Zavřít

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, Gymnázium, s. r. o.

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: ONLINE: 11. 2. 2021 Škola poskytuje moderní výuku zahrnující množství projektů navazujících na jednotlivé vzdělávací programy. Na projektech spolupracují odborníci a osobnosti z praxe, pořádáme množství přednášek, exkurzí, zahraničních zájezdů. Účastníme se projektu Erasmus+. Výuku doplňuje odborná praxe v rámci studijních programů, studenti mediální komunikace a PR využívají nové mediální studio. Informace o školném, možnostech ubytování a stravování najdete na webových stránkách školy www.smvv.cz, www.gymotech.cz.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Veřejnosprávní činnost (Destinační management) 68-43-M/01 Maturitní zkouška4 roky 10 0/0 ČJ,M,PO NE NE
Veřejnosprávní činnost (Finance, business a světová ekonomika) 68-43-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 0/0 ČJ,M,PO NE NE
Veřejnosprávní činnost (Mediální komunikace a Public Relations) 68-43-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 0/0 ČJ,M,PO NE NE
Veřejnosprávní činnost (Mezinárodní vztahy a diplomacie) 68-43-M/01 Maturitní zkouška4 roky 20 0/0 ČJ,M,PO NE NE
Veřejnosprávní činnost (Právo a právní administrativa) 68-43-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 0/0 ČJ,M,PO NE NE

Podrobné informace o škole

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, Gymnázium, s. r. o.

Škola vznikla již v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých škol v ČR. Poskytujeme vzdělání v rámci střední odborné školy a všeobecného gymnázia. Náš přístup je založený na jedinečných vzdělávacích programech, moderních metodách výuky, mezinárodním rozhledu, rozšířené výuce jazyků, unikátních studentských projektech a úzkém sepjetí teorie s praxí. To vše v příjemné rodinné atmosféře s individuálním přístupem ke každému žákovi. Stovky našich absolventů se úspěšně uplatnily v praxi, v soukromém podnikání či v dalším studiu na vysokých školách všech zaměření.

Střední odborná škola

  • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (denní forma studia)

Vzdělávací programy: 
Mezinárodní vztahy a diplomacie
Finance, business a světová ekonomika
Mediální komunikace a Public Relations
Právo a právní administrativa
Destinační management

Gymnázium moderních technologií

  • 79-41-K/41 Gymnázium – denní forma studia

Studenti střední odborné školy proniknou do atraktivního světa fungování mezinárodních vztahů a světových finančních trhů, budou ovládat společenskou etiketu a diplomatický protokol. Získají povědomí o činnosti nadnárodních institucí a orgánů Evropské unie. Budou se dobře orientovat v českém i mezinárodním právu, v řízení a rozvoji destinací, osvojí si znalosti a dovednosti z oblasti mediální komunikace a Public Relations. Naučí se využívat moderní IT technologie a pod vedením rodilých mluvčích si osvojí praktickou znalost minimálně dvou světových jazyků. Část výuky probíhá v anglickém jazyce. Teoretické znalosti si ověří v praxi formou odborných stáží a unikátních studentských projektů.

Absolventům studijního programu Mezinárodní vztahy a diplomacie otevřeme bránu pro práci v prestižních mezinárodních organizacích a institucích, pro kariérní uplatnění na zastupitelských úřadech či v zahraničních odborech nadnárodních korporací. Studijním programem Finance, business a světová ekonomika připravíme studenty na práci v bankovním sektoru, v ekonomických odděleních tuzemských i nadnárodních firem a institucí nebo na úspěšnou kariérní dráhu v oblasti marketingu či product managementu. Absolventi programu Mediální komunikace a Public Relations se umí velmi dobře orientovat v mediální sféře a najdou rovněž uplatnění v reklamních, marketingových a PR agenturách. Program Právo a právní administrativa zasvětí studenty do světa legislativy a paragrafů a vybaví je vědomostmi pro práci v právních kancelářích, na soudech či v právních odborech firem a institucí. Náš nejnovější program Destinační management naučí studenty pochopit ekonomické, společenské a historické souvislosti regionální problematiky a připraví je na výkon manažerské pozice v oblasti regionálního rozvoje a řízení destinací.

Gymnázium moderních technologií poskytuje unikátní propojení klasického gymnaziálního vzdělání s nejnovějšími poznatky a trendy digitálního světa. Společný všeobecný základ doplňujeme o řadu odborných volitelných předmětů, které jsou podle zaměření rozdělené do několika tematických bloků. Uchazeč má tak jedinečnou možnost vybrat si vlastní směr odborného vzdělávání, ve kterém se bude moci rozvíjet dle svých individuálních zájmů.

Vybavení: mediální studio, multimediální jazyková učebna, tři IT učebny, interaktivní tabule a dataprojektory. PC v každé učebně (elektronická žákovská knížka dostupná přes webové rozhraní), Wi-Fi.

Akce: Organizujeme řadu jedinečných školních projektů, při kterých spolupracujeme s předními odborníky z praxe a akademické sféry. Pořádáme inspirativní semináře s významnými osobnostmi, vyjíždíme na tuzemské i zahraniční poznávací zájezdy. Zapojujeme se do mezinárodních studentských projektů Erasmus+ a Edison.

Výhody: Dobrá dopravní dostupnost, rodinné prostředí menší školy, krásná školní zahrada, ubytování mimopražských studentů, stravování ve školní jídelně s dotovanými obědy.

Uplatnění: Naši absolventi se díky odbornému zaměření studia dobře uplatňují v praxi, zájemci o vysokoškolské studium jsou dobře připraveni pokračovat ve studiu na státních i soukromých vysokých školách, včetně navazujících studijních programů také na naší partnerské Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha (www.vsmvv.cz).

logo
Michelská 22/12, Praha 4
tel.: 296 330 660
info@smvvpraha.cz
www.smvv.cz
 
info@gymotech.cz
www.gymotech.cz
 
 
Zobrazit více