Zavřít

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 7. 5. 2020 od 8:00 do 16:00 hod. V areálu školy je domov mládeže a školní jídelna s celodenním provozem. Počty přijatých studentů jsou z 1. kola přijímacího řízení. Stravování: celodenní 87 Kč, oběd 30 Kč.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky Neuvedeno
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Zemědělské podnikání 41-31-N/06 Kombinované studium 4 roky 35 20 / 3 4000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Zemědělské podnikání 41-31-N/06 Denní studium 3 roky 35 22 / 5 4000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131

Škola je cvičnou školou ČZU pro pedagogickou praxi. Vychovala řadu generací odborníků a v podvědomí veřejnosti vždy představovala instituci formující vztah k přírodě, zvířatům a venkovu. Snažíme se vytvořit široké vzdělanostní obzory, klademe důraz na lepší adaptabilitu studentů na příští životní, společenské a pracovní problémy. Jsme členem a národním koordinátorem organizace EUROPEA sdružující vzdělávací instituce v oblasti zemědělství v rámci EU. Na základě výběru provedeného výběrovou Komisí jmenoval roku 2016 ministr zemědělství VOŠ a SZeŠ Benešov Centrem odborné přípravy. Komise vyhodnotila VOŠ a SZeŠ jako školu nadregionálního významu a Ministerstvo zemědělství bude v následujících letech podporovat její další rozvoj.

Studijní nabídka školy

Pro maturanty všech typů SŠ škola nabízí studium v oboru 41-31-N/06 Zemědělské podnikání.

Studium je denní tříleté nebo kombinované čtyřleté, zaměřené na získávání širokých znalostí zvláště v odborných zemědělských předmětech, managementu, marketingu, ekologii, cizím jazyce a v praxi. Ve 2. ročníku absolvují studenti denní formy studia dvacetitýdenní odbornou zahraniční stáž na farmách v Norsku, Velké Británii, Dánsku, Rakousku a Švédsku.

Ve spolupráci se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabízíme po ukončení VOŠ možnost získání bakalářského titulu ve zkrácené formě studia s možností navazujícího magisterského studia.

Studenti mají možnost získat mezinárodně uznávaný certifikát ECDL (European Computer Driving Licence). Uplatnění absolventů tohoto studia je v rámci celého agrokomplexu velmi široké. Vzhledem k obsahu učiva a zahraniční stáži se naši absolventi uplatňují nejen v domácích, ale i v zahraničních výrobních podnicích. Nabyté znalosti umožní absolventům pracovat na územních odborech MZe či MěÚ jako poradci pro dotační politiku, v zemědělských sekcích pojišťovacích společností, ve službách spojených s údržbou krajiny a obnovou venkova či v samostatné podnikatelské činnosti. Značná část absolventů dále pokračuje ve studiu na VŠ.

Den otevřených dveří

7. 5. 2020 od 8.00 do 16.00 hod.

Přijímací řízení

Bez přijímacích pohovorů.

logo
Mendelova 131, Benešov
tel.: 317 723 571
dobesova@zemsbn.cz
info@zemsbn.cz
www.zemsbn.cz
Zobrazit více