objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3
Poštovní adresa: Skuherského 1274/3, 370 01 České Budějovice
ukázat na mapě
Telefon: 387 901 419
Email: ludacka@spsautocb.cz
WWW: www.spsautocb.cz
Zaměření školy: Ekonomie a právo, Technické
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup:
IČ: 00582158

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3

VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice (dále jen VOŠ a SPŠ) je školou, která má více než padesátiletou tradici výuky oborů v oblasti autoopravárenství a je současně jednou z největších a nejlépe vybavených škol, vyučujících automobilní obory, nejen v rámci jihočeského regionu, ale v rámci celé České republiky.

Sdružuje Vyšší odbornou školu, Střední průmyslovou školu, Střední odborné učiliště, domov mládeže a školní jídelnu. Škola je postupně budována jako regionální centrum pro výuku oborů v oblasti autoopravárenství, dopravy a strojírenství.

Na VOŠ a SPŠ probíhá výuka následujících oborů:

Tříleté vzdělávací programy Vyšší odborné školy pro maturanty (denní a kombinovaná forma)

 • 23-45-N/03 Diagnostika a servis silničních vozidel
 • 37-41-N/03 Provoz a ekonomika dopravy
 • 23-41-N/06 Strojírenská výroba – počítačová podpora konstruování a programování NC strojů
 • 26-41-N/06 Elektrotechnika – elektromechanické systémy

Obory VOŠ jsou, na základě uzavřených smluv, prostupné s navazujícím bakalářským studiem. Na základě těchto smluv jsou studijní výsledky vzdělávacích programů VOŠ uznávány v dalším studiu na vysokých školách. Pro obor Provoz a ekonomika dopravy je smlouva uzavřena s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pro obory Diagnostika a servis silničních vozidel a Strojírenská výroba se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích a s Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni.

Čtyřleté studijní obory pro žáky 9. tříd ZŠ (denní forma)

 • 23-45-M/01 Diagnostika motorových vozidel – řidičské oprávnění skupiny C
 • 23-45-M/01 Konstrukce a design vozidel – řidičské oprávnění skupiny C
 • 39-41-L/01 Autotronik – řidičské oprávnění sk. C
 • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy – řidičské oprávnění skupiny B
 • 37-41-M/01 Výrobní logistik – řidičské oprávnění skupiny B
 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač – údržba a programování CNC strojů
 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač – mechatronik

Nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů

 • 26-41-L/51 Autotronik
 • 23-43-L/51 Provozní technika
 • 64-41-L/51 Podnikání
 • 64-41-L/51 Dopravní provoz

Nástavbové studium, ukončené maturitní zkouškou, je, v závislosti na druhu oboru, organizováno denní a dálkovou formou.

Informace o škole

Od 1. 7. 2004 se součástí VOŠ a SPŠ stala Střední odborná škola technická, Střední odborné učiliště a Učiliště, Lidická 31, České Budějovice a její vzdělávací nabídka se stala součástí vzdělávací nabídky VOŠ a SPŠ. Došlo tím k uskutečnění dalšího kroku v budování regionálního centra pro výuku oborů v oblasti oprav automobilů, dopravy a strojírenství. Výkonem funkce regionálního centra pro oblast odborného školství v autoopravárenských oborech již školu pověřil Krajský úřad v Českých Budějovicích, škola též na základě pověření Krajského úřadu zastupuje Jihočeský kraj ve všech otázkách týkajících se výuky automobilních oborů (úpravy učebních dokumentů, příprava rámcových vzdělávacích programů, jednotné zadání závěrečných zkoušek, tvorba profesních profilů atd.) a též v oblasti organizace odborných soutěží pro automobilní obory.

VOŠ a SPŠ se věnuje též dalšímu vzdělávání dospělých organizací rekvalifikačního studia, školení a kvalifikačních zkoušek. VOŠ a SPŠ se též účastnila a účastní práce v mezinárodních projektech (CR2, P2, Leonardo, Cíl 3). Smyslem této práce je porovnání obsahu výuky autooborů a jejich úprava tak, aby certifikát absolventů byl plně uznatelný především ve SRN a Rakousku. Velmi významnou součástí projektů jsou též školení pro pedagogické pracovníky školy. Další odborné vzdělávání probíhá též ve spolupráci s významnými výrobci automobilů a elektronických řídicích systémů – především s firmou BOSCH automobilová technika, se ŠKODOU AUTO, a. s., Mladá Boleslav a SCANIA CZ.

Škola v roce 2014 ukončila jak realizaci projektu v ROPu (Regionální operační program), zaměřeného na rekonstrukci objektů a modernizaci vybavení (v roce 2013–2014 byla vybudována učebna s 3D projekcí, dvě nové automobilní laboratoře, laboratoř elektrotechnická, strojírenská a mechatronická), tak v OVPK – inovace vzdělávacích programů, vzdělávání pracovníků školy a tvorba vzdělávacích programů pro zájemce z praxe. V roce 2015 škola zrealizovala další projekt v ROPu – nákup pětiosého obráběcího centra pro potřeby výuky strojírenských oborů. V současné době škola realizuje dva projekty IROP na modernizaci vybavení autolaboratoří, laboratoře mechatroniky, rozšíření učebny 3D projekce, dovybavení strojní laboratoře a učeben praktického vyučování. Součástí je též vybudování dvou digitálních jazykových učeben.

Nejlepší žáci naší školy se pravidelně účastní celostátních odborných soutěží a dlouhodobě v nich dosahují vynikajících výsledků. V roce 2003 byla škola pořadatelem celostátního finále soutěže Automechanik – junior. V roce 2016 se žák školy stal již pošesté vítězem celostátního finále této soutěže, v roce 2018 se umístil na 2. místě.

VOŠ a SPŠ se věnuje spolupráci s podnikatelskou sférou. Významné je především uzavření smlouvy o spolupráci se ŠKODA AUTO, a. s., Mladá Boleslav. Dále spolupracujeme s těmito firmami: Renault Česká republika, Auto Štangl, s. r. o., GW Jihotrans, a. s., Thorn Autotechnic, s. r. o. a dalšími.

V rámci hospodářské činnosti provádíme opravy automobilů, STK a měření emisí.

VOŠ a SPŠ má v Českých Budějovicích čtyři budovy teoretického vyučování a čtyři objekty pro odborný výcvik. Jak teoretické vyučování, tak odborný výcvik je pro výuku vybaven moderními pomůckami a diagnostickými přístroji, v souladu se současnými trendy v oboru autoopravárenství.

Na domově mládeže jsou žáci ubytováni ve 2–3lůžkových pokojích a mají možnost všestranného kulturního a sportovního vyžití ve svém volném čase. Školní jídelna zabezpečuje pro žáky celodenní stravování.

logo
Skuherského 1274/3, České Budějovice
tel.: 387 901 411, 602 416 479
sindelar@spsautocb.cz
www.spsautocb.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Diagnostika a servis silničních vozidel
23-45-N/03
Kombinovaná
3 roky
30 9/9    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diagnostika a servis silničních vozidel
23-45-N/03
Denní
3 roky
40 20/20    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Elektrotechnika – elektromechanické systémy
26-41-N/07
Kombinovaná
3 roky
30 0/0    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Elektrotechnika – elektromechanické systémy
26-41-N/07
Denní
3 roky
40 6/6    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Provoz a ekonomika dopravy
37-41-N/03
Kombinovaná
3 roky
30 5/5    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Provoz a ekonomika dopravy
37-41-N/03
Denní
3 roky
40 26/26    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Strojírenská výroba – počítačová podpora konstruování a programování NC strojů
23-41-N/06
Kombinovaná
3 roky
30 8/8    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Strojírenská výroba – počítačová podpora konstruování a programování NC strojů
23-41-N/06
Denní
3 roky
40 1/1    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium