Zavřít

Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r. o. CULTUSObor: Strojírenství; DálkováOborová skupina: Školy technické

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Strojírenství; Dálková 23-41-M/01 Maturitní zkouška 5 let 10 7/7 NE ANO
Školné: 13 000 Kč

Charakteristika oboru

Žáci si v průběhu studia osvojují následující znalosti a dovednosti:

 • ovládá a používá odbornou terminologii

 • efektivně rozhoduje a organizuje technologické, provozní a jiné pracovní procesy

 • zobrazuje tvary strojních součástí a zhotovuje technické výkresy

 • konstruuje jednotlivé strojní součásti, funkční podsestavy a výkresy sestavení s rozpiskami

 • používá programy a pro počítačovou podporu projekčních prací a konstrukce

 • navrhuje způsoby přeměny polotovaru ve výrobek a strojní zařízení, nástroje a přípravky pomocí nichž se tato přeměna uskutečňuje

 • vyhotovuje jednoduchý technologický postup na výrobu strojní součásti s respektováním ekonomických, ekologických a bezpečnostních hledisek

 • aplikuje hlavní strojírenské technologie používané ve výrobě

 • pracuje s měřidly a přístrojovou technikou při technických měřeních a kontrole jakosti výrobků

Uplatnění absolventů v praxi

 • zajišťování procesu trvalé optimalizace výroby s ohledem na velikost série, nákladů a výrobní možnosti

 • řízení jakosti a spolehlivosti výrobků

 • kontrolování a zkoušení součástí a funkčních celků dle výkresu

 • kontrola rozměrová, tvarová, drsnosti, fyzikální, funkční, parametrická, spolehlivosti

 • systém managementu jakosti dle ČSN ISO EN 9001 a systém managementu ekologie dle ČSN EN ISO 14001

Přijímací řízení

Jednotná přijímací zkouška se nekoná. Zájemci jsou přijímáni na základě ústního pohovoru.

Praxe/odborný výcvik

Absolventi se mohou po získání maturitního vysvědčení přihlásit na některou z vysokých škol se strojírenským zaměřením.

Zobrazit více

Detail oboru se statistickými informacemi

Jaké byly šance na přijetí v minulých letech? Jak úspěšní byli studenti u maturit?

Nahlédněte, jaké informace můžete získat?

Pro zakoupení statistických informací se přihlaste
Nákupem za 1 kredit získáte přístup ke statistickým informacím o jednom vybraném oboru u jedné školy po dobu 12 měsíců od zakoupení.
Aktualizace: každoročně v X. měsíci
Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r. o. CULTUS