Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Dny otevřených dveří

9. 12. 2022 13:00–17:00 hod., 10. 12. 2022 9:00–12:00 hod. a 27. 1. 2023 13:00–17:00 hod., případné změny na webových stránkách školy.
Zobrazit více

Doplňující informace

Studium tříletých a čtyřletých oborů, žáci z 9. třídy ZŠ, nástavba a zkrácené studium, žáci s VL (obory typu H) nebo vyšším vzděláním. Obor Provozní elektrotechnika určen pro absolventy elektrooborů a obor Provozní technika pro absolventy strojírenských oborů. Žáci oborů Mechanik elektrotechnik (všechna zaměření) a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení mohou ve 3. roč. vykonat závěrečnou zkoušku a získat výuční list na obor Elektrikář nebo Elektrikář – silnoproud. Stravování – 103 Kč za den (snídaně se svačinou 29 Kč, oběd 40 Kč a teplá večeře 34 Kč).
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování 1400  Kč/měsíc
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie (Informační technologie v komerční praxi) 18-20-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 73/60 Statistika ČJ, M NE NE
Telekomunikace (Internet věcí a chytrá domácnost) 26-45-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 23/36 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik elektrotechnik (Informační technologie) (+ 26-51-H/01 Elektrikář) 26-41-L/01 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
30 23/36 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektrotechnik – elektronická zařízení) (+ 26-51-H/01 Elektrikář) 26-41-L/01 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
30 31/33 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektrotechnik – silnoproudá zařízení) (+ 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud) 26-41-L/01 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
30 41/32 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (+ 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud) 39-41-L/02 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
30 20/21 Statistika ČJ, M ANO NE
Elektrikář (Elektrikář – slaboproud) 26-51-H/01 Výuční list 3 roky 45 89/45 Statistika ANO NE
Elektrikář – silnoproud (Elektrikář – silnoproud) 26-51-H/02 Výuční list 3 roky 45 61/45 Statistika ANO NE
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Elektromechanik pro zařízení a přístroje) 26-52-H/01 Výuční list 3 roky 30 70/30 Statistika ANO NE
Nástavby:
Provozní technika (Provozní technika); Dálková; VYU 23-43-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 30 5/9 Statistika ČJ, M NE ANO
Provozní elektrotechnika (Provozní elektrotechnika); VYU 26-41-L/52 Maturitní zkouška 2 roky 30 59/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Provozní elektrotechnika (Provozní elektrotechnika); Dálková; VYU 26-41-L/52 Maturitní zkouška 3 roky 30 13/25 Statistika ČJ, M NE ANO
Zkrácené studium:
Elektrikář (Elektrikář); Dálková; VYU,MAT 26-51-H/01 Výuční list 1 rok 120 120/120 Statistika ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Plzeňský region je oblastí se značnou koncentrací elektrotechnického průmyslu. SOU elektrotechnické má bohaté zkušenosti ve výuce maturitních a učebních oborů denního i dálkového studia se zaměřením na slaboproudou a silnoproudou elektrotechniku, automatizaci, telekomunikace a informační technologie.

Škola má ve Vejprnické ulici v Plzni-Skvrňanech k dispozici moderní školu, ubytovací a stravovací zařízení a rozsáhlý areál se sportovišti a odpočinkovými plochami.

Při výuce využíváme bohatých zkušeností získaných při spolupráci s Elektrotechnickým cechem plzeňského regionu, Západočeskou univerzitou, ČEZ a ostatními firmami. Ve výuce se zaměřujeme na propojení teorie s praxí díky moderně zařízeným odborným učebnám a zkušeností našich učitelů.

Studijní nabídka školy

Škola nabízí absolventům základních škol úplné střední odborné vzdělání ve studijních oborech zakončených maturitní zkouškou a střední odborné vzdělání v učebních oborech zakončených vyučením. Absolventům učebních oborů nabízí rozšiřující nástavbové studium, zakončené maturitní zkouškou.

Jedná se o následující formy, směry a zaměření studia:

Denní studium určené absolventům základních škol

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitou včetně získání výučního listu

 • Mechanik elektrotechnik – silnoproudá zařízení – studijní obor poskytuje teoretickou a praktickou přípravu zaměřenou na montáž, seřizování, opravy a zkoušení silnoproudých zařízení všeho druhu s řídicími, ovládacími, signalizačními, jisticími a elektronickými prvky, navíjení elektrických strojů a jejich zkoušení, údržba a opravy elektronických částí strojů a zařízení, opravy elektrických částí dopravních prostředků.
 • Mechanik elektrotechnik – elektronická zařízení – teoretická i praktická výuka je zaměřená na činnosti spojené s návrhy, montáží, údržbou, oživováním, nastavováním, seřizováním, zkoušením, servisem a opravami elektronických systémů z oblasti automatizační, měřicí, regulační, výpočetní a organizační techniky, zabezpečovacích a požárních zařízení, spotřební elektroniky, přenosových zařízení, zdravotních přístrojů a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji.
 • Mechanik elektrotechnik – informační technologie – obor se širokým základem a specializací ve vyšších ročnících. Žáci se učí navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché elektrické a elektronické obvody, pracovat s aplikačním programovým vybavením, provádět diagnostické práce na elektronických zařízeních a přístrojích, provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky. Bude mít možnost se podílet na návrhu, realizaci a administraci počítačové sítě (spolupráce s vlastní lokální Cisco akademií). V rámci této sítě pak bude mít možnost programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení.
 • Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení – interdisciplinární obor. Absolvent je připraven pro výkon technických činností v oblasti instalatérských a elektrotechnických rozvodů a zařízení, případně jako vedoucí technický pracovník, nebo se může uplatnit v samostatném podnikání.

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitou

 • Telekomunikace – internet věcí, chytrá domácnost – žáci jsou schopni provádět návrhy a projektové dokumentace počítačových a telefonních sítí, diagnostikovat a odstranit závady, návrhy, projektovou dokumentaci a montáž elektronického zabezpečení obytných budov. Zavádění a využívání 5G síti v rámci průmyslu 4.0. Připravuje žáky na navrhování a realizování obvodových řešení pomocí internetu věcí (dále jen „IoT“) zařízení a koncových senzorů. Jsou schopni volit vyvážená řešení s ohledem na jejich funkci, parametry a vhodnost pro předpokládané použití, sestavit a oživovat elektronické obvody s využitím platforem na bázi mikrokontrolérů (např. ATmega), orientovat se v problematice senzorů fyzikálních veličin, navrhovat komunikační platformu pro spojení IoT zařízení se sítí, orientovat se a dokázat použít sortiment komponentů využívaných pro chytrý dům (chytré osvětlení, chytrá zásuvka, chytré vypínače na měření spotřeby elektrické energie, …).
 • Informační technologie – Informační technologie v komerční praxi – připravuje žáky pro činnost odborníků v oblasti informačních technologií. Samozřejmostí je precizní zvládnutí práce s daty a texty. Důraz je kladen na samostatnost a efektivitu. Pro kvalifikované vykonávání uvedených činností získává absolvent studiem široký odborný profil s dostatečnou adaptací, logickým myšlením a schopností aplikovat vědomosti při řešení problémů samostatně i v týmu. Je motivován soustavně se vzdělávat, trvale se zajímat o vývoj ve svém oboru studiem odborné literatury, používat racionální metody práce a důležité manažerské dovednosti. Odbornou praxí a dalším studiem si může dále zvyšovat kvalifikaci. Je dobře připraven na vysokoškolské studium. Po absolvování bude mít student možnost uplatnit se jako technik IT, pracovník uživatelské podpory, správce aplikací, obchodník s prostředky IT, technicko-administrativní pracovník, administrativní manažer, manažer IT aj.

Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou

 • Elektrikář – teoretická i praktická příprava na společné činnosti veškerých elektrotechnických povolání v prvních dvou ročnících, ve třetím ročníku zaměření na slaboproudou elektrotechniku. Po vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon dělnického povolání – např. provozní elektrikář, elektromechanik, mechanik měřicích a regulačních zařízení, chladírenský mechanik.
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje – učební obor poskytuje teoretickou i praktickou přípravu pro práce spojené s výrobou, montáží, opravami a údržbou elektronických výrobků a zařízení. Diferencovaná příprava s bloky učiva pro spotřební elektroniku, automatizační techniku a měřicí a regulační techniku, chladírenskou a klimatizační techniku, výtahy a zdvíhací zařízení, vážící zařízení, elektrospotřebiče pro domácnost, elektrická zařízení kolejových vozidel atp.
 • Elektrikář silnoproud – teoretická i praktická příprava na společné činnosti veškerých elektrotechnických povolání v prvních dvou ročnících, ve třetím ročníku zaměření na silnoproudou elektrotechniku. Po vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon dělnického povolání – např. provozní elektrikář, elektromechanik, mechanik měřicích a regulačních zařízení, elektromontér, vahař, montér výtahů, chladírenský mechanik.

Nástavbové studium určené absolventům učebních oborů

 • Provozní elektrotechnika – denní i dálkové studium určené pro absolventy elektrotechnických oborů.
 • Provozní technika – dálkové studium určené pro absolventy strojních oborů.

Bližší informace rádi poskytneme na níže uvedených kontaktech nebo při osobní návštěvě naší školy.

logo
Vejprnická 56, Plzeň
tel.: 377 308 103
weiszova@souepl.cz
www.souepl.cz
Zobrazit více