Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2
Poštovní adresa: Resslova 1579/2, 372 11 České Budějovice
Ředitel: RNDr. Vladimír Kostka  Telefon: 387 001 415
Kontakt: Marcela Pernikářová  Telefon: 387 001 411
Email: sps@stavarna.com
WWW: www.stavarna.com
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: Neuvedeno 
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 60076089
REDIZO: 600008185

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2

Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2, je příspěvkovou organizací zřízenou Jihočeským krajem. Škola byla založena v roce 1910 a od počátku byla českou školou poskytující odborné vzdělání stavebním profesím. V současné době škola poskytuje střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v oborech Stavebnictví (36-47-M/01) a Geodézie a katastr nemovitostí (36-46-M/01).

Stavebnictví (36-47-M/01) je základním oborem SPŠ stavební. Nabízí zájemcům – chlapcům i dívkám – čtyřleté denní studium zakončené maturitou. První dva ročníky jsou pro všechny žáky společné. Od třetího ročníku volí žáci profilové předměty tak, aby si zvolili takovou přípravu, kterou považují pro svoji další životní dráhu za nejlepší. V současnosti mohou vybírat z pěti profilových zaměření: Architektonická tvorba, Pozemní stavby, Stavební obnova, Dopravní stavby nebo Vodohospodářské stavby.

Architektonická tvorba je zaměření rozšiřující Pozemní stavby o problematiku navrhování budov z hlediska architektonicko-stavebního, ale také o řešení začlenění budov do území. Během studia se rozvíjí technické a estetické cítění, prostorová představivost, výtvarné nadání i tvůrčí schopnosti žáků. Absolventi se uplatní v praxi při realizaci staveb, tvorbě územního plánu a v urbanismu. Zaměření zároveň připraví studenty ke studiu architektury na vysoké škole.

Pozemní stavby poskytují žákům základní technické a odborné znalosti o stavebních materiálech, konstrukcích i technologiích a jejich zobrazování. Program se přizpůsobuje moderním požadavkům stavebnictví, které se vrací k tradičním technologiím hrubé stavby a které klade důraz na rekonstrukci starších objektů. Žáci získávají vědomosti nejen o technické a technologické části výstavby objektů, ale také o stránce ekonomické. Jsou vedeni k dodržování platných technických a právních norem a k zohledňování ochrany životního prostředí. Absolventi se uplatní při konkrétním navrhování a realizaci objektů pozemních staveb, především bytových, občanských, průmyslových a zemědělských.

Stavební obnova vychází ze stejného odborného základu jako Pozemní stavby, který dále rozšiřuje zejména o navrhování a realizaci dodatečných úprav objektů. Ve výuce je kladen větší důraz na znalost architektury, původních stavebních technologií a konstrukčních postupů. Absolventi se uplatní zejména při rekonstrukcích a revitalizaci stávajícího stavebního fondu, při údržbě a rekonstrukci stavebních památek.

Dopravní stavby jsou zaměřeny na celou škálu v současné době aktuálních dopravních staveb a konstrukcí, to znamená stavby silnic, dálnic, železniční sítě a jejich vzájemné návaznosti z hlediska koncepce dopravy. Absolvent studijního oboru získá vědomosti a dovednosti v oblasti projektování a údržby silničních komunikací, v oblasti výstavby a rekonstrukce železniční sítě a teoretické základy výstavby letišť. Je také připraven pro stavby inženýrské, spjaté s dopravou (mosty a tunely), a to jak po stránce projektové, tak z hlediska údržby.

Vodohospodářské stavby jsou zaměřeny na všechny druhy staveb souvisejících s vodou: vodovodní sítě a úprava vody, stokování a čištění městských odpadních vod, úprava toků, přehrady, rybníky, odvodňování a zavlažování pozemků. Vychází z úzkého sepětí s rozvojem a ochranou životního prostředí. Studium je v potřebném rozsahu doplněno o všechny hlavní konstrukce pozemního stavitelství a znalosti technologických postupů ve stavební výrobě. Absolvent má široké uplatnění nejen ve vodohospodářských podnicích, ale i v geologickém průzkumu, geodetických kancelářích, ve stavebních podnicích a některých odborech státní správy.

Geodézie a katastr nemovitostí (36-46-M/01) je studijní obor zaměřený na odbornou geodézii, zeměměřické a výpočetní práce, katastr nemovitostí, mapování, kartografii, tvorbu map, fotogrammetrii, a zejména velmi důležitou zeměměřičskou praxi. V odborných předmětech se žáci seznámí i s využitím výpočetní techniky a profesionálními geografickými informačními systémy (GIS).

logo
Resslova 2, České Budějovice
tel.: 387 001 411
sps@stavarna.com
www.stavarna.com
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 60076089

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Geodézie a katastr nemovitostí
36-46-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
20 36/30 ČJ, M  NE NE
   
Stavebnictví
36-47-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
100 152/134 ČJ, M  NE NE
   
Dálkové studium:
Stavebnictví; Dálková; DZŠ
36-47-M/01
Maturitní zkouška
5 let
20 0/0 ČJ, M  NE NE
   
Zkrácené studium:
Geodézie a katastr nemovitostí; Dálková; MAT
36-46-M/01
Maturitní zkouška
2 roky
20 0/0   NE NE
   
Stavebnictví; Dálková; MAT
36-47-M/01
Maturitní zkouška
3 roky
20 0/0   NE NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 22. a 23. 11. 2019, 11. 12. 2019 a 9. 1. 2020. Ubytování a stravování v DDM Holečkova. PZ – jednotné přijímací zkoušky dle školského zákona.nahoru