Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Poštovní adresa: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice
Ředitel: Mgr. Jarmila Benýšková  Telefon: 387 023 712
Kontakt: Ing. Martina Neužilová  Telefon: 387 023 739
Email: sekretariat@sso.cz
WWW: www.sso.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: Neuvedeno 
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 00510874
REDIZO: 600170292

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Sídlo školy se nachází v centru Českých Budějovic, další budovy teoretického vyučování a odborného výcviku jsou dostupné i žákům dojíždějícím ze vzdálenějších míst regionu. Domov mládeže nabízí žákyním školy ubytování v dvoulůžkových pokojích, celodenní stravování zabezpečuje školní jídelna. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem v denní a dálkové formě vzdělávání.

Vzdělávací nabídka (denní forma vzdělávání)

Čtyřleté obory středního vzdělání zakončené maturitní zkouškou

 • 65-42-M/02 Cestovní ruch

Absolvent je schopen zastávat různé pracovní pozice v cestovní kanceláři, lázeňství, informačním turistickém centru, veřejné správě, recepci hotelů, … Znalosti využije i v soukromém podnikání nebo při studiu na VOŠ, VŠ.

 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Obchodně podnikatelská činnost)

Absolventi se uplatní na pracovních pozicích v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, na finančních trzích, v administrativních funkcích, ve veřejné správě, při řízení obchodních firem. Od 2. ročníku je žákům nabízena možnost profilace na zahraniční obchod. Znalosti mohou využít také v soukromém podnikání nebo při studiu na VOŠ, VŠ.

 • 28-44-M/01 Aplikovaná chemie (ŠVP Farmaceutická technologie)

Absolvent získá znalosti v oblasti chemie a farmakologie, uplatní se v laboratořích i v provozech. Studium na VOŠ, VŠ rozšiřuje možnosti uplatnění na trhu práce.

 • 66-41-L/01 Obchodník

Absolventi jsou schopni využít získané praktické dovednosti i teoretické znalosti na pozicích obchodních zástupců, pracovníků marketingu, logistiky, propagace, jako vedoucí úseků a manažeři firem, ale také v obchodně provozních a podnikatelských činnostech nebo při studiu na VOŠ, VŠ.

 • 69-41-L/01 Kosmetické služby (ŠVP Kosmetička)

Absolvent je schopen poskytnout odborné kosmetické služby v ošetření pleti, pěstění rukou a nohou, zvolí a doporučí vhodné a účinné přípravky a způsoby ošetření.

 • 34-56-L/01 Fotograf

Absolvent zvládá výrobu a zpracování fotografie klasickou a digitální metodou, má znalost práce v oblasti reportážní a dokumentární fotografie.

Žáci všech uvedených oborů mají možnost volby z široké nabídky cizích jazyků. Během studia se mohou připravit na složení mezinárodních zkoušek, které jsou uznávané v obchodní sféře, službách a průmyslu, vhodné pro veřejnou správu, bankovnictví, pojišťovnictví i cestovní ruch.

Při výkonu každoroční souvislé praxe se žáci seznamují s konkrétními činnostmi a provozem různých organizací a institucí nejenom na území naší republiky. Již tradičně vykonávají žáci oboru Cestovní ruch část své souvislé praxe v Itálii, v reálných podmínkách firem – cestovních kanceláří.

Tříleté obory středního vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

 • 29-53-H/01 Pekař

Absolvent ovládá a řídí technologické procesy při výrobě pekařských výrobků.

 • 29-54-H/01 Cukrář

Absolvent získá znalosti zpracování surovin při výrobě cukrářských výrobků včetně obsluhy a seřizování strojních zařízení.

 • 29-51-H/01 Výrobce potravin (ŠVP Sladovník – pivovarník)

Obor připravuje žáky vykonávat veškeré kvalifikované práce ve sladovnictví a pivovarnictví včetně služeb pro zákazníky.

 • 66-52-H/01 Aranžér

Absolvent zvládá náročné aranžérské práce s použitím grafických programů.

 • 69-51-H/01 Kadeřník

Absolvent vykonává kadeřnické práce v dámském i v pánském kadeřnictví, volí nejmodernější technologické postupy s využitím kadeřnického nářadí k realizaci přání zákazníka nebo vlastní fantazie.

 • 66-51-H/01 Prodavač (ŠVP Prodavač – smíšené zboží; elektrotechnické zboží; drogistické zboží; textil, oděvy a obuv; nábytek a bytové zařízení)

Odborný výcvik zajišťuje škola na vlastních odloučených pracovištích a na smluvních pracovištích na území města i v ostatních místech regionu, pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku. Výuka probíhá v úzké vazbě na praxi.

Díky získaným zkušenostem v reálném prostředí na dané pozici mohou žáci získat i nabídku pracovního uplatnění. Realizované „jednotky výsledků učení“ jsou propojeny s Národní soustavou kvalifikací a systémem ECVET – Evropským systémem kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu. Tento systém je založen na podpoře mobilit žáků – praxí v prostředí reálných firem, jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Osvědčení získaná během studia pomohou absolventům v budoucím uplatnění na trhu práce.

Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých oborů, kteří mají možnost pokračovat ve svém vzdělávání a získat střední vzdělání s maturitní zkouškou.

 • 64-41-L/51 Podnikání – 2letá denní nebo 3letá dálková forma vzdělávání

Roční zkrácené studium oboru je určeno těm, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem v jiném oboru vzdělání a chtějí si rozšířit možnosti svého uplatnění na trhu práce.

 • 66-51-H/01 Prodavač (ŠVP Prodavač – smíšené zboží; nábytek a bytové zařízení) – denní a dálková forma vzdělávání
 • 29-53-H/01 Pekař – denní forma vzdělávání

Vzdělávací nabídka (dálková forma vzdělávání)

Všem dalším zájemcům, především se základním vzděláním, kteří chtějí získat nové možnosti na trhu práce, je nabízena dálková forma vzdělávání v těchto oborech:

Pětiletý obor středního vzdělání zakončený maturitní zkouškou

 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Obchodně podnikatelská činnost)

Tříletý obor středního vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem

 • 66-51-H/01 Prodavač (ŠVP Prodavač – smíšené zboží)

Celoživotní vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání při SŠO a i Místní centrum uznávání celoživotního učení Jihočeského kraje zřízené při škole nabízí zájemcům kurzy výpočetní techniky, účetnictví, ekonomického minima, psaní na klávesnici, výuku cizích jazyků a další. Pro úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek nabízíme žákům přípravné kurzy z matematiky, českého, německého a anglického jazyka.

Škola je autorizovanou osobou pro provádění zkoušek a vydávání osvědčení o uznání těchto profesních kvalifikací: průvodce cestovního ruchu, prodavač, skladník, manažer prodeje, pokladní, drogista a instruktor u poskytovatele praktického vyučování.

Informace o škole – „Na naší škole se stále něco děje“

Škola je vybavena moderními učebnami s multimediální technikou, počítači a neomezeným přístupem na internet. Běžnou součástí výuky se stávají e-learning a interaktivní tabule, tablety a hlasovací zařízení. Žáci mají k dispozici chemické a biologické laboratoře vybavené pomůckami a technikou podle nejmodernějších trendů, jazykové učebny, odborné učebny psaní na klávesnici s možností získat státní zkoušku, posilovny pro výuku i volný čas. V prostorách školy jsou k dispozici volně přístupné „počítačové koutky“ s připojením na internet. Žákům, kteří patří do sociálně slabé skupiny, jsou zapůjčovány tablety a notebooky pro studium a kvalitní domácí přípravu. Všichni žáci denní formy vzdělávání mají možnost zdarma získat nejnovější verzi MS Office. Pro všechny žáky, především pak pro ty, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze systému vzdělávání, jsou k dispozici podpůrné vzdělávací materiály, které vytvořili pedagogové školy. Vzdělávací materiály usnadňují žákům zvládnout požadavky jednotlivých oborů, zvládnout požadavky středoškolského studia. Nabídka doučování ve škole nebo formou e-learningu je využívána také žáky končících ročníků při přípravě na maturitní nebo závěrečné zkoušky. Individuální konzultační hodiny jsou určeny všem žákům školy v denní i dálkové formě vzdělávání.

Dlouhodobým záměrem vedení školy je zefektivnění výuky cizích jazyků s důrazem na odborný cizí jazyk. Ve výuce je využívána metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning), při které je propojena výuka odborného předmětu a cizího jazyka. Žák se učí cizímu jazyku a obsahu předmětu zároveň. Škola nabízí kurzy, kterými připravuje žáky na mezinárodní cambridgeskou zkoušku z anglického jazyka.

Využíváním odborných učeben určených pro výuku předmětu fiktivní firma se škola zařadila mezi střední školy vybavené nejmodernější technikou. V předmětu si žáci vyzkouší simulaci reálného podnikatelského prostředí v podmínkách tržního hospodářství. Seznámí se s činnostmi jednotlivých podnikových oddělení, naučí se samostatnosti, týmové práci, rozvíjí své obchodní znalosti a dovednosti. Při výuce využívají např. pokladní systémy, docházkový systém, dotyková LCD, právní, recepční a rezervační systémy a další běžnou kancelářskou techniku. Stavební úpravy a vybavení těchto odborných učeben bylo pořízeno z prostředků ROP NUTS II Jihozápad.

Zahraniční odborná praxe, studijní a poznávací zájezdy do Německa, Rakouska, Itálie, Anglie a na Slovensko, sportovní a lyžařské kurzy jsou součástí vzdělávací nabídky školy. Pro žáky prvních ročníků jsou určeny třídenní adaptační kurzy, které významně přispívají k tvorbě nového třídního kolektivu.

Spolupráce s rodiči a vzájemná informovanost je také umožněna pomocí elektronického komunikačního systému školy.

Škola je členem celostátní Asociace kadeřníků a kosmetiček – AKAKOS, Sdružení aranžérů ČRUnie kosmetiček, úzce spolupracuje s Komorou fotografických živností. V rámci těchto organizací se pravidelně zúčastňuje celorepublikových soutěží žáků těchto oborů.

Další aktivity školy

Žáci i pedagogové školy se každoročně zapojují do „Valentýnské kapky krve“, dobrovolného dárcovství. Již patnáctým rokem naplňují motto celé akce: „Krev je život, život je láska“. Žáci úspěšně reprezentují školu ve sportovních, kulturních a odborných soutěžích. Své znalosti uplatňují při různých odborných a společenských akcích, kterými prezentují nejenom školu, ale i jihočeský region. Škola je každoročním pořadatelem soutěže s mezinárodní účastí „Vítejte u nás“, která je určena žákům středních škol oborů vzdělání zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii.

Při příležitosti celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo organizuje „Veletrh fiktivních firem v Českých Budějovicích“, na kterém mají žáci možnost předvést před veřejností, a v soutěžních kategoriích pak porovnat, své podnikatelské a obchodní dovednosti. Škola v rámci výstavy organizuje i „Mistrovství České republiky oboru aranžér“ – AR Junior. Na celostátních soutěžích se prezentují a získávají významná ocenění i další obory vzdělání.

Střední škola obchodní = škola pro úspěšný start do života

Seznámit se s prostředím školy můžete nejenom při Dnech otevřených dveří, ale i ve všedních dnech kdykoliv v době od 8.00 do 15.00 hodin.

logo logo logo
Husova 9, České Budějovice
tel.: 387 023 712
benyskova@sso.cz
www.sso.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 510874

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Aplikovaná chemie (Farmaceutická technologie)
28-44-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
28 55/27 ČJ, M  ANO NE
   
Ekonomika a podnikání (Obchodně podnikatelská činnost)
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 57/20 ČJ, M  NE ANO
   
Cestovní ruch
65-42-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 133/26 ČJ, M  NE ANO
   
Fotograf
34-56-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 36/22 ČJ, M  ANO NE
   
Obchodník
66-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 21/12 ČJ, M  ANO NE
   
Kosmetické služby (Kosmetička)
69-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 49/29 ČJ, M  ANO NE
   
Výrobce potravin (Sladovník pivovarník)
29-51-H/01
Výuční list
3 roky
15 11/7   ANO NE
   
Pekař
29-53-H/01
Výuční list
3 roky
15 14/10   ANO NE
   
Cukrář
29-54-H/01
Výuční list
3 roky
30 67/24   ANO NE
   
Prodavač
66-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 27/14   ANO NE
   
Aranžér
66-52-H/01
Výuční list
3 roky
24 78/25   ANO NE
   
Kadeřník
69-51-H/01
Výuční list
3 roky
60 143/51   ANO NE
   
Dálkové studium:
Ekonomika a podnikání (Obchodně podnikatelská činnost); Dálková; DZŠ
63-41-M/01
Maturitní zkouška
5 let
30 0/0 ČJ, M  NE ANO
   
Prodavač (Smíšené zboží); Dálková; DZŠ
66-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 1/0   ANO NE
   
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 52/27 ČJ, M  NE ANO
   
Podnikání; Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
30 7/0 ČJ, M  NE ANO
   
Zkrácené studium:
Pekař; VYU
29-53-H/01
Výuční list
1 rok
15 0/0   ANO NE
   
Prodavač (Smíšené zboží); VYU
66-51-H/01
Výuční list
1 rok
15 3/0   ANO NE
   
Prodavač (Smíšené zboží); Dálková; VYU
66-51-H/01
Výuční list
1 rok
30 0/0   ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 7.–9. 11. 2019, 10.–11. 1. 2020 a 7. 2. 2020, v jiné době kdykoli po telefonické dohodě. Škola pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Četnost konzultací dálkové formy vzdělávání všech oborů – 14x za pololetí. Obor Prodavač nabízí zaměření smíšené zboží, elektrotechnické zboží, textil, oděvy a obuv, drogistické zboží, nábytek a bytové zařízení. Škola připravuje zájemce na složení mezinárodních jazykových zkoušek. Výuka rozvíjí podnikatelské dovednosti a probíhá v úzké vazbě na praxi. Škola nabízí možnost ubytování/stravování v DM Třebízského (pouze pro dívky) a DM Holečkova (ceny dle jedotlivých DM). V případě ZPS je nutné doložit potvrzení lékaře o vhodnosti studia.nahoru