Zavřít

Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

8. 12. 2022 13:00 až 17:00 hod. a 16. 2. 2023 14:00 až 17:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Přijímací řízení dle pokynů zřizovatele. Kritéria pro přijetí – výsledky ze ZŠ a výsledky JPZ. Pro uchazeče budou připraveny konzultace k JPZ z ČJ a M. První cizí jazyk pro všechny obory vzdělání AJ. OZP pouze sluchové. Škola nemá bezbariérový přístup. Škola je zapojena do projektu Šablony pro SŠ. Další informace na webových stránkách školy. Online veletrh SŠ MSK 21. 11. 2022, více na veletrh-skol.msk.cz.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 700 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5 79-41-K/81 Maturitní zkouška 8 let 30 76/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Gymnázium (technické) 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 15 19/15 Statistika ČJ, M NE ANO
Gymnázium (všeobecné) 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 45 131/45 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj. Od 1. září 2022 změnila škola název z Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p. o. a vstoupila do čtvrté desítky let své existence. Jsme školou veřejnou, která poskytuje osmileté a čtyřleté vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oborech vzdělání Gymnázium (osmileté studium) a Gymnázium (čtyřleté studium) – zaměření všeobecné nebo technické. Školné žáci neplatí, je hrazeno státem.

Výhody školy

Areál je zateplen, včetně výměny oken, osvětlení a elektrických rozvodů; je nově vybaven systémem regulace vytápění, rekonstrukcí prošla veškerá sociální zařízení, dvě tělocvičny a rekultivací bude nyní procházet rozsáhlé venkovní hřiště. Zcela nové jsou rovněž šatny a hlavní vstup. Ve škole se nachází dvě nově vybavené učebny informatiky a výpočetní techniky s napojením na síť internet, které jsou žákům bezplatně přístupné i mimo vyučování. Učí se v nich i mezi žáky populární robotika. Žáci mají také možnost bezplatné komunikace prostřednictvím elektronické pošty a možnost využívat Wi-Fi síť. Škola má žákovskou knihovnu krásné, odborné a cizojazyčné literatury, včetně několika počítačových pracovišť. Výuka cizích jazyků (JA, JN, JR, JF) probíhá ve specializovaných učebnách, z nichž jedna je vybavena IT technikou. Žákům jsou k dispozici odborné učebny fyziky, matematiky, biologie, estetické výchovy; chemická laboratoř, multimediální učebna přírodovědných předmětů. V rámci volnočasových aktivit mohou žáci případně navštěvovat zájmové kroužky zaměřené na volejbal, horolezectví, míčové hry, badminton a estetickou výchovu. K občerstvení slouží žákům školní bufet a automat na nápoje, mohou se stravovat ve školní jídelně, která se nachází v areálu školy.

Škola pořádá pro žáky

Dvoudenní adaptační pobyt pro žáky 1. ročníku na začátku školního roku. Lyžařské a letní sportovní kurzy. Společenský ples pro maturanty a jejich rodiče. Poznávací zájezdy, např. do Anglie, Německa, Francie a Belgie. Řadu soutěží a olympiád, tematické exkurze, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, koncertů. Cihelní ligu ve volejbale, Vánoční turnaj v kopané. Funguje Školní sportovní klub. Škola nabízí všem žákům velmi dobrou úroveň všeobecného vzdělání (gymnázium, zaměření všeobecné) i s technickou profilací (gymnázium, zaměření technické). Připravuje tak své absolventy ke studiu v široké škále vysokoškolských oborů, rozvíjí jejich nadání, vědomosti a dovednosti. Umožňuje žákům vytváření postojů důležitých pro jejich další osobní rozvoj, studium i život ve společnosti.

Škola je zapojena do řady celostátních projektů

Žáci se účastní charitativních sbírek (Život dětem, Bílá pastelka), pořádají výstavy výtvarných prací a fotografií. Škola se vždy zapojovala do řady projektů. Aktuálně od září 2022 je aktivní v Operačním programu Jana Ámose Komenského pro střední školy (projekt Šablony pro SŠ) pod názvem Profesní rozvoj a podpora vzdělávání. Gymnázium Cihelní se také pyšní oceněním Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, spolupracuje s MFF a PřF UK Praha a FBI, FEI a HGF VŠB-TU Ostrava, podporuje činnost ICe MSK pro ZŠ a SŠ v MSK. Při škole působí aktivně Klub malých debrujárů aj.

Přehled oborů vzdělání

  • 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření technické, denní forma vzdělávání
  • 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření všeobecné, denní forma vzdělávání
  • 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání
logo
Cihelní 410, Frýdek-Místek
tel.: 558 441 351
skola@gcfm.cz
www.gcfm.cz
module
Zobrazit více