objednat tištěnou publikaci

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Kotlářská 263/9, 602 00 Brno
Telefon: 541 321 338, 541 321 333
Email: oa@oabrno.cz
WWW: www.oabrno.cz
Zaměření školy: Ekonomie a právo, Humanitní
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup: ne
IČ: 00566381

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Vzdělávání ve vyšších odborných školách je určeno pro maturanty a má znaky vysokoškolského studia, tj. zimní a letní období, přednášky, semináře a cvičení, kreditní systém, velký důraz je kladen na odbornou praxi, která tvoří téměř jednu třetinu obsahu studia. Studium je ukončeno závěrečnou absolventskou zkouškou, která zahrnuje zkoušku z odborných předmětů, ústní zkoušku z cizího jazyka a obhajobu absolventské práce. Vyšší odborná škola nabízí následující vzdělávací programy:

75-32-N/01 Sociální práce

Délka a forma studia: denní – 3 roky, dálková – 3 roky

Roční školné: 3 000 Kč/rok

Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek

Profil absolventa: absolvent je schopen aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi v oblasti sociální práce. Absolvent disponuje těmito odbornými kompetencemi: komunikovat s lidmi i s organizacemi, podporovat a pomáhat k soběstačnosti, aby ti, s nimiž pracuje, využívali především své vlastní schopnosti a dovednosti, poskytovat služby, které zajistí přiměřenou míru podpory, péče, ochrany a kontroly klienta.

Uplatnění absolventů v praxi: absolvent má možnost uplatnit se ve státním i nestátním neziskovém sektoru v oblasti individuální sociální práce, sociální práce se skupinou, komunitou a rodinou. Nachází uplatnění jako: sociální pracovník v oblasti sociálních služeb definovaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako sociální pracovník v uprchlických zařízeních, jako asistent probační a mediační služby, jako zprostředkovatel a poradce v oblasti politiky zaměstnanosti a ve speciálním školství a zdravotnictví.

Spolupráce s VŠ: smlouva s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích umožňuje odlišný režim přijímání absolventů VOŠ.

72-41-N/02 Informační služby a knihovnictví

Délka a forma studia: denní – 3 roky

Roční školné: 2 500 Kč/rok

Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek

Profil absolventa: absolvent vzdělávacího programu je odborník z oblasti řízení a organizace kulturních a informačních institucí, získal základní znalosti a dovednosti týkající se redakční práce, je schopen organizovat tradiční i nové druhy informačních služeb. Disponuje těmito kompetencemi: informační, komunikační, technologické, řídicí a organizační.

Uplatnění absolventů v praxi: absolvent nachází uplatnění zejména v kulturních a paměťových institucích. Jsou to např. veřejné i vědecké knihovny, informační střediska, galerie, archivy, vysoké školy, média, nakladatelství.

63-41-N/08 Zahraniční obchod

Délka a forma studia: denní – 3 roky, dálková – 3 roky

Roční školné: 3 000 Kč/rok

Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek

Profil absolventa: absolvent vzdělávacího programu zahraniční obchod je pracovník vybavený uceleným souborem znalostí a dovedností, jež uplatní při výkonu práce na pozicích středních a vyšších řídicích pracovníků. Absolvent je vybaven těmito kompetencemi: má vysoké odborné znalosti pro provádění mezinárodní obchodní činnosti, orientuje se v platebních instrumentech užívaných v zahraničním platebním styku, umí zorganizovat základní marketingový výzkum, dokáže zorganizovat a vést obchodní jednání, je schopen založit firmu a ke své práci běžně využívá informačních technologií. Každý student ovládá dva cizí jazyky slovem i písmem. Cizí jazyk označovaný jako první, na kvalitativně vyšší úrovni, než jazyk označovaný jako cizí jazyk druhý.

Uplatnění absolventů v praxi: absolvent vzdělávacího programu zahraniční obchod je připraven pro výkon profesních činností v podnicích, které jsou orientovány především na zahraniční trhy, na následujících pracovních pozicích: samostatný referent zahraničních vztahů v podnicích orientujících se na zahraniční obchod, samostatný prodejce, samostatný pracovník marketingu, odborný pracovník na celním deklarování, samostatný pracovník – logistik.

Spolupráce s VŠ: smlouvy s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity v Brně umožňují uznávání předmětů absolvovaných v rámci studia VOŠ s možností zkrácení bakalářského studia.

68-41-N/03 Ekonomicko-právní činnost

Délka a forma studia: denní – 3 roky, dálková – 3 roky

Roční školné: 2 500 Kč/rok

Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek

Profil absolventa: absolvent vzdělávacího programu ekonomicko-právní činnost je vybaven v rámci profilu těmito znalostmi, schopnostmi a dovednostmi: má vysokou úroveň právního vědomí, v oblasti pracovního práva a vybraných otázek sociálního zabezpečení, je schopen založit firmu, umí vypočítat optimální kapitálovou strukturu podniku, umí posoudit efektivnost hospodaření podniku, samostatně vede účetní agendu, absolvent ovládá daňovou problematiku.

Uplatnění absolventů v praxi: absolvent vzdělávacího programu ekonomicko-právní činnost najde uplatnění v pozicích s povahou manažersko-právních činností, manažersko-ekonomických činností a veřejně-správních činností. Absolvent může pracovat jako: asistent právního specialisty (podnikový právník, advokát, notář), samostatný pracovník pohledávek, finanční manažer v menším a středním podniku, pracovník účetního oddělení firmy, pracovník účetní a daňové kanceláře.

Spolupráce s VŠ: smlouvy s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity v Brně umožňují uznávání předmětů absolvovaných v rámci studia VOŠ s možností zkrácení bakalářského studia.

logo
Kotlářská 263/9, Brno
tel.: 541 321 338
oa@oakobrno.cz
www.oabrno.cz

Pionýrská 254/23, Brno
tel.: 541 321 333
kancelar@vosbrno.cz
www.vosbrno.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Ekonomicko-právní činnost
68-41-N/03
Denní
3 roky
40 69/40 VZ   2500 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Ekonomicko-právní činnost
68-41-N/03
Dálková
3 roky
30 69/30 VZ   2500 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Informační služby a knihovnictví
72-41-N/02
Denní
3 roky
40 30/30 VZ   2500 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Sociální práce
75-32-N/01
Denní
3 roky
70 80/70 VZ   3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Sociální práce
75-32-N/01
Dálková
3 roky
70 83/70 VZ   3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Zahraniční obchod
63-41-N/08
Denní
3 roky
40 57/40 VZ   3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Zahraniční obchod
63-41-N/08
Dálková
3 roky
30 11/0 VZ   3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium