Zavřít

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Dny otevřených dveří

8. 12. 2023 13:00–17:00 hod., 9. 12. 2023 9:00–12:00 hod. a 26. 1. 2024 13:00–17:00 hod., případné změny na webových stránkách školy.
Zobrazit více

Doplňující informace

Studium tříletých a čtyřletých oborů – žáci z 9. třídy ZŠ, nástavba a zkrácené studium – žáci s VL (obory typu H) nebo vyšším vzděláním. Žáci oborů Mechanik elektrotechnik (všechna zaměření) a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení mohou ve 3. roč. vykonat závěrečnou zkoušku a získat výuční list na obor Elektrikář nebo Elektrikář – silnoproud. Stravování – 103 Kč za den (snídaně se svačinou 29 Kč, oběd 40 Kč a teplá večeře 34 Kč).
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování 1500  Kč/měsíc
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie (Informační technologie v komerční praxi) 18-20-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 79/60 Statistika ČJ, M NE ANO
Telekomunikace (Internet věcí a chytrá domácnost) 26-45-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 39/21 Statistika ČJ, M ANO ANO
Mechanik elektrotechnik (Elektronická zařízení) 26-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 61/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik elektrotechnik (Informační technologie) 26-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 29/30 Statistika ČJ, M ANO ANO
Mechanik elektrotechnik (Silnoproudá zařízení) 26-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 71/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení) 39-41-L/02 Maturitní zkouška 4 roky 30 44/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Elektrikář (Elektrikář – slaboproud) 26-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 95/45 Statistika ANO NE
Elektrikář – silnoproud (Elektrikář – silnoproud) 26-51-H/02 Výuční list 3 roky 60 103/45 Statistika ANO NE
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Elektromechanik pro zařízení a přístroje) 26-52-H/01 Výuční list 3 roky 30 61/30 Statistika ANO NE
Nástavby:
Provozní technika (Provozní technika); Dálková; VYU 23-43-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 30 3/3 Statistika ČJ, M NE ANO
Provozní elektrotechnika (Provozní elektrotechnika); VYU 26-41-L/52 Maturitní zkouška 2 roky 30 38/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Provozní elektrotechnika (Provozní elektrotechnika); Dálková; VYU 26-41-L/52 Maturitní zkouška 3 roky 30 13/13 Statistika ČJ, M NE ANO
Zkrácené studium:
Elektrikář (Elektrikář); Dálková; VYU,MAT 26-51-H/01 Výuční list 1 rok 150 135/135 Statistika ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Plzeňský region je oblastí se značnou koncentrací elektrotechnického průmyslu. SOU elektrotechnické má bohaté zkušenosti ve výuce maturitních a učebních oborů denního i dálkového studia se zaměřením na slaboproudou a silnoproudou elektrotechniku, automatizaci, telekomunikace a informační technologie.

Škola má ve Vejprnické ulici v Plzni-Skvrňanech k dispozici moderní školu, ubytovací a stravovací zařízení a rozsáhlý areál se sportovišti a odpočinkovými plochami.

Při výuce využíváme bohatých zkušeností získaných při spolupráci s Elektrotechnickým cechem plzeňského regionu, Západočeskou univerzitou, ČEZ a ostatními firmami.

Studijní nabídka školy

Škola nabízí absolventům základních škol úplné střední odborné vzdělání ve studijních oborech zakončených maturitní zkouškou a střední odborné vzdělání v učebních oborech zakončených vyučením. Absolventům učebních oborů nabízí rozšiřující nástavbové studium, zakončené maturitní zkouškou.

Denní studium určené absolventům základních škol

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitou včetně získání výučního listu

