Zavřít

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

Pro všechny obory 20. 10. 2023, 11. 11. 2023 a 24. 11. 2023, pro technické obory 12.–13. 1. 2024. Prezentace na burzách SŠ v Královéhradeckém kraji.
Zobrazit více

Doplňující informace

Přípravné kurzy k talentovým zkouškám v listopadu. Škola má autorizaci pro profesní kvalifikace 36-007-H Brusič a frézař kamene, 36-010-H Štípač kamene, 36-011-H Osazovač, 36-012-H Písmák, 36-096-H Obsluha ručních zařízení na úpravu povrchů v kam. výrobě, 36-097-H Obsluha soustruhů a vrtaček v kam. výrobě, 36-098-H Obsluha rámových a lanových pil v kam. výrobě, 36-099-H Obsluha velkokotoučných pil v kam. výrobě, 36-100-H Obsluha automatů a linek na úpravu povrchů v kam. výrobě, 36-159-H Obsluha programově řízených strojů a linek v kam. výrobě.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování 1500  Kč/měsíc
  • Stravování 740 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Geotechnika (Těžba a zpracování kamene) 21-42-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 7/7 Statistika ČJ, M ANO NE
Stavebnictví (Architektura a stavitelství) 36-47-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 32/15 Statistika ČJ, M ANO NE
Užitá malba 82-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 10 73/10 Statistika TZ ANO NE
Kamenosochařství (Sochařství) 82-41-M/16 Maturitní zkouška 4 roky 10 14/10 Statistika TZ ANO NE
Konzervátorství a restaurátorství (Restaurování a konzervování kamene) 82-42-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 10 22/10 Statistika TZ ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace

Maturitní obory

  • Sochařství (82-41-M/16)

Čtyřleté studium oboru sochařství připraví absolventy v uměleckém řemesle zaměřeném na sochařské realizace z kamene. Jedinečné podmínky oboru vyučovaného od roku 1884 nabídnou širší uplatnění v kreativních oblastech zaměřených na prostorovou tvorbu. Obor se v posledních letech rozvíjí v možnostech 3D technologií. Absolvent oboru je připraven uplatnit se jako samostatný umělec nebo umělecký řemeslník v realizaci kopií historických sochařských děl nebo vlastní autorskou tvorbou. Mezi základní dovednosti je možné zahrnout technologicky náročné realizace forem a modelů v různých materiálech. Absolvent ovládá vizualizace a projektovou přípravu vlastních autorských návrhů stejně tak projektovou přípravu v případě rekonstrukcí historických děl. Získané dovednosti předurčují k dalšímu vzdělání v oblastech volného umění, architektury a designu.

  • Užitá malba (82-41-M/01)

Čtyřletý maturitní obor je zaměřen na oblasti interiérové a exteriérové malby. Jde zejména o navrhování barevných řešení bytových, pracovních a společenských interiérů či tvorbu nástěnných technik v architektuře a realizaci dílčích návrhů výtvarné povahy. Absolventi nacházejí práci jako kreativní návrháři, výtvarníci či ilustrátoři nebo pomocní restaurátorští pracovníci. Odpovídající činnosti mohou vykonávat jak samostatně, tak i v realizačních a tvůrčích týmech nebo v dílnách zabývajících se příslušnou kategorií užité výtvarné tvorby. V rámci volného podnikání získají potřebné komunikační, odborné kompetence k sebeprezentaci a tvorbě vlastního portfolia. Vedle praktických profesí mohou volit i teoreticky zaměřené pozice v rámci kulturního a galerijního provozu.

  • Konzervátorství a restaurátorství (82-42-M/01)

Čtyřletý maturitní obor konzervátorství a restaurátorství je specifickým hraničním oborem. Koncepce oboru je postavena zejména na výuce předmětů, jako je modelování, reprodukční sochařství, kamenosochařství, sádrování a kreslení. V rámci výuky si žáci vyzkoušejí standardní postupy restaurování kamene a sádry, přičemž velký důraz je kladen na realizaci kopií. Studium dále zahrnuje problematiku zlacení, povrchových úprav sádry a kamene a také se zaobírá využitím moderních technologií v oboru. V teoretické rovině se žáci seznámí s postupy a materiály používanými v restaurování, se zpracováním restaurátorské dokumentace, principy památkové péče a základy křesťanské ikonografie a heraldiky.

  • Geotechnika (21-42-M/01)

Geotechnika je čtyřletý maturitní obor. Studijní program zahrnuje technologie těžby, zpracování a úpravy nerostných surovin – ušlechtilého a stavebního kamene, stavební měřičství a zkušebnictví kamene. Cílem studia je příprava na praxi v provozech těžících a zpracovávajících nerostné suroviny. Absolventi ovládají projektování v AutoCadu, programování CNC strojů a 3D technologie zaměřování, projektování a 3D tisk. Základní uplatnění naleznou jako projektanti, technici v lomech, měřiči či geologové. Dále se mohou uplatnit jako střelmistři, vrtmistři, vedoucí závodních báňských záchranných stanic, ale také v oblasti 3D technologií – robotiky, virtuálního modelování, objemového modelování či 3D tisků.

  • Architektura a stavitelství (36-47-M/01 Stavebnictví)

Stavebnictví je čtyřletý maturitní obor pro žáky s dobrou prostorovou představivostí, výtvarným talentem a se zájmem o technické obory, stavitelství, architekturu, projektování s využitím výpočetní techniky, projektování moderní metodou BIM a o práci v terénu. Absolventi oboru se díky získaným schopnostem a dovednostem uplatní ve stavebnickém odvětví na pozicích stavbyvedoucího, projektanta, nebo interiérového designera.

Dny otevřených dveří

20. 10., 11. 11., 24. 11. 2023 pro všechny obory, 12. a 13. 1. 2024 pro technické obory

logo
Husova 675, Hořice
tel.: 493 623 226
info@supssk.cz
www.supssk.cz
Zobrazit více