Všeobecné obchodní podmínky – Inzerce

obchodní společnosti
P.F. art, spol. s r.o.
se sídlem Gromešova 769/4, Řečkovice, 621 00 Brno
identifikační číslo: 46905375
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6223

pro zhotovení prezentace, reklamní inzerce nebo jiného způsobu propagace objednatele a její umístění do informační brožury Atlas školství a/nebo na internetový portál www.atlasskolstvi.cz
a její distribuce a další šíření

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Těmito Obchodními podmínkami (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti P.F.art spol. s r.o., se sídlem Gromešova 769/4, 621 00 Brno, IČ: 46905375, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6223, e-mail: obchodni@pfart.cz, (dále jen „zhotovitel“ nebo „zpracovatel“) se upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo uzavřené podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“), mezi zhotovitelem a další fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „objednatel“ nebo „správce“) (zhotovitel a objednatel dále společně jen „strany“), jejímž předmětem je zhotovení prezentace, reklamní inzerce nebo jiného způsobu propagace objednatele (dále jen „reklama“), její umístění v tištěné podobě do informační brožury Atlas školství a/nebo v elektronické podobě na internetový portál www.atlasskolstvi.cz a její distribuce či jiné šíření a další plnění související s reklamou (dále jen „dílo“ nebo „služba“).

1.2. Zhotovitel je obchodní společnost vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti projektů směřovaných do škol, jejichž cílem je zajištění výroby a distribuce kvalitních učebních či podpůrných učebních pomůcek do škol v České republice.

1.3. Objednatel je osoba, která není spotřebitelem. Objednatel je podnikatelem, tj. osobou (právnickou osobou nebo fyzickou osobou) jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, nebo jinou právnickou osobou odlišnou od podnikatele.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě, a to v písemné formě, jinak je takové právní jednání od počátku neplatné. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Tímto ustanovením není dotčeno ust. 10.4. obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Strany uzavírají smlouvu na základě písemné objednávky objednatele. Objednatel písemnou objednávku doručí na adresu sídla zhotovitele na objednávkovém formuláři poskytovaném zhotovitelem, ledaže se strany dohodnou písemně jinak. Objednávkový formulář obsahuje zejména osobní údaje objednatele (obchodní firma, adresa sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, popř. rodné číslo podnikající fyzické osoby, webová adresa, jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele, adresa e-mailové schránky, telefonní kontakt, popř. zvláštní adresa pro zaslání faktury a zvláštní adresa pro zaslání předmětu objednávky), informace o objednávané službě, ceně služby, způsobu úhrady ceny, informace o termínu dodání podkladů objednatelem, datum, razítko a podpis objednatele a podpis osoby jednající za zhotovitele. Objednávkový formulář obsahuje popř. i údaje o sponzorovi objednatele.

2.2. Řádně vyplněná a zhotoviteli doručená objednávka je závazná a považuje se za návrh smlouvy podle § 1731 a násl. občanského zákoníku.

2.3. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku do e-mailové schránky zhotovitele.

2.4. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu písemné objednávky v listinné podobě oběma stranami, s výjimkou případu podle 2.5. obchodních podmínek.

2.5. Pro případ, že objednatel doručí zhotoviteli písemnou objednávku v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové schránky, je smlouva uzavřena odesláním písemného potvrzení o přijetí objednávky zhotovitelem do e-mailové schránky objednatele.

2.6. Zhotovitel nemá povinnost smlouvu uzavřít a vyhrazuje si právo objednávku nepřijmout, a to zejména v případě, kdy je objednatel v prodlení s úhradou ceny za předchozí poskytnuté služby ze strany zhotovitele. V případě nepřijetí objednávky není zhotovitel objednávkou vázán.

2.7. Na základě smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

2.8. Ustanovením 2.4., 2.5. ani žádným jiným ustanovením obchodních podmínek není omezena možnost zhotovitele a objednatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, a to v písemné formě, jinak je takové právní jednání od počátku neplatné. V takových případech se na uzavření smlouvy přiměřeně použijí ustanovení těchto obchodních podmínek obsahem a účelem nejbližším způsobu uzavírání smlouvy.

2.9. Uzavřením smlouvy objednatel vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

3. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

3.1. Strany mohou sjednat, že předmět smlouvy spočívá v následujících druzích díla:

3.1.1. zveřejnění reklamy v informační brožuře Atlas školství (dále také jen „Atlas školství“) a její distribuce ve sjednaném množství ke sjednaným adresátům (objednatel bere na vědomí, že povinnost zhotovitele distribuovat Atlas školství je splněna v okamžiku, kdy předá sjednané množství Atlasů školství za účelem jejich doručení sjednaným adresátům prvnímu dopravci),

3.1.2. zveřejnění reklamy na internetovém portálu www.atlasskolstvi.cz (dále také jen „internetový portál“) po sjednanou dobu nebo 3.1.3. v jiném plnění, které si strany v souvislosti s reklamou sjednají.

3.2. Dílo spočívající ve zveřejnění reklamy v Atlasu školství je zhotovitelem předáno v okamžiku, kdy zhotovitel předá zásilku s Atlasem školství, obsahujícím reklamu objednatele, prvnímu dopravci za účelem další distribuce. Strany sjednávají, že ve stejný okamžik je dílo spočívající ve zveřejnění reklamy v Atlasu školství objednatelem převzato.

3.3. Objednatel bere na vědomí, že dílo spočívající ve zveřejnění reklamy na internetovém portálu je poskytování díla s nehmotným výsledkem podle § 2631 občanského zákoníku a že jeho předání probíhá ve smyslu ust. § 2606 občanského zákoníku po částech, kdy za část plnění se považuje zveřejnění reklamy objednatele na internetovém portálu za jeden kalendářní den v rámci doby, po kterou má být dle smlouvy reklama na internetovém portálu zveřejňována. Část díla je zhotovitelem předána vždy ke konci každého jednotlivého kalendářního dne, kterému odpovídá daná část plnění, a to po dobu, po kterou má být dle smlouvy reklama na internetovém portálu zveřejňována. Strany sjednávají, že ve stejný okamžik je část díla spočívajícího ve zveřejnění reklamy na internetovém portálu objednatelem převzato.

3.4. Je-li předmětem smlouvy jiné plnění podle ust. 3.1.3. obchodních podmínek, použijí se na předání takového plnění zhotovitelem a na jeho převzetí objednatelem obecná ustanovení občanského zákoníku.

3.5. V případě, že je předmětem smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem současně více druhů díla podle 3.1. obchodních podmínek, probíhá předání takového díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem po částech ve smyslu ust. § 2606 občanského zákoníku. Za část díla se v takovém případě považuje jednotlivý druh díla podle 3.1. obchodních podmínek. Na převzetí jednotlivé části díla se použije ust. 3.2. až 3.4. obchodních podmínek, a to v závislosti na tom, o jaký druh díla podle ust. 3.1. obchodních podmínek se jedná.

3.6. Objednatel bere na vědomí, že vše, co je v rámci těchto obchodních podmínek nebo smlouvy stanoveno ve vztahu k dílu, platí i pro část takového díla, není-li stanoveno jinak.

3.7. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Ustanovení § 2605 odst. 1 věta první občanského zákoníku se nepoužije.

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Strany ve smlouvě sjednávají cenu díla (dále jen „cena“). Strany berou na vědomí, že cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), která bude připočtena v zákonné výši. Strany berou na vědomí, že zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli proformafakturu znějící na 100% z ceny díla, a to nejdříve spolu s uzavřením smlouvy.

4.3. Je-li cena uhrazena na základě proformafaktury podle 4.2. obchodních podmínek, je zhotovitel povinen vystavit objednateli daňový doklad – fakturu (dále jen „faktura“) nejpozději do 14 dnů ode dne uhrazení ceny.

4.4. Není-li cena uhrazena na základě proformafaktury podle ust. 4.2. obchodních podmínek, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu za poskytnuté služby prostřednictvím faktury vystavené objednateli. Zhotovitel má právo vystavit fakturu nejdříve v okamžiku, kdy je dílo předáno zhotovitelem podle čl. 3. obchodních podmínek. V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny služeb na základě vystavené faktury vzniká zhotoviteli právo na odstoupení od smlouvy.

4.5. Cenu může objednatel uhradit zhotoviteli následujícími způsoby:

4.5.1. v hotovosti nebo platební kartou v provozovně zhotovitele;

4.5.2. bezhotovostně převodem na bankovní účet zhotovitele č. 3309302/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha, IČ 699001261: (dále jen „účet zhotovitele“).

4.6. Ustanovením 4.5. ani žádným jiným ustanovením obchodních podmínek není omezena možnost zhotovitele a objednatele sjednat platební podmínky za individuálně sjednaných podmínek, a to v písemné formě, jinak je takové právní jednání od počátku neplatné.

4.7. Zhotovitel si vyhrazuje právo vyloučit v jednotlivých případech určitý způsob platby uvedený v ust. 4.5. obchodních podmínek.

4.8. V případě platby bezhotovostně převodem na účet zhotovitele je závazek objednatele uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

4.9. Objednatel nemá jakýkoli právní nárok na poskytnutí slev z ceny díla, popř. na kombinaci takovýchto slev poskytovaných zhotovitelem.

4.10. V případě úpadku nebo hrozícího úpadku objednatele se veškeré pohledávky zhotovitele za objednatelem stávají splatnými ke dni zveřejnění rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu o úpadku objednatele.

5. NÁVRH REKLAMY

5.1. Po celou dobu trvání závazkového poměru ze smlouvy mezi stranami je objednatel povinen poskytovat zhotoviteli nutnou součinnost pro řádné a včasné zajištění služby podle smlouvy. Zhotovitel je povinen objednatele vyzvat k nutné součinnosti vždy v písemné formě prostřednictvím e-mailové schránky. Objednatel je povinen poskytnout nutnou součinnost podle tohoto ustanovení obchodních podmínek nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byla výzva k součinnosti doručena. V případě, že objednatel neposkytne svoji nutnou součinnost zhotoviteli řádně a včas, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím nutné součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním jeho povinností ze smlouvy. Toto ustanovení se nepoužije na povinnost objednatele předat zhotoviteli podklady podle ust. 5.2. obchodních podmínek a na poskytnutí součinnosti podle ust. 5.7. obchodních podmínek

5.2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli podklady nutné k provedení služby, kterou strany sjednaly ve smlouvě, a to společně s objednávkou, nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, ledaže je mezi stranami písemně sjednáno jinak. V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost předat objednateli podklady pro provedení služby řádně a včas, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím podkladů není zhotovitel v prodlení s plněním jeho povinností ze smlouvy.

5.3. Pro případ, že podklady předané objednatelem budou pro účely provedení služby podle smlouvy neúplné, nekvalitní, nečitelné nebo budou vykazovat jiné nedostatky, zhotovitel si vyhrazuje právo provést vlastní úpravy takových podkladů.

5.4. Na základě uzavřené smlouvy a podkladů předaných objednatelem zhotovitel vyhotoví v součinnosti s objednatelem návrh reklamy (dále jen „návrh reklamy“). Návrh reklamy zhotovitel zašle objednateli jako datový soubor (barevný náhled) prostřednictvím e-mailové schránky objednatele nebo prostřednictvím vybraného dopravce (černobílý či barevný náhled) na doručovací adresu objednatele uvedenou ve smlouvě.

5.5. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatně dvě úpravy návrhu reklamy zpracovaného zhotovitelem dle podkladů předaných objednatelem.

5.6. Další změny nad rámec 5.5. obchodních podmínek, provede zhotovitel na žádost objednatele výhradně na základě dohody stran podle aktuálního ceníku zhotovitele.

5.7. Objednatel je povinen schválit návrh reklamy nebo sdělit požadavky na změny podle 5.5. a 5.6. obchodních podmínek ve lhůtě 7 dnů ode dne odeslání návrhu reklamy objednateli. Lhůta 7 dnů k vyjádření platí i pro každý další návrh reklamy po provedené změně podle 5.5. a 5.6. obchodních podmínek zaslaný zhotovitelem objednateli. Strany sjednávají, že v případě, kdy se objednatel nevyjádří k zaslanému návrhu upraveného zboží ve lhůtě podle věty první a druhé tohoto ustanovení, považuje se návrh reklamy za schválený objednatelem. Strany sjednávají, že v případě, kdy objednatel využije obě možnosti úpravy návrhu reklamy podle 5.2. obchodních podmínek a nebude mezi stranami sjednána dohoda o dalších úpravách podle 5.3. obchodních podmínek, považuje se návrh reklamy za schválený objednatelem.

5.8. Objednatel bere na vědomí, že návrh reklamy, který objednatel schválil podle ust. 5.4. obchodních podmínek, je dodatek ke smlouvě, na jehož základě strany specifikují objednanou službu, tvořící nedílnou součást smlouvy.

5.9. Objednatel je povinen dílo od zhotovitele převzít způsobem podle čl. 3. obchodních podmínek. Odmítnutím převzetí díla objednatelem není dotčena povinnost objednatele zaplatit cenu dle čl. 4. obchodních podmínek.

5.10. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem předání služeb zhotovitelem podle čl. 3. obchodních podmínek.

5.11. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. OBECNÁ USTANOVENÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu se smlouvou a s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jiných právních předpisů.

6.2. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. V případě zajištění závazků ze smlouvy odstoupení od smlouvy se nedotýká ani zajištění.

6.3. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na náhradu veškeré škody, kterou objednatel zhotoviteli způsobil, a svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty proti nároku objednatele na vrácení peněžitých prostředků, které zhotovitel od objednatele přijal, s čímž objednatel dává svůj výslovný souhlas.

6.4. Je-li společně s poskytnutím služby objednateli poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi zhotovitelem a objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy jednou ze stran, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a objednatel je povinen poskytnutý dárek vrátit zhotoviteli.

6.5. Odstoupí-li od smlouvy zhotovitel, zašle zhotovitel objednateli oznámení o odstoupení od smlouvy objednateli v písemné formě na doručovací adresu či na adresu e-mailové schránky objednatele. Toto ustanovení se použije obdobně i na případ, kdy od smlouvy odstoupí objednatel.

6.6. Odstoupí-li jedna ze stran od smlouvy, nese objednatel náklady spojené s navrácením poskytnutého plnění zhotoviteli, a to i v případě, kdy poskytnuté plnění nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění (reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7.2. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poskytnuté dílo nemá vady při jeho předání podle čl. 3. těchto obchodních podmínek.

7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady poskytnutých služeb v případě, kdy tak stanoví smlouva nebo závazné právní předpisy zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku.

7.4. Zhotovitel neodpovídá za vady poskytnutých služeb v případě, že vadu způsobilo použití věci, kterou zhotoviteli předal objednatel, a to za předpokladu, že zhotovitel včas upozornil objednatele na nevhodnost dané věci pro účely poskytnutí služeb.

7.5. Zhotovitel neodpovídá za vady poskytnutých služeb v případě, že objednatel před převzetím o vadě poskytnutých služeb věděl, nebo ji sám způsobil.

7.6. Objednatel bere na vědomí, že práva z vadného plnění jsou řádně uplatněna v okamžiku, kdy objednatel oznámí zhotoviteli vady služby způsobem podle ust. 7.7. a 7.8. obchodních podmínek a objednatel prokazatelným způsobem doloží skutečnosti týkající se smlouvy podle ust. 7.9. obchodních podmínek, popř. objednatel předá zhotoviteli věci potřebné k vyřízení reklamace podle ust. 7.10. obchodních podmínek.

7.7. Vady díla – skryté i zjevné - je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy je objednatel zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla. V opačném případě objednatel nemá právo z vadného plnění. Zhotovitel pro všechny tyto případy v souladu s ust. § 2618 občanského zákoníku namítá, že právo bylo objednatelem uplatněno opožděně.

7.8. Objednatel oznamuje vady u zhotovitele vždy písemným sdělením zaslaným na adresu provozovny Gromešova 769/4, 621 00 Brno či do e-mailové schránky zhotovitele. Objednatel v oznámení uvede zejména své kontaktní údaje a popis vady. Oznámení učiněné v jakékoli jiné formě či jiným způsobem, než dle věty první a druhé tohoto ustanovení, je od počátku neplatné a nevyvolává žádné právní účinky.

7.9. Objednatel je povinen prokazatelným způsobem doložit, kdy uzavřel se zhotovitelem smlouvu a jaké služby a za jakou cenu od zhotovitele objednal. Objednatel bere na vědomí, že nejvhodnějším způsobem k prokázání skutečností uvedených v předchozí větě je předložení faktury.

7.10. V případě, že odstranění vady vyžaduje, aby objednatel předal zhotoviteli určité věci, je objednatel povinen na své náklady předat takové věci zhotoviteli za účelem vyřízení reklamace na adrese provozovny Gromešova 769/4, Řečkovice, 621 00 Brno, a to osobně, prostřednictvím dopravce (např. prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb) nebo jiným vhodným způsobem.

7.11. Uplatní-li objednatel právo z vadného plnění, potvrdí mu zhotovitel písemně, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Zhotovitel je povinen bezodkladně rozhodnout o reklamaci, případně vyrozumět objednatele o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení.

7.12. Reklamaci, včetně odstranění vady, zhotovitel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů od jejího řádného uplatnění podle ust. 7.6. obchodních podmínek, ledaže se strany dohodnou písemně na delší lhůtě. O vyřízení reklamace, včetně odstranění vady, zhotovitel vždy vyrozumí objednatele prostřednictvím e-mailové schránky. Dnem doručení vyrozumění o vyřízení reklamace do e-mailové schránky objednatele je reklamace vyřízena.

7.13. U zamítnuté reklamace vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení náhrady nákladů spojených s vyřízením reklamace objednatelem, a to na základě vystavené faktury. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace bezhotovostně na účet zhotovitele.

8. SANKCE

8.1. V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny služeb na základě vystavené faktury podle 4.4. obchodních podmínek vzniká zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty objednatelem ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení a zhotovitel je v takovém případě současně oprávněn pozastavit poskytování služeb objednateli, a to až do vyrovnání veškerých závazků objednatele vůči zhotoviteli. V takovém případě není zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností ze smlouvy.

8.2. V případě, že zhotovitel odstoupí od smlouvy z důvodů podle 5.1. nebo 5.2. obchodních podmínek nebo z jiných důvodů na straně objednatele, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z konečné ceny díla, tj. včetně DPH a dále včetně všech souvisejících poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.

8.3. Smluvní pokuta podle ust. 8.1. a 8.2. obchodních podmínek je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy objednateli k jejímu zaplacení.

8.4. Uhrazením smluvní pokuty podle ust. 8.1. a 8.2. obchodních podmínek není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

9. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ A JINÝCH ZÁSILEK

9.1. Strany se zavazují mezi sebou komunikovat ve formě, kterou pro daný případ stanovuje smlouva, obchodní podmínky a příslušné právní předpisy. Pro případy výslovně neupravené strany sjednávají, že upřednostňovanou formou komunikace mezi stranami je elektronická komunikace prostřednictvím e-mailové schránky.

9.2. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel není povinen přijímat písemnosti či zásilky, které mu byly doručeny tzv. na dobírku.

9.3. Zhotovitel bere na vědomí, že písemnosti či zásilky, z nichž není patrné, proč byly k zhotoviteli zaslány, budou vráceny zpět odesílateli.

9.4. Má se za to, že zpráva odeslaná prostřednictvím e-mailové schránky je doručena druhé straně okamžikem jejího odeslání ze schránky odesílající strany.

10. ZPRACOVATELSKÁ SMLOUVA

10.1. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel zpracovává při poskytování služeb pro objednatele a při veškerých souvisejících úkonech osobní údaje objednatele v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v aktuálním znění (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v aktuálním znění (dále jen „GDPR“) a dalšími právními předpisy, a to na základě zpracovatelské smlouvy upravené v čl. 10 až 16 obchodních podmínek (dále jen „zpracovatelská smlouva“).

10.2. Strany tímto berou na vědomí, že v okamžiku uzavření smlouvy o dílo je mezi nimi uzavřena rovněž tato zpracovatelská smlouva.

10.3. Pro účely ust. čl. 10 až 16 těchto obchodních podmínek je objednatel považován za správce osobních údajů, tj. za osobu, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů ve smyslu ust. čl. 4 odst. 7 GDPR.

10.4. Pro účely ust. čl. 10 až 16 těchto obchodních podmínek je zhotovitel považován za zpracovatele osobních údajů, tj. za osobu, která zpracovává osobní údaje pro správce ve smyslu ust. čl. 4 odst. 8 GDPR.

10.5. Objednatel (dále také jako „správce“) pověřuje zhotovitele (dále také jako „zpracovatel“) zpracováním osobních údajů správce v souvislosti s prováděním díla.

10.6. Strany berou na vědomí, že od ustanovení čl. 10 až 16 obchodních podmínek se nelze jakkoli odchýlit, a to ani ujednáním stran. Jakékoli jednání učiněné v rozporu s větou první tohoto ustanovení, je od počátku neplatné a nevyvolává žádné právní účinky.

11. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Správce tímto pověřuje zpracovatele ve smyslu ust. § 44 zákona o zpracování osobních údajů, resp. ve smyslu ust. čl. 28 GDPR, zpracováním osobní údajů fyzických osob a zpracovatel se zavazuje osobní údaje poskytnuté mu správcem dle jeho pokynu zpracovávat.

11.2. Zpracovatel se zavazuje provádět zpracování poskytnutých osobních údajů těchto kategorií:

11.2.1.identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektů údajů (jméno, příjmení, vč. dodatku, jste-li podnikatelem, akademický titul, adresa bydliště, sídla nebo jiná korespondenční adresa, IČ, DIČ, informace o pracovním zařazení);

11.2.2.kontaktní údaje – osobní údaje umožňující společnosti kontaktování subjektů údajů (např. identifikační údaje, telefonní číslo, adresa e-mailové schránky);

11.2.3.fotografie, podobizna.

11.3. Předmětem zpracování nejsou citlivé osobní údaje ve smyslu čl. 9 GDPR ani údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů ve smyslu čl. 10 GDPR.

11.4. Zpracovatel se zavazuje poskytnuté osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu za účelem provedení díla, tj.:

11.4.1.zhotovení reklamy,

11.4.2.umístění této reklamy do Atlasu školství a/nebo na internetový portál www.atlasskolstvi.cz, popř. v jiném plnění,

11.4.3.dále distribuce a jiné šíření reklamy prostřednictvím tištěných výtisků Atlasu školství a/nebo prostřednictvím internetového portálu www.atlasskolstvi.cz,

11.4.4.uchování zhotovené reklamy po dobu platnosti aktuálního vydání Atlasu školství, ve kterém je reklama objednatele zveřejněna v souladu s uzavřenou smlouvou.

11.5. Zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem provedení díla se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, úprava či pozměnění, strukturalizace, uchovávání, předávání, tisk, zveřejňování, šíření, likvidace.

11.6. Správce i zpracovatel se zavazují dodržovat při zpracování poskytnutých osobních údajů povinnosti stanovené právními předpisy účinnými na území České republiky, zejména GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů.

11.7. Mezi oprávněné osoby, které budou na straně zpracovatele poskytnuté osobní údaje zpracovávat, patří jednatelé a zaměstnanci zpracovatele.

11.8. Zpracovatel se ve smyslu ust. čl. 28 odst. 3 písm. b) GDPR zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděl při zpracovávání poskytnutých osobních údajů pro správce. Tato povinnost mlčenlivosti není časově omezena a zpracovatel se zavazuje zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje dále zavázaly k mlčenlivosti.

11.9. Maximální doba trvání zpracování poskytnutých osobních údajů zpracovatelem je totožná s dobou platnosti aktuálního vydání Atlasu školství. Po uplynutí této doby budou poskytnuté osobní údaje trvale zlikvidovány nebo předány správci za současné likvidace veškerých existujících kopií, pokud právní předpisy účinné na území České republiky nebo právní předpisy Evropské unie nepožadují uložení daných osobních údajů.

11.10. Zpracovatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje bez existence platné smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené mezi správcem a zpracovatelem.

11.11. Jakmile pomine účel, pro který byly Osobní údaje zpracovány, nebo požádá-li o to subjekt údajů podle čl. 17 GDPR, je zpracovatel povinen na základě a v souladu s pokyny správce provést likvidaci poskytnutých osobních údajů nebo tyto poskytnuté osobní údaje předat správci.

11.12. Správce a zpracovatel tímto sjednávají, že zpracovatel bude provádět zpracování poskytnutých osobních údajů v souvislosti s prováděním díla pro správce bezúplatně. Tím není dotčeno právo zhotovitele na uhrazení ceny díla objednatelem.

11.13. Správce a zpracovatel se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost pro plnění povinností v souvislosti s ochranou poskytnutých osobních údajů v souvislosti s prováděním díla.

12. ZPRACOVÁNÍ NA POKYN SPRÁVCE

12.1. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat poskytnuté osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

12.2. Zpracovatel zpracovává poskytnuté osobní údaje pro správce na základě:

12.2.1.podané objednávky, resp. uzavřené smlouvy,

12.2.2.poskytnuté součinnosti správce podle ust. 5.1. obchodních podmínek,

12.2.3.poskytnutých podkladů od správce podle ust. 5.2. obchodních podmínek,

12.2.4.požadavků správce na úpravu návrhu reklamy podle ust. 5.5. a 5.6. obchodních podmínek,

12.2.5.odsouhlasení návrhu reklamy správcem podle ust. 5.7. obchodních podmínek,

12.2.6.jiných pokynů správce, a to zejména pokynů k aktualizaci, výmazu, změně nebo jinému nakládání s poskytnutými osobními údaji, udělených správcem zpracovateli písemnou formou.

12.3. Zpracovatel není oprávněn provádět zpracování poskytnutých osobních údajů na základě pokynů udělených mu jiným způsobem, než jaký je sjednán v ust. 12.2. zpracovatelské smlouvy (zejména ústně nebo telefonicky). Zpracovatel je povinen případné pokyny doložit a za tímto účelem je archivovat. V případě pochybností na straně zpracovatele je zpracovatel oprávněn správce požádat o potvrzení pokynu.

12.4. Zpracovatel je ve smyslu čl. 28 odst. 3 GDPR povinen neprodleně informovat správce o tom, pokud bude mít za to, že určitý pokyn správce porušuje GDPR, zákon o zpracování osobních údajů nebo jiné právní předpisy.

12.5. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje jiným způsobem než dle pokynů správce pouze tehdy, je-li mu zpracování poskytnutých osobních údajů uloženo právními předpisy Evropské unie nebo právním řádem České republiky. O tomto požadavku informuje zpracovatel správce před zpracováním poskytnutých osobních údajů, ledaže právní předpisy takovéto informování zakazují z důležitých důvodů veřejného zájmu.

12.6. Zpracovatel je oprávněn Atlasy školství prezentovat v rámci vlastní marketingové činnosti třetím osobám, přičemž s tímto správce výslovně souhlasí.

13. ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1. Zpracovatel se ve smyslu ust. čl. 28 odst. 3 písm. c) ve spojení s ust. čl. 32 GDPR zavazuje přijmout veškerá technická, organizační, personální a jiná potřebná opatření v souladu s požadavky kladenými účinnými právními předpisy, zejména GDPR, která zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, nebo k jinému zneužití, a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání osobních údajů zabezpečeny veškeré jeho povinnosti vyplývající pro něj, jakožto zpracovatele, z právních předpisů (zejména GDPR), a to zejména způsobem podle ust. 13.2. obchodních podmínek.

13.2. Zpracovatel se ve smyslu ust. čl. 32 GDPR zavazuje zajistit:

13.2.1.pověřit zpracováním poskytnutých osobních údajů pouze své vybrané zaměstnance, které poučí o jejich povinnosti zachovávat mlčenlivost ohledně poskytnutých osobních údajů a o dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat tak, aby nedošlo k porušení GDPR,

13.2.2.provádění zpracování poskytnutých osobních údajů pouze v prostorách sídla zpracovatele, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby zpracovatele, 13.2.3.nesvěřit zpracování poskytnutých osobních údajů třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu správce, tímto není dotčen čl. 14. obchodních podmínek,

13.2.4.používat odpovídající technické zařízení a programové vybavení způsobem, který vyloučí neoprávněný či nahodilý přístup k poskytnutým osobním údajům ze strany jiných osob, než pověřených zaměstnanců zpracovatele,

13.2.5.poskytnuté osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech,

13.2.6.písemné dokumenty obsahující poskytnuté osobní údaje uchovávat na zabezpečeném místě, přičemž bude vést řádnou evidenci o pohybu takových písemných dokumentů,

13.2.7.poskytnuté osobní údaje v elektronické podobě bude uchovávat na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověřené osoby na základě přístupových kódů či hesel a poskytnuté osobní údaje bude pravidelně zálohovat,

13.2.8.zajistit dálkový přenos poskytnutých osobních údajů, buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě, nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích, zejména prostřednictvím protokolu umožňujícího zabezpečenou komunikaci v počítačové síti; s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a různě závažným rizikům mohou být některé poskytnuté osobní údaje posílány e-mailem,

13.2.9.prostřednictvím vhodných technických prostředků zajistit schopnost obnovit dostupnost poskytnutých osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů,

13.2.10. zajistit pravidelné testování posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování poskytnutých osobních údajů,

13.2.11. při ukončení zpracování poskytnutých osobních údajů zajistit fyzickou likvidaci poskytnutých osobních údajů nebo tyto poskytnuté osobní údaje správci předat.

14. SOUHLAS SE ZAPOJENÍM DALŠÍCH ZPRACOVATELŮ

14.1. Zpracovatel je ve smyslu ust. čl. 28 odst. 2 GDPR oprávněn pověřit zpracováním poskytnutých osobních údajů další zpracovatele, a to na základě předchozího písemného povolení správce.

14.2. Správce tímto uděluje konkrétní souhlas zpracovateli, aby do zpracování zapojil tyto další zpracovatele:

14.2.1.webProgress, s.r.o., IČ: 26282143, se sídlem Wurmova 592/6, 602 00 Brno, v případě, je-li reklama šířena prostřednictvím internetového portálu www.atlasskolstvi.cz,

14.2.2.Tiskárna Helbich, a.s., IČ: 25592505, se sídlem Valchařská 24/36, 614 00 Brno, je-li reklama dle uzavřené smlouvy šířena prostřednictvím tištěných výtisků Atlasu školství,

14.2.3.Microsoft Corporation se sídlem Redmond, Washington, Spojené státy americké, provozující službu OneDrive, pro účely vnitřní evidence a kontroly.

14.3. Správce tímto dále uděluje obecný souhlas zpracovateli, aby do zpracování zapojil dalšího zpracovatele poskytnutých osobních údajů. O veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, popř. jiných změnách, je zpracovatel povinen správce písemně informovat a správce je současně oprávněn vyslovit vůči těmto zpracovatelům či změnám námitky.

14.4. Pokud zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem správce provedl určité činnosti zpracování, zavazuje se tomuto dalšímu zpracovateli smluvně uložit stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v této zpracovatelské smlouvě, pokynech správce či jaké vyplývají z účinných právních předpisů, zejména GDPR, a to zejména poskytnutím dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných personálních, technických a organizačních opatření tak, aby zpracování poskytnutých osobních údajů splňovalo požadavky zákona o zpracování osobních údajů, GDPR a dalších právních předpisů účinných na území České republiky. Zpracovatel bere na vědomí, že v případě, kdy další zpracovatel nesplní své povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, odpovídá správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně prvotní zpracovatel.

15. SOUČINNOST ZPRACOVATELE, POVINNOST BÝT NÁPOMOCEN

15.1. Zpracovatel je v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. e) GDPR povinen poskytnout správci veškerou potřebnou součinnost v souvislosti s plněním povinnosti správce reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, a to zejména na žádost o přístup k poskytnutým osobním údajům, na opravu, doplnění či výmaz poskytnutých osobních údajů, na omezení zpracování, na přenositelnost poskytnutých osobních údajů, či v souvislosti se vznesením námitky proti zpracování poskytnutých osobních údajů, a to prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření v míře odpovídající povaze zpracování poskytnutých osobních údajů. Zpracovatel má právo za poskytnutí součinnosti podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující nezbytně vynaložené náklady.

15.2. Zpracovatel je v souladu s ust. čl. 28 odst. 3 písm. f) GDPR správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, tj. při zabezpečení zpracování, ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů danému subjektu údajů, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a při předchozích konzultacích s dozorovým úřadem, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici.

15.3. Zpracovatel je v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. h) GDPR povinen poskytnout správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti týkající se ochrany osobních údajů stanovené v této smlouvě, zejména, že byla přijata vhodná technická a organizační opatření ve smyslu čl. 32 GDPR. Zpracovatel je dále povinen umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům přispět. Zpracovatel poskytne správci součinnost, to vše především v případě jednání s dozorovým úřadem nebo jiným veřejnoprávním úřadem.

15.4. Zpracovatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje bez existence platné smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené mezi správcem a zpracovatelem.

15.5. Jakmile pomine účel, pro který byly Osobní údaje zpracovány, nebo požádá-li o to subjekt údajů podle čl. 17 GDPR, je zpracovatel povinen na základě a v souladu s pokyny správce provést likvidaci poskytnutých osobních údajů nebo tyto poskytnuté osobní údaje předat správci.

16. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

16.1. Objednatel bere na vědomí, že zpracovatel zpracovává při provozování internetového portálu osobní údaje objednatele, pokud se jedná o fyzickou osobu, v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů, nařízením GDPR a dalšími právními předpisy.

17. UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

17.1. Objednatel bere na vědomí, že zpracovatel používá na internetovém portálu tzv. soubory cookies v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v aktuálním znění, nařízením GDPR a dalšími právními předpisy.

17.2. Objednatel bere na vědomí a potvrzuje, že zhotovitel svou informační povinnost vůči objednateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související s používáním souborů cookies na internetovém portálu a s možností objednatele udělit souhlas zhotoviteli s používáním souborů cookies plní prostřednictvím zvláštního dokumentu „Soubory Cookies – www.atlasskolstvi.cz“, který je přístupný v části „Používání souborů cookies“ na každé stránce internetového portálu.

18. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

18.1. Objednatel bere na vědomí, že v případě platby provedené objednatelem ve prospěch zhotovitele v hotovosti nebo jiným způsobem uvedeným v § 5 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v aktuálním znění (dále jen „zák. č. 112/2016 Sb.“) podléhají takové transakce elektronické evidenci tržeb (dále jen „EET“).

18.2. Zhotovitel je v případě uvedeném v ust. 18.1. obchodních podmínek povinen vystavit objednateli účtenku s údaji podle § 20 zák. č. 112/2016 Sb. Zároveň je zhotovitel povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Zhotovitel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

19.2. Žádným ustanovením obchodních podmínek není omezena možnost stran uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, a to vždy jednáním v písemné formě, jinak je takové právní jednání od počátku neplatné. V takových případech se na uzavření smlouvy přiměřeně použijí ustanovení těchto obchodních podmínek obsahem a účelem nejbližším způsobu uzavírání smlouvy. Tímto není dotčeno ust. 1.6. ani ust. 10. 4. obchodních podmínek

19.3. Vztah založený smlouvou se řídí českým právem, a to i tehdy, je-li objednatel zahraniční osobou.

19.4. Pokud vznikne pro potřebu objednatele překlad smlouvy, vč. obchodních podmínek, platí, že v případě sporu o výklad některého pojmu nebo ustanovení smlouvy nebo obchodních podmínek platí výklad smlouvy, vč. obchodních podmínek, v českém jazyce.

19.5. Vzájemné spory mezi zhotovitelem a objednatelem řeší české soudy.

19.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

19.7. Jakékoliv změny smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených a podepsaných všemi stranami, jinak jsou takové změny od počátku neplatné. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení 1.6., jakož ani ust. 10.4. obchodních podmínek.

19.8. Kontaktní údaje zhotovitele: adresa pro doručování Gromešova 769/4, Řečkovice, 621 00 Brno, adresa e-mailové schránky: obchodni@pfart.cz.

19.9. Tyto obchodní podmínky jsou přístupné v místě provozovny zhotovitele nebo na každé stránce webových stránek.

19.10. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2020 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejich příloh a součástí.