 • Mechanik elektrotechnik – silnoproudá zařízení – studijní obor poskytuje teoretickou a praktickou přípravu zaměřenou na montáž, seřizování, opravy a zkoušení silnoproudých zařízení všeho druhu s řídicími, ovládacími, signalizačními, jisticími a elektronickými prvky, navíjení elektrických strojů a jejich zkoušení, údržba a opravy elektronických částí strojů a zařízení, opravy elektrických částí dopravních prostředků.
 • Mechanik elektrotechnik – elektronická zařízení – teoretická i praktická výuka je zaměřená na činnosti spojené s návrhy, montáží, údržbou, oživováním, nastavováním, seřizováním, zkoušením, servisem a opravami elektronických systémů z oblasti automatizační, měřicí, regulační, výpočetní a organizační techniky, zabezpečovacích a požárních zařízení, spotřební elektroniky, přenosových zařízení, zdravotních přístrojů a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji.
 • Mechanik elektrotechnik – informační technologie – obor se širokým základem a specializací ve vyšších ročnících. Žáci se učí navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché elektrické a elektronické obvody, pracovat s aplikačním programovým vybavením, provádět diagnostické práce na elektronických zařízeních a přístrojích, provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky. Budou mít možnost podílet se na návrhu, realizaci a administraci počítačové sítě (spolupráce s vlastní lokální Cisco akademií). Žáci se v rámci problematiky IoT (Internet of Things = internet věcí) naučí základní pojmy a principy, na kterých je postavena tato technologie. Získají představu o IoT jako ekosystému počítačů a chytrých zařízení či strojů, které jsou schopny vzájemně komunikovat nebo spolupracovat bez asistence člověka.
 • Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení – interdisciplinární obor. Absolvent je připraven pro výkon technických činností v oblasti instalatérských a elektrotechnických rozvodů a zařízení, případně jako vedoucí technický pracovník, nebo se může uplatnit v samostatném podnikání.

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitou

 • Telekomunikace – internet věcí, chytrá domácnost – žáci jsou schopni provádět návrhy a projektové dokumentace počítačových a telefonních sítí, diagnostikovat a odstranit závady, návrhy, projektovou dokumentaci a montáž elektronického zabezpečení obytných budov. Připravuje žáky na navrhování a realizování obvodových řešení pomocí internetu věcí (dále jen „IoT“) zařízení a koncových senzorů. Jsou schopni volit vyvážená řešení, sestavit a oživovat elektronické obvody s využitím platforem na bázi mikrokontrolérů (např. ATmega), orientovat se v problematice senzorů, navrhovat komunikační platformu pro spojení IoT zařízení se sítí, orientovat se a dokázat použít sortiment komponentů využívaných pro chytrý dům (chytré osvětlení, zásuvky, vypínače, …).
 • Informační technologie – Informační technologie v komerční praxi – připravuje žáky pro činnost odborníků v oblasti informačních technologií. Samozřejmostí je precizní zvládnutí práce s daty a texty. Důraz je kladen na samostatnost a efektivitu. Pro kvalifikované vykonávání uvedených činností získává absolvent studiem široký odborný profil s dostatečnou adaptací, logickým myšlením a schopností aplikovat vědomosti při řešení problémů samostatně i v týmu. Je motivován soustavně se vzdělávat, trvale se zajímat o vývoj ve svém oboru studiem odborné literatury, používat racionální metody práce a důležité manažerské dovednosti. Odbornou praxí a dalším studiem si může dále zvyšovat kvalifikaci. Je dobře připraven na vysokoškolské studium. Po absolvování bude mít student možnost uplatnit se jako technik IT, pracovník uživatelské podpory, správce aplikací, obchodník s prostředky IT, technicko-administrativní pracovník, administrativní manažer, manažer IT aj.

Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou

 • Elektrikář – teoretická i praktická příprava na společné činnosti veškerých elektrotechnických povolání v prvních dvou ročnících, ve třetím ročníku zaměření na slaboproudou elektrotechniku. Po vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon dělnického povolání – např. provozní elektrikář, elektromechanik, mechanik měřicích a regulačních zařízení, chladírenský mechanik.
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje – učební obor poskytuje teoretickou i praktickou přípravu pro práce spojené s výrobou, montáží, opravami a údržbou elektronických výrobků a zařízení. Diferencovaná příprava s bloky učiva pro spotřební elektroniku, automatizační techniku a měřicí a regulační techniku, chladírenskou a klimatizační techniku, výtahy a zdvíhací zařízení, vážící zařízení, elektrospotřebiče pro domácnost, elektrická zařízení kolejových vozidel atp.
 • Elektrikář silnoproud – teoretická i praktická příprava na společné činnosti veškerých elektrotechnických povolání v prvních dvou ročnících, ve třetím ročníku zaměření na silnoproudou elektrotechniku. Po vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon dělnického povolání – např. provozní elektrikář, elektromechanik, mechanik měřicích a regulačních zařízení, elektromontér, vahař, montér výtahů, chladírenský mechanik.

Nástavbové studium určené absolventům učebních oborů

 • Provozní elektrotechnika – denní i dálkové studium určené pro absolventy elektrotechnických oborů.
 • Provozní technika – dálkové studium určené pro absolventy strojních oborů.

Bližší informace rádi poskytneme na níže uvedených kontaktech nebo při osobní návštěvě naší školy.

logo
Vejprnická 56, Plzeň
tel.: 377 308 103
weiszova@souepl.cz
www.souepl.cz
Zobrazit více
 • Reklama