Zavřít

ART ECON – Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s. r. o.

Kontakty na školu
  • Cizí jazyky Neuvedeno
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/13 Kombinovaná 3 roky 30 PO NE NE
Školné:  30 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Finanční poradenství 63-43-N/02 Kombinovaná 3 roky 30 PO NE NE
Školné:  30 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

ART ECON – Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o byla založena již v roce 1992. V letošním roce na škole studuje přes 300 studentů. Za dobu svého třicetiletého působení máme již více než 3000 úspěšných absolventů, kteří vystudovali moderní vzdělávací programy např. Finanční poradenství, Cestovní ruch, Personální řízení, Aplikace výpočetní techniky či Žurnalistika a nová média.

Finanční poradenství

Ve spolupráci se společností ZFP GROUP, a.s. vznikl unikátní projekt, který má za cíl skloubit praktické dovednosti s teoretickou přípravou a podílet se na sebevzdělávání a kariérním růstu studentů.
Finanční poradenství je oborem vyššího odborného vzdělávání. Studium je poskytováno v kombinované formě vzdělávání a s tím je spojená možnost skloubit pracovní povinnosti se studiem.
Absolvent získává označení Diplomovaný specialista, titul ve zkratce DiS, uváděné za jménem.

Na základě spolupráce naší školy s European Financial Planning Association CR (EFPA ČR) mohou studenti získat evropské certifikáty pro odborníky na finančním trhu (oblasti odborné způsobilosti pro makléře, investiční, finanční poradce, zprostředkovatele a osoby zajišťující distribuci pojištění). V případě předložení takovýchto certifikátů budou studentovi uznány relevantní moduly.

Cílem vzdělávacího programu Finanční poradenství je studenty seznámit s principy finančního poradenství a dovednosti aplikovat tyto principy v konkrétních případech poradenské praxe. Studenti se naučí orientovat v problematice finančního trhu, znát konkrétní finanční produkty a dokázat je optimálně využívat k uspokojení potřeb potenciálních klientů při předem definované struktuře analýzy. podmínek vedoucích k dosažení finanční nezávislosti. Inovovaný vzdělávací program reflektuje změny související s vývojem v oblasti finančnictví a bankovnictví. Zavedení aktuálních předmětů vychází z požadavků sociálních partnerů, studentů i odborné praxe.

Absolvent tohoto vzdělávacího programu je připraven pro finanční řízení především v malých a středních firmách, družstvech i rodinných firmách, případně v podnicích finančního trhu (banky, pojišťovny, investiční fondy) nebo ve státní správě v oblasti správy daní a sociálního pojištění. Díky důrazu na obsah spojený s legislativními, daňovými, organizačními a manažerskými předměty ve vztahu k samostatnému podnikání, včetně ověření těchto podmínek a funkcionalit ve fiktivní firmě, je absolvent schopen samostatné podnikatelské aktivity. Vzdělávací program poskytuje široce profilující vyšší odborné vzdělání, a tím vytváří předpoklady pro další celoživotní vzdělávání a seberealizaci absolventů oboru. Absolvent se orientuje v produktech finančního trhu, v daňových zákonech, je schopen komunikace na odborné úrovni v cizím jazyce, ovládá postupy a principy účetnictví, chápe význam a postupy hospodářské politiky. Vzdělávací program zároveň zajišťuje poznatkový základ potřebný pro získání odborné kvalifikace a pracovní uplatnění absolventa. Získané kompetence významně ovlivňují jeho schopnost uplatnit se na trhu práce, přizpůsobovat se jeho změnám a samostatně rozhodovat o své profesní kariéře.

Finanční poradenství je oborem vyššího odborného vzdělávání a poskytujeme ho v tříleté kombinované formě vzdělávání. Přednáškovými dny jsou 1x za 14 dní pátek, sobota a neděle. Část výuky v rozsahu uvedeném v učebním plánu probíhá prezenční formou a část distanční formou s podporou e-learningu. Teoretická příprava zahrnuje všeobecné vzdělávání a specifické odborné vzdělávání, které se uskutečňuje formou přednášek, cvičení a seminářů. Praktická příprava se uskutečňuje ve 2. a 3. ročníku formou odborné praxe ve smluvně zajištěných firmách.

Vzdělávání je ukončeno absolutoriem: obhajobou absolventské práce, zkouškou z anglického jazyka a odbornou zkouškou, které je tvořena moduly bankovnictví a pojišťovnictví, kapitálové trhy, ekonomie a marