrdí přijetí objednávky sdělením odeslaným do e-mailové schránky uživatele.
 • 3.12. Společně s potvrzením podle ust. 3.10. obchodních podmínek odešle poskytovatel uživateli i znění smlouvy v textové podobě a úplné znění obchodních podmínek. 
 • 3.13. Smlouva je mezi stranami uzavřena okamžikem doručení potvrzení podle ust. 3.10. obchodních podmínek uživateli do e-mailové schránky.
 • 3.14. Ustanovením 3.3., 3.6. ani žádným jiným ustanovením obchodních podmínek není omezena možnost poskytovatele a uživatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V takových případech se na uzavření Smlouvy přiměřeně použijí ustanovení těchto obchodních podmínek obsahem a účelem nejbližším způsobu uzavírání Smlouvy.   

4. ODMĚNA ZA ZPŘÍSTUPNĚNOU SLUŽBU

 • 4.1. Odměna zaplacená uživatelem je přepočítána na body (dále jen „kredity“), které slouží ke zpřístupnění Služby. 
 • 4.2. Poskytovatel po zaplacení odměny poskytne uživateli kredity v rámci vybraného balíčku. Jednotlivý balíček určuje přepočet odměny na kredity. Za jeden kredit je zpřístupněna Služba dle ust. 1.10. obchodních podmínek, tj. jeden detail oboru ke škole vybrané uživatelem. 
 • 4.3. Služba je v rámci balíčku poskytována jen do vyčerpání kreditů. Kredit lze dobít pouze v hodnotách a způsoby určenými poskytovatelem v rámci balíčků.
 • 4.4. Zpřístupněním Služby se kredit sníží. Vyúčtování se nevystavuje: Poskytovatel má právo na snížení kreditu ve odpovídající výši v rámci balíčku za zpřístupněnou Službu.
 • 4.5. Kredit musí uživatel využít ve lhůtě 12 měsíců od posledního dobití. Pokud v průběhu platnosti kreditu uživatel dále dobije svůj kredit, počíná lhůta 12 ti měsíců od posledního dobití kreditu.
 • 4.6. Nevyčerpaný kredit se uživateli nevyplácí zpět.
 • 4.7. Ceny jsou na webových stráních vždy uvedeny jako ceny konečné, tj. včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a dále včetně všech souvisejících poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.
 • 4.8. Uživatel bere na vědomí, že ceny jsou na webových stránkách uvedeny také bez DPH. Uživatel uzavřením smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že cena bez DPH je dostatečným způsobem odlišena od konečné ceny dle ust. 4.7. obchodních podmínek, kterou je na základě smlouvy povinen poskytovateli zaplatit, a že uvedení ceny bez DPH je výhradně informativního charakteru.
 • 4.9. Uživatel může cenu dle smlouvy uhradit poskytovateli následujícími způsoby:
  • 4.9.1. platební kartou on-line přes platební bránu se rámci Internetového obchodu. V případě platby kartou online bude uživatel na konci objednávky přesměrován na zabezpečenou platební bránu, kde zadá číslo, platnost a ověřovací kód jeho platební karty,
 •  4.10. Ustanovením 4.9. ani žádným jiným ustanovením obchodních podmínek není omezena možnost poskytovatele a uživatele sjednat platební podmínky za individuálně sjednaných podmínek.
 • 4.11. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyloučit v jednotlivých případech určitý způsob platby uvedený v ust. 4.9. obchodních podmínek.
 • 4.12. V případě platby bezhotovostně převodem na účet poskytovatele n je cena splatná do 14 dnů od uzavření Smlouvy. 
 • 4.13. V případě platby kartou online je cena splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy.
 • 4.14. V případě platby bezhotovostně převodem na účet poskytovatele je uživatel povinen uhradit odměnu společně s uvedením variabilního symbolu platby.
 • 4.15. V případě platby bezhotovostně převodem na účet poskytovatele nebo platbou kartou online je závazek uživatele uhradit odměnu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele. Uhrazení odměny potvrdí poskytovatel uživateli prostřednictvím e-mailové schránky, telefonicky nebo jiným vhodným způsobem.
 • 4.16. Pro případ prodlení uživatele s uhrazením ceny vzniká poskytovateli právo odstoupit od Smlouvy.
 • 4.17. Případné slevy z ceny poskytnuté poskytovatelem uživateli nelze vzájemně kombinovat.
 • 4.18. Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy uživateli daňový doklad – fakturu (dále jen „faktura“). Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty.
 • 4.19. Poskytovatel nepožaduje od uživatele zálohu či jinou obdobnou platbu. 

5. OBECNÁ USTANOVENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 • 5.1. Poskytovatel a uživatel (včetně spotřebitele) jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu obchodními podmínkami a s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jiných právních předpisů.
 • 5.2. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. V případě zajištění závazků ze smlouvy, se odstoupení od kupní smlouvy nedotýká ani zajištění.
 • 5.3. V případě odstoupení od smlouvy je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na náhradu veškeré škody, kterou uživatel poskytovateli způsobil proti nároku uživatele na vrácení peněžitých prostředků, které poskytovatel od uživatele přijal, s čímž uživatel dává svůj výslovný souhlas.
 • 5.4. Je-li společně se Službou poskytnut uživateli dárek, je darovací smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy jednou ze stran, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a uživatel je povinen poskytovateli vrátit i poskytnutý dárek.
 • 5.5. Odstoupí-li jedna ze stran od smlouvy, nese uživatel náklady spojené s navrácením dárku poskytovateli.
 • 5.6. Odstoupí-li od smlouvy poskytovatel, zašle poskytovatel oznámení o odstoupení od smlouvy uživateli v písemné formě na doručovací adresu či na adresu e-mailové schránky uživatele.
 • 5.7. Uživatel bere na vědomí, že článek 6. obchodních podmínek se použije pouze a výhradně v případě odstoupení podle § 1829 a násl. občanského zákoníku od smlouvy, jejímiž stranami jsou poskytovatel a uživatel, který je spotřebitel. V případě rozporu článku 6. obchodních podmínek s jinými ustanoveními obchodních podmínek, se v zájmu spotřebitele použije vždy článek 6. obchodních podmínek.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

 • 6.1. Pokud spotřebitel v objednávkovém formuláři zaškrtne políčko „Souhlasím se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy“, nemůže odstoupit od 
 • Smlouvy dle § 1837 písm. l) občanského zákoníku. Tímto ustanovením obchodních podmínek není dotčeno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy dle ust. 6. 3. obchodních podmínek.
 • 6.2. Pokud spotřebitel v objednávkovém formuláři políčko „Souhlasím se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy“ nezaškrtne, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy. V tomto případě bude zpřístupněna Služba až po uplynutí čtrnácti (14) dnů.
 • 6.3. Je-li poskytovatel v prodlení s umožněním přístupu ke Službě, může uživatel od smlouvy odstoupit, nesplní-li poskytovatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej uživatel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly.
 • 6.4. Uživatel může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty dle ust. 6.3. obchodních podmínek jen v případě, že je z prohlášení poskytovatele nebo z okolností zjevné, že poskytovatel neumožní přístup ke Službě anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné.
 • 6.5. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí uživatel o svém odstoupení od Smlouvy informovat poskytovatele jakýmkoli jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím e-mailové schránky). Odstoupení od Smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v ust. 6.2. obchodních podmínek. Pro odstoupení od Smlouvy může uživatel využít formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek a je rovněž přístupný na webových stránkách. Odstoupení od Smlouvy může uživatel zasílat mimo jiné na adresu provozovny poskytovatele či na adresu e-mailové schránky poskytovatele info@atlasskolstvi.cz
 • 6.6. V případě, že uživatel využije pro odstoupení od smlouvy formulář uvedený v ust. 6.3 obchodních podmínek nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy a odešle jej elektronicky poskytovateli, je poskytovatel povinen bezodkladně potvrdit přijetí takového odstoupení prostřednictvím e-mailové schránky.
 • 6.7. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
 • 6.8. Odstoupí-li uživatel od smlouvy, zdrží se užívání Služby, včetně jejího poskytování třetí osobě. 
 • 6.9. Odstoupí-li uživatel od smlouvy, poskytovatel může uživateli zabránit v dalším užívání Služby, a to zejména tím, že mu znepřístupní uživatelský účet.
 • 6.10. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 • 6.11. Odstoupí-li uživatel od smlouvy, poskytoval se zdrží užívání obsahu odlišného od osobních údajů uživatele, který byl vytvořen uživatelem při užívání Služby; to neplatí v případě, že
  • 6.11.1. Je obsah bez Služby nepoužitelný (toto jsou možná ty poznámky)
  • 6.11.2. Se obsah vztahuje výlučně k činnosti uživatele při užívání Služby (nebo toto jsou poznámky)
  • 6.11.3. Poskytovatel smísil obsah s jinými daty a může být oddělen jen při vynaložení nepřiměřeného úsilí, nebo
  • 6.11.4. Byl vytvořen společně s jinými osobami, které mohou obsah nadále užívat.
 • 6.12. S výjimkou případů podle ust. 6.11.1 až 6.11.3 poskytovatel zpřístupní uživateli na jeho žádost obsah odlišný od jeho osobních údajů, který uživatel při užívání Služby jeho prostřednictvím vytvořil nebo uchovával. Poskytovatel tak učiní bezplatně, v přiměřené době a v běžně používaném strojově čitelném formátu
 • 6.13. V případech, kdy má uživatel v souladu s §1829 občanského zákoníku právo od  smlouvy odstoupit, je poskytovatel také oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to až do uplynutí lhůty čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy. V takovém případě vrátí poskytovatel uživateli odměnu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy poskytovatelem, a to bezhotovostně na účet, který sdělí uživatel poskytovateli, nebo jiným vhodným způsobem, na němž se strany dohodnou.
 • 6.14. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy a poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele dle ust. 6.1. obchodních podmínek začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny na plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli obvyklou cenu toho, co bylo poskytnuto. 
 • 6.15. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, nese náklady spojené s vrácením Služby, nemůže-li být pro svou povahu Služba vrácena obvyklou cestou. Spotřebitel nenese žádné náklady, pokud poskytovatel dodal Službu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv spotřebitel o to výslovně nežádal dle ust. 6.1. obchodních podmínek nebo poskytovatel neposkytl spotřebiteli potvrzení dle § 1824a odst. 1 a 2 občanského zákoníku. 

 7. AKTUALIZACE

 • 7.1. Poskytovatel zpřístupní uživateli nejnovější verzi Služby dostupnou v době uzavření smlouvy.
 • 7.2. Poskytovatel zabezpečí, že budou uživateli poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby byla Služba bez vad po dobu trvání závazku a že bude na jejich dostupnost upozorněn.
 • 7.3. Ustanovením 7.2. ani žádným jiným ustanovením obchodních podmínek není omezena možnost poskytovatele a uživatele ujednat si aktualizace za individuálně sjednaných podmínek 

8. ZMĚNA PARAMETRŮ SLUŽBY

 • 8.1. Poskytovatel je oprávněn změnit parametry Služby ze spravedlivého důvodu. Spravedlivým důvodem se rozumí zejména dodržování zákonných požadavků, nová bezpečnostní opatření, přidání nových vlastností a funkcí nebo jejich vylepšení.
 • 8.2. Změnou parametrů Služby dle ust. 8.1. obchodních podmínek uživateli nevzniknou dodatečné náklady.
 • 8.3. Poskytovatel je povinen změnu dle ust. 8.1. obchodních podmínek oznámit uživateli jasným a srozumitelným způsobem.
 • 8.4. Ust. 8.1 až 8.3 obchodních podmínek se nepoužije pro nezbytnou změnu pro zachování Služby bez vad.
 • 8.5. Zhoršuje-li změna podle ust. 8.1. obchodních podmínek přístup uživatele ke Službě nebo jeho užívání nikoli jen nevýznamně, poskytovatel upozorní uživatele v přiměřené době před provedením změny v textové podobě na povahu změny, čas jejího provedení a na právo vypovědět závazek podle ust. 8.6. obchodních podmínek nebo na možnost zachovat Službu beze změny podle ust. 8.7. obchodních podmínek.
 • 8.6. Uživatel může závazek bez postihu vypovědět, zhoršuje-li změno jeho přístup ke Službě nebo jeho užívání nikoli jen nevýznamně, a to do třiceti dnů ode dne, kdy byl o změně vyrozuměn nebo od okamžiku, kdy byla Služba změněna, podle toho, co nastane později. Vypoví-li uživatel závazek, použijí se ust. 10.15 až 10.19 obchodních podmínek obdobně.
 • 8.7. Ust. 8.6. obchodních podmínek se nepoužije, umožní-li poskytovatel uživateli odmítnout změnu a ponechat si digitální obsah bez dodatečných nákladů v původní podobě, aniž by to bylo na úkor jeho poskytování bez vad.

9. OBECNÁ USTANOVENÍ O PRÁVECH Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • 9.1. Poskytovatel odpovídá uživateli, že digitální obsah je po dobu trvání Smlouvy bez vad.
 • 9.2. Uživatel je oprávněn vytknout vadu, která se u Služby projeví za trvání Smlouvy. 
 • 9.3. Uživatel je povinen oznámit vadu poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl uživatel zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje.
 • 9.4. Poskytovatel zejména odpovídá uživateli, že Služba
  • 9.4.1. odpovídá ujednanému popisu a ujednaným vlastnostem,
  • 9.4.2. je vhodná k účelu, pro který je poskytovatel zpřístupňuje
 • 9.5. Je-li vada odstranitelná, může se uživatel domáhat opravy Služby. Nelze-li vadu odstranit, může se uživatel domáhat přiměřené slevy z ceny. Uživatel může odstoupit od smlouvy pouze za předpokladu, že vada představuje podstatné porušení smlouvy.
 • 9.6. Poskytovatel opraví vadu v přiměřené lhůtě. 
 • 9.7. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Služby bez vady a vadné Služby, která byla uživateli zpřístupněna.
 • 9.8. Odstoupí-li uživatel od smlouvy, poskytovatel může uživateli zabránit v dalším užívání Služby, a to zejména tím, že mu uživatelský účet znepřístupní.
 • 9.9. Odstoupí-li uživatel od smlouvy, zdrží se užívání Služby, včetně jeho poskytování třetí osobě.
 • 9.10. Uživatel bere na vědomí, že článek 10. obchodních podmínek se použije pouze a výhradně v případě uplatnění práv z vadného plnění, jejímiž stranami jsou poskytovatel a uživatel, který je spotřebitel. V případě rozporu článku 10. obchodních podmínek s jinými ustanoveními obchodních podmínek, se v zájmu spotřebitele použije vždy článek 10. obchodních podmínek.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ UPLATNĚNÁ SPOTŘEBITELEM

 • 10.1. Poskytovatel odpovídá uživateli, že digitální obsah je po dobu trvání Smlouvy bez vad.
 • 10.2. Uživatel je oprávněn vytknout vadu, která se u Služby projeví za trvání Smlouvy. Projeví-li se vada za trvání Smlouvy, je na poskytovateli, aby prokázal, že Služba je poskytována bez vad.
 • 10.3. Prokáže-li poskytovatel, že vadu způsobilo nevyhovující technické nebo programové vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání Služby uživatele nezbytné pro řádné fungování Služby (dále jen „digitální prostředí uživatele“), ačkoli byl uživatel na jeho potřebu před uzavřením smlouvy jasně a srozumitelně upozorněn, ust. 10.2. obchodních podmínek se nepoužije.
 • 10.4. K ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí uživatele, poskytne uživatel poskytovateli nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat. Povinnost součinnosti uživatele je omezena pouze na technicky dostupné prostředky, které jsou pro uživatele co nejméně rušivé. Odmítne-li uživatel součinnost poskytnout, přestože byl o této povinnosti a důsledcích jeho porušení jasně a srozumitelně poučen před uzavřením smlouvy, ust. 10.2. obchodních podmínek se nepoužije.
 • 10.5. Poskytovatel zejména odpovídá uživateli, že Služba
  • 10.5.1. odpovídá ujednanému popisu a rozsahu obchodních podmínek, jakož i jiným ujednaným vlastnostem,
  • 10.5.2. je vhodná k účelu, pro který jej uživatel požaduje a s nímž poskytovatel souhlasil, a
  • 10.5.3. je poskytována s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.
 • 10.6. Poskytovatel odpovídá uživateli, že vedle ujednaných vlastností
  • 10.6.1. je Služba vhodná k účelu, k němuž se Služba tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  • 10.6.2. Služba rozsahem, jakostí a dalšími parametry odpovídá obvyklým vlastnostem Služby téhož druhu, které může uživatel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná poskytovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  • 10.6.3. je Služba poskytována s příslušenstvím a pokyny k použití, které může uživatel rozumně očekávat, a
  • 10.6.4. Služba odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které poskytovatel zpřístupnil před uzavřením smlouvy.
 • 10.7. Poskytovatel není vázán veřejným prohlášením podle ust. 10.6.2 obchodních podmínek prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o uzavření smlouvy nemohlo mít vliv.
 • 10.8. Ust. 10.6. obchodních podmínek se nepoužije v případě, že poskytovatel uživatele před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Služby liší a uživatel s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
 • 10.9. Uživatel musí vadu oznámit bez zbytečného dokladu poté, co ji mohl uživatel při dostatečné péči zjistit. 
 • 10.10. Má-li Služba vadu, může uživatel požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Služba měla bez vady.
 • 10.11. Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil uživateli značné obtíže.
 • 10.12. Uživatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
  • 10.12.1. poskytovatel vadu neodstranil podle ust. 10.11. obchodních podmínek nebo je z prohlášení poskytovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro uživatele,
  • 10.12.2.  se vada projeví i po odstranění, nebo
  • 10.12.3. je vada podstatným porušením smlouvy.
 • 10.13. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Služby bez vady a vadné Služby, která byla uživateli zpřístupněna.; uživateli náleží sleva i v případě, že odstoupí od smlouvy.
 • 10.14. Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Služby jen nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
 • 10.15. Odstoupí-li uživatel od smlouvy, poskytovatel se zdrží užívání obsahu odlišného od osobních údajů uživatele, který byl vytvořen uživatelem při užívání Služby; to neplatí v případě, že
  • 10.15.1. je obsah bez Služby nepoužitelný,
  • 10.15.2. se obsah vztahuje výlučně k činnosti uživatele při užívání Služby,
  • 10.15.3. poskytovatel smísil obsah s jinými daty a může být oddělen jen při vynaložení nepřiměřeného úsilí, nebo
  • 10.15.4. byl vytvořen společně s jinými osobami, které mohou obsah nadále užívat.
 • 10.16. S výjimkou případů podle ust. 10.15.1 až 10.15.3 obchodních podmínek poskytovatel zpřístupní uživateli na jeho žádost obsah odlišný od jeho osobních údajů, který uživatel při užívání Služby jejím prostřednictvím vytvořil nebo uchovával. Poskytovatel tak učiní bezplatně, v přiměřené době a v běžně používaném strojově čitelném formátu.
 • 10.17. Odstoupí-li uživatel od smlouvy, poskytovatel může uživateli zabránit v dalším užívání Služby, a to zejména tím, že mu uživatelský účet znepřístupní.
 • 10.18. Odstoupí-li uživatel od smlouvy, zdrží se užívání Služby, včetně jeho poskytování třetí osobě.
 • 10.19. Peněžité částky, které má poskytovatel z důvodu vadného plnění vydat uživateli, vrátí poskytovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy uživatel uplatnil u poskytovatele příslušné právo z vadného plnění. Použije přitom stejný způsob, jakým uživatel uhradil odměnu, ledaže uživatel výslovně svolí jinak a nevzniknou mu tím žádné náklady.
 • 10.20. Byla-li vada způsobena konáním nebo opomenutím jiné osoby v témže smluvním řetězci, náleží poskytovateli náhrada od toho, kdo mu v rámci své podnikatelské činnosti byl zavázán poskytovat Službu, včetně jejich aktualizace. Náhrada se poskytne ve výši nákladů, které poskytovatel účelně vynaložil na zjednání nápravy.

11. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • 11.1. Pro účely ust. § 19 odst. 1 věta první zákona o ochraně spotřebitele bere uživatel na vědomí, že poskytovatel nemá s výjimkou provozovny žádnou jinou pobočku.
 • 11.2. Uživatel bere na vědomí, že práva z vadného plnění jsou řádně uplatněna v okamžiku, kdy uživatel oznámí prodávajícímu vady Služby způsobem podle ust. 11.3. a 11.4. obchodních podmínek a prokazatelným způsobem doloží skutečnosti týkající se Smlouvy podle ust. 11.5. obchodních podmínek.
 • 11.3. Práva z vadného plnění uplatňuje uživatel:
  • 11.3.1. osobně u poskytovatele v provozovně na adrese Gromešova 769/4, Řečkovice, 621 00 Brno, 
  • 11.3.2. písemným sdělením zaslaným na adresu provozovny Gromešova 769/4, Řečkovice, 621 00 Brno či do e-mailové schránky poskytovatele info@atlasskolstvi. 
 • 11.4. Uživatel při uplatnění práva z vadného plnění uvede své kontaktní údaje (zejména adresu e-mailové schránky a telefonní číslo), popis závady a jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo tak učiní bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu poskytovatele je možná jen tehdy, žádal-li uživatel opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Uživatel může za účelem uplatnění práva z vadného plnění použít vzorový reklamační formulář, který tvoří přílohu č. 2 obchodních podmínek a je rovněž přístupný na webových stránkách.
 • 11.5. Uživatel je povinen prokazatelným způsobem doložit, kdy uzavřel s poskytovatelem Smlouvu. Uživatel bere na vědomí, že nejvhodnějším způsobem k prokázání skutečností uvedených v předchozí větě je předložení faktury.
 • 11.6. Uplatní-li uživatel právo z vadného plnění podle ust. 11.2. obchodních podmínek, potvrdí mu poskytovatel písemně datum, kdy uživatel reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace uživatel požaduje a kontaktní údaje uživatele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 • 11.7. V případě, že je uživatelem spotřebitel, je poskytovatel povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, případně vyrozumět uživatele o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení; do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. V případě, že je uživatel podnikatel nebo jiná právnická osoba, rozhodne prodávající o reklamaci v přiměřené lhůtě, případně vyrozumí uživatele o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení.
 • 11.8. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci v přiměřené době s přihlédnutím k povaze Služby a k účelu, pro níž ji spotřebitel požadoval.; do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady.
 • 11.9. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel provede reklamaci pouze a výhradně ohledně vad, které mu uživatel oznámí způsobem popsaným v ust. 11.3. a 11.4. obchodních podmínek. 
 • 11.10. Uživatel, který je spotřebitelem bere na vědomí, že pokud se vada, která se projevila za trvání závazku a kterou uživatel sdělí poskytovateli v oznámení podle ust. 11.3. a 11.4. obchodních podmínek při jejím přezkoumání poskytovatelem neprojeví a poskytovatel tak prokáže, že vada neexistuje, jedná se o důvod zamítnutí reklamace. 
 • 11.11. Pokud se projeví vada až po skončení Smlouvy, a dojde ke sdělení vady poskytovateli v oznámení podle ust. 11.3. a 11.4. obchodních podmínek, uživatel, který je spotřebitelem bere na vědomí, že pokud se vada při přezkoumání poskytovatelem neprojeví a uživatel existenci takové vady ani jiným prokazatelným způsobem nedoloží, jedná se o důvod zamítnutí reklamace.
 • 11.12. Uživatel, který je podnikatelem, bere na vědomí, že pokud se vada, kterou uživatel sdělí poskytovateli v oznámení podle ust. 11.3. a 11.4. obchodních podmínek při jejím přezkoumání poskytovatelem neprojeví a uživatel existenci takové vady ani jiným prokazatelným způsobem nedoloží, jedná se o důvod zamítnutí reklamace.
 • 11.13. Uživatel je povinen poskytnout poskytovateli součinnost, kterou lze rozumně požadovat k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění.
 • 11.14. O vyřízení reklamace, včetně odstranění vady, poskytovatel vždy vyrozumí uživatele prostřednictvím e-mailové schránky. Dnem doručení vyrozumění o vyřízení reklamace do e-mailové schránky uživatele je reklamace vyřízena. 
 • 11.15. Poskytovatel je povinen uživateli vystavit o vyřízení reklamace potvrzení, ve kterém uvede zejména informace o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Toto potvrzení zašle poskytovatel uživateli prostřednictvím e-mailové schránky společně s oznámením podle ust. 11.14. obchodních podmínek.
 • 11.16. Byla-li reklamace oprávněná, prodlužuje se odpovědnost poskytovatele za vady o dobu od uplatnění reklamace uživatelem podle ust. 11.3. obchodních podmínek do dne jejího vyřízení podle ust. 11.14. obchodních podmínek. 
 • 11.17. U oprávněné reklamace náleží uživateli náhrada účelně vynaložených nákladů. Uživatel je povinen uplatnit právo na náhradu účelně vynaložených nákladů u poskytovatele nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění. Poskytovatel uhradí uživateli náhradu účelně vynaložených nákladů bezhotovostně na účet určený uživatelem nebo jiným vhodným způsobem, na kterém se strany dohodnou.
 • 11.18. U zamítnuté reklamace vzniká poskytovateli nárok na zaplacení náhrady nákladů spojených s vyřízením reklamace uživatelem, který je podnikatel, a to na základě vystavené faktury. Uživatel, který je podnikatel, je povinen uhradit poskytovateli náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace bezhotovostně na účet poskytovatele.

12. UKLÁDÁNÍ SOUBORU COOKIES

 • 12.1. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel používá na webových stránkách tzv. soubory cookies v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v aktuálním znění, nařízením GDPR a dalšími právními předpisy.
 • 12.2. Uživatel bere na vědomí a potvrzuje, že prodávající svou informační povinnost vůči poskytovateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související s používáním souborů cookies na webových stránkách a s možností uživatele udělit souhlas poskytovateli s používáním souborů cookies plní prostřednictvím zvláštního dokumentu „Soubory Cookies – www.atlasskolstvi.cz“, který je přístupný v části „Používání souborů cookies“ na každé stránce webových stránek.

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 13.1. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel zpracovává při realizaci smlouvy, při vytvoření a vedení uživatelského účtu a k dalším účelům osobní údaje uživatele v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů, nařízením GDPR a dalšími právními předpisy. 
 • 13.2. Uživatel bere na vědomí a potvrzuje, že poskytovatel svou informační povinnost vůči uživateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů uživatele plní prostřednictvím zvláštního dokumentu „Prohlášení společnosti P.F. art, spol. s r.o. o zásadách ochrany osobních údajů v souvislosti s poskytováním Služby na webových stránkách „www.atlasskolstvi.cz“, který je přístupný v části „Ochrana osobních údajů“ na každé stránce webových stránek.

14. POUČENÍ O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ MEZI OBCHODNÍKEM A SPOTŘEBITELEM

 • 14.1. Ust. 14.2. až 14.10. těchto obchodních podmínek se vztahují pouze a výlučně na smlouvy, jejichž stranami je poskytovatel a dále uživatel, který je spotřebitel.
 • 14.2. V případě sporu ze Smlouvy se strany zavazují vyřešit veškeré tyto spory především smírně prostřednictvím dohody. V případě sporu ze Smlouvy kontaktuje uživatel poskytovatele písemným sdělením zaslaným na adresu provozovny Gromešova 769/4, Řečkovice, 621 00 Brno či elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího info@atlasskolstvi.cz
 • 14.3. V případě, že nedojde mezi stranami k smírnému vyřešení sporu podle ust. 14.2. obchodních podmínek, je uživatel oprávněn využít mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle ust. § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele (dále také jako „mimosoudní řešení sporů“).
 • 14.4. Subjektem rozhodujícím ve věci mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz
 • 14.5. Uživatel má možnost podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu k České obchodní inspekci prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách České obchodní inspekce na adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Návrh zahájení mimosoudního řešení sporu podaný k České obchodní inspekci musí obsahovat náležitosti podle ust. § 20n zákona o ochraně spotřebitele.
 • 14.6. Uživatel je oprávněn podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu k České obchodní inspekci nejpozději do 1 roku ode dne, kdy poprvé uplatnil u poskytovatele nárok, který je předmětem sporu mezi stranami.
 • 14.7. Česká obchodní inspekce se řídí zákonem o ochraně spotřebitele a pravidly pro postup při mimosoudním řešení sporů dostupnými na webových stránkách České obchodní inspekce na adrese: https://www.coi.cz/wp-content/uploads/2017/08/2017-08-15-pravidla-adr.pdf
 • 14.8. Mimosoudní řešení sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
 • 14.9. V případě přeshraničních sporů mezi stranami, kdy má uživatel bydliště v jiném členském státě EU (odlišného od České republiky), v Norsku nebo na Islandu, je uživatel oprávněn podat návrh k mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jeho bydliště. Seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na webových stránkách Evropské Komise na adrese: https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_cs. odkaz nejde, jiný jsem nedohledal 
 • 14.10. Uživatel má možnost využít k řešení sporu s poskytovatelem ze Smluv v rámci e-shopu na webových stránkách i platformu pro řešení sporů online (dále jen „ODR“) dostupnou na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/. Podrobnosti o podání stížnosti a používání platformy ODR jsou dostupné na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

15. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ A JINÝCH ZÁSILEK

 • 15.1. Strany se zavazují mezi sebou komunikovat ve formě, kterou pro daný případ stanovuje Smlouva, obchodní podmínky a příslušné právní předpisy. Pro případy výslovně neupravené strany sjednávají, že upřednostňovanou formou komunikace mezi stranami je elektronická komunikace prostřednictvím e-mailové schránky.
 • 15.2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen přijímat písemnosti či zásilky, které mu byly doručeny tzv. na dobírku.
 • 15.3. Uživatel bere na vědomí, že písemnosti či zásilky, z nichž není patrné, proč byly k poskytovateli zaslány, budou vráceny zpět odesílateli.
 • 15.4. Má se za to, že zpráva odeslaná prostřednictvím e-mailové schránky je doručena druhé straně okamžikem jejího odeslání ze schránky odesílající strany.

16. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

 • 16.1. Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • 16.2. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 17.1. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.
 • 17.2. Uživatel bere na vědomí, že Smlouvy uzavřené mezi stranami společně s obchodními podmínkami, resp. vystavené faktury, jsou u poskytovatele uloženy v elektronické i listinné podobě v souladu s Prohlášení společnosti P.F. art, spol. s r.o. o zásadách ochrany osobních údajů v souvislosti s poskytováním Služby na internetovém obchodu www.atlasskolstvi.cz podle ust. 12.2. obchodních podmínek a nezpřístupňuje je třetím osobám. Poskytovatel umožní uživateli přístup k uloženým dokumentům uvedeným v předchozí větě tohoto ustanovení na základě vlastního uvážení poskytovatele, popř. v případech, kdy takovou povinnost ukládají poskytovateli právní předpisy, nebo kdy mu takovou povinnost uloží na základě rozhodnutí orgány státní moci.
 • 17.3. Žádným ustanovením obchodních podmínek není omezena možnost stran uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V takových případech se na uzavření Smlouvy přiměřeně použijí ustanovení těchto obchodních podmínek obsahem a účelem nejbližším způsobu uzavírání Smlouvy.
 • 17.4. Vztah založený Smlouvou se řídí českým právem, a to i tehdy, je-li uživatel zahraniční osobou.
 • 17.5. Pokud vznikne pro potřebu uživatele překlad Smlouvy, vč. obchodních podmínek, platí, že v případě sporu o výklad některého pojmu nebo ustanovení Smlouvy nebo obchodních podmínek platí výklad Smlouvy, vč. obchodních podmínek, v českém jazyce.
 • 17.6. Vzájemné spory mezi poskytovatelem a uživatelem řeší české soudy. Článek 13. obchodních podmínek tím není dotčen.
 • 17.7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • 17.8. Jakékoliv změny Smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených a podepsaných všemi stranami, jinak jsou takové změny neplatné. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení 1.8. obchodních podmínek. 
 • 17.9. Přílohy a nedílnou součást obchodních podmínek tvoří formulář pro odstoupení od Smlouvy (vč. poučení o možnosti odstoupení od Smlouvy) podle ust. 6.5. obchodních podmínek a reklamační formulář podle ust. 10.4. obchodních podmínek.  
 • 17.10. Kontaktní údaje Poskytovatele: adresa pro doručování Gromešova 769/4, Řečkovice, 621 00 Brno, adresa e-mailové schránky: info@atlasskolstvi.cz, telefon: +420 532 193 039.
 • 17.11. Tyto obchodní podmínky jsou přístupné v místě provozovny poskytovatele nebo na každé stránce webových stránek.
 • 17.12. Tyto obchodní podmínky, včetně jejich příloh a součástí, jsou platné a účinné od 1. 1. 2024.