Zavřít

Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

Čt 7. 12. 2023 od 14:00 do 17:00 hod. a čt 8. 2. 2024 od 14:00 do 17:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Přijímací řízení dle pokynů zřizovatele – MSK. První cizí jazyk – AJ. Pro uchazeče připravujeme konzultace k JPZ. OZP pouze sluchové. Kritéria pro přijetí – výsledky ZŠ a výsledky JPZ. Škola nemá bezbariérový přístup. Škola je zapojena do projektu OP JAK.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 850 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5 79-41-K/81 Maturitní zkouška 8 let 30 102/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Gymnázium (technické) 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 15 37/16 Statistika ČJ, M NE ANO
Gymnázium (všeobecné) 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 45 97/48 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj. Od 1. září 2022 změnila škola název z Gymnázia a Střední odborné školy, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p. o. na Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, p. o. a vstoupila do čtvrtého desetiletí své existence. Jsme školou státní (školné žáci neplatí). Poskytujeme osmileté a čtyřleté vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oborech vzdělání Gymnázium (osmileté studium) a Gymnázium (čtyřleté studium) – zaměření všeobecné nebo technické.

Výhody školy

Areál je zateplen, včetně výměny oken, osvětlení a elektrických rozvodů; je rovněž vybaven systémem regulace vytápění, rekonstrukcí prošla veškerá sociální zařízení, dvě tělocvičny. Zcela nové jsou prostory šaten a hlavní vstup. Rekultivací bude procházet rozsáhlé venkovní sportoviště. Ve škole se nachází dvě vybavené učebny informatiky a výpočetní techniky s napojením na internetovou síť, které jsou žákům bezplatně přístupné i mimo vyučování. Probíhá v nich i mezi žáky populární kroužek robotiky. Žáci mají také možnost bezplatné komunikace prostřednictvím elektronické pošty a možnost využívat Wi-Fi připojení. Škola má žákovskou knihovnu plnou krásné, odborné a cizojazyčné literatury, včetně několika počítačových pracovišť. Výuka cizích jazyků (JA, JN, JR, JF) probíhá ve specializovaných učebnách, z nichž jedna je vybavena IT technikou. Žákům jsou k dispozici odborné učebny fyziky, matematiky, biologie, estetické výchovy; chemická laboratoř, multimediální učebna přírodovědných předmětů. V rámci volnočasových aktivit mohou žáci případně navštěvovat zájmové kroužky zaměřené na volejbal, horolezectví, míčové hry, badminton a estetickou výchovu. K občerstvení žákům slouží školní bufet, automat na nápoje a mohou se stravovat ve školní jídelně (v tomto školním roce bude spolu s kuchyní procházet modernizací a rekonstrukcí), která se nachází v areálu školy.

Škola pořádá pro žáky

Dvoudenní adaptační pobyt pro žáky 1. ročníku na začátku školního roku. Lyžařské a letní sportovní kurzy. Společenský ples pro maturanty a jejich rodiče. Poznávací zájezdy, např. do Anglie, Německa, Francie a Belgie. Řadu soutěží a olympiád, tematické exkurze, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, koncertů. Cihelní ligu ve volejbale, Vánoční turnaj v kopané. Funguje Školní sportovní klub. Škola nabízí všem žákům velmi dobrou úroveň všeobecného vzdělání (gymnázium, zaměření všeobecné) i s technickou profilací (gymnázium, zaměření technické). Připravuje tak své absolventy ke studiu v široké škále vysokoškolských oborů, rozvíjí jejich nadání, vědomosti a dovednosti. Umožňuje žákům vytváření postojů důležitých pro jejich další osobní rozvoj, studium i život ve společnosti.

Škola je zapojena do řady celostátních projektů

Žáci se účastní charitativních sbírek (Život dětem, Bílá pastelka), pořádají výstavy výtvarných prací a fotografií. Škola se vždy zapojovala do řady projektů. Aktuálně od září 2022 je aktivní v Operačním programu Jana Ámose Komenského pro střední školy (projekt Šablony pro SŠ) pod názvem Profesní rozvoj a podpora vzdělávání. Gymnázium Cihelní se také pyšní oceněním Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, spolupracuje s MFF a PřF UK Praha a FBI, FEI a HGF VŠB-TU Ostrava, podporuje činnost ICe MSK pro ZŠ a SŠ v MSK. Při škole působí aktivně Klub malých debrujárů aj.

Přehled oborů vzdělání

  • 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření technické, denní forma vzdělávání
  • 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření všeobecné, denní forma vzdělávání
  • 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání
logo
Cihelní 410, Frýdek-Místek
tel.: 558 441 351
skola@gcfm.cz
www.gcfm.cz
module
Zobrazit více