Zavřít

Církevní gymnázium Plzeň

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 21. 11. 2020 od 14:00 hod. Zaměření všeobecné, důraz kladen na výuku cizích jazyků. Od 1. ročníku dva cizí jazyky (AJ + NJ nebo AJ + FJ), v 5. a 6. ročníku latina. Od 7. ročníku dělení na větev přírodovědnou a společenskovědní. Volitelné předměty – L, IF, M, seminář ZSV, moderní dějiny a laboratorní práce. Vyučuje se předmět religionistika. Od září 2019 vybíráme příspěvek na vzdělávání – nižší gymnázium 500 Kč měsíčně, vyšší gymnázium 700 Kč měsíčně. Dálkové studium ve školním roce 2021/2022 neotevíráme. Bezbariérový přístup. Stravování – oběd 33 Kč (nižší gymnázium) a 34 Kč (vyšší gymnázium).
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, L, NJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium (Kompas 1, 2); ZŠ5 79-41-K/81 Maturitní zkouška8 let 64 255/64 ČJ,M NE ANO

Podrobné informace o škole

Církevní gymnázium Plzeň

Církevní gymnázium Plzeň je všeobecně zaměřené osmileté gymnázium, které bylo založeno v roce 1992. Zřizovatelem je Biskupství plzeňské.

Poskytuje kvalitní všeobecné vzdělání, vychází z křesťanských tradic, respektuje osobnost žáka, nabízí otevřenou a přátelskou atmosféru. Je otevřeno všem bez ohledu na víru.

Klade důraz na výuku cizích jazyků. Již od prvního ročníku se žáci učí dva cizí jazyky (angličtinu a francouzštinu, nebo němčinu), ve vyšších ročnících se přidává latina. Na škole působí rodilí mluvčí, žáci se pravidelně účastní výměnných pobytů s partnerskými školami v zahraničí a také poznávacích exkurzí do Německa, Francie, Itálie, Velké Británie a Izraele.

Žáci si podle svých zájmů volí na konci šestého ročníku přírodovědnou nebo společenskovědní třídu, aby tak měli možnost intenzivněji se věnovat předmětům, které považují za rozhodující pro přípravu na své další studium.

Škola usiluje o všestranný rozvoj osobnosti žáka, všeobecně vzdělávací předměty doplňuje proto i religionistika – předmět, který vede k pochopení kořenů naší civilizace, seznamuje s morálními principy a usnadňuje orientaci v dnešním složitém světě.

Škola má velmi dobrou polohu v centru města, je snadno dostupná městskou hromadnou dopravou.

V budově školy najdete dvě tělocvičny, odborné učebny pro chemii, biologii, fyziku, zeměpis, cizí jazyky, hudební, výtvarnou a literární výchovu. Je zde knihovna i multimediální a počítačová učebna. Stravování zajišťuje vlastní školní jídelna. V době vyučování se mohou žáci občerstvit také v moderním školním bufetu.

Škola průběžně zdokonaluje bezbariérový přístup, díky němuž je již nyní studium umožněno i tělesně postiženým žákům.

Díky tomu, že na škole neexistuje systém klasických kabinetů a učitelé sdílejí otevřený pracovní prostor ve třech propojených sborovnách, je v pedagogickém sboru zajištěna velmi dobrá komunikace. Toto specifické uspořádání vytváří velmi pozitivní a otevřenou atmosféru mezi učiteli, která se promítá i do jejich vztahu k žákům a do vztahů mezi žáky navzájem. I při relativně vysokém počtu 500 žáků je tak vytvořen prostor pro individuální přístup a je zamezeno anonymitě.

Žáci školy se úspěšně zúčastňují řady projektů, soutěží a festivalů. Každoročně škola pořádá výstavu výtvarných prací žáků. Na škole již od jejího vzniku působí pěvecký sbor, který každoročně absolvuje řadu vystoupení doma i v zahraničí, a také dramatický kroužek.

Škola pravidelně nabízí žákům doplňkové aktivity – odborné exkurze, jazykové i tělovýchovné kurzy, výlety, projektové dny. Cesty k sobě i k ostatním hledají žáci na takzvaných meditačních dnech, během nichž mohou v neformálním prostředí diskutovat a uvažovat o podnětech ze své blízkosti i okolního světa.

Věřícím dětem nabízí škola další duchovní rozvoj, mohou navštěvovat školní kapli sv. Ducha, kde se pravidelně slouží mše. Všem žákům je k dispozici školní kaplan P. Mgr. Robert Bergman.

Rodiče žáků mají možnost spolupodílet se na řízení školy prostřednictvím svých zástupců ve školské radě.

CG pro svoje žáky v době letních prázdnin pořádá vlastní letní tábor pod vedením mladých pedagogů školy.

Škola nabízí každoročně uchazečům o studium přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

S účinností od 1. září 2019, tj. od začátku školního roku 2019/2020, je na církevním gymnáziu vybírán příspěvek na vzdělávání. Více informací naleznete na webových stránkách školy.

logo
Mikulášské náměstí 509/15, Plzeň
tel.: 377 248 816, 377 245 232
info@cg-plzen.cz
www.cirkevni-gymnazium.cz
Zobrazit více