Zavřít

Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s. r. o.

Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s. r. o.

Dny otevřených dveří

Veletrh práce a vzdělávání Zlín 1. 11. 2023, soukr. škol 7. 11. 2023, celozlínský 24.–25. 11. 2023, 9. 1. 2024, 6. 2. 2024.
Zobrazit více

Doplňující informace

Absolvent Předšk. a mimošk. pedagogiky může být učitel MŠ a v zaříz. pro děti předškolního a mladšího šk. věku, asistenti pedagoga, učitelé přípr. třídy, vychovatelé, pedag. vol. času zejm. ve stř. volného času, šk. družinách a klubech. Absolvent oboru Sociální činnost se uplatní v soc. službách a zařízeních, v terén. službách, při poskytování sociální pomoci, zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, podpoře jejich soběstačnosti.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1000  Kč/měsíc
  • Stravování 900 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 42 101/51 Statistika ČJ, M, PO ANO NE
Školné: 24 000 Kč Doporučený prospěch: 1.8
Sociální činnost 75-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 17 15/14 Statistika ČJ, M, PO ANO ANO
Školné: 20 000 Kč Doporučený prospěch: 2
Zkrácené studium:
Předškolní a mimoškolní pedagogika; Dálková; MAT 75-31-M/01 Maturitní zkouška 2 roky 43 175/42 Statistika ANO NE
Školné: 26 000 Kč

Podrobné informace o škole

Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s. r. o.

„Učíme pro život.“ Pro školní rok 2024/25 nabízí tyto obory:

Maturitní obory pro absolventy základních škol

  • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
  • 75-41-M/01 Sociální činnost

Maturitní obor pro absolventy středních škol

  • Dálkové zkrácené dvouleté studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika – ukončení maturitní zkouškou.

Absolventi studijního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se uplatní jako učitelé MŠ nebo jiného zařízení pro děti předškolního a mladšího školního věku. Mohou pracovat také jako asistenti pedagoga, učitelé přípravné třídy, vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech.

Absolventi oboru Sociální činnost se uplatní jako asistenti speciálních pedagogů u dětí se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, dopomáhají při jejich běžných denních činnostech. Mohou také pracovat jako soukromí pečovatelé či asistenti handicapovaného jedince. Dále mohou vykonávat přímou péči o seniory. Získají také odbornou způsobilost pro vázanou činnost – Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

Nejlepší žáci pokračují ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách.

Škola je situována v klidné části města Zlína, je snadno dostupná prostředky MHD. Má k dispozici kromě kmenových učeben i odborné učebny vztahující se k zaměření oborů (např. pečovatelství nebo didaktiky výchov), má k dispozici 2 tělocvičny i venkovní hřiště.

V době mimo vyučování mohou žáci navštěvovat nepovinné předměty např. znaková řeč, sborový zpěv, konverzace v cizím jazyce s rodilým mluvčím.

Pro žáky ze vzdálenějších míst zajišťuje škola ubytování v Domově mládeže ve Zlíně. Pedagogický sbor tvoří tým kvalitních učitelů, kteří jsou ochotni kdykoli poskytnout radu či pomoc a jsou přístupni moderním metodám výuky.

Dny otevřených dveří: 7. 11. 2023, 24.–25. 11. 2023, 9. 1. a 6. 2. 2024.

logo
Česká 4787, Zlín
tel.: 577 438 565
info@sspgs-zlin.cz
www.sspgs-zlin.cz
Zobrazit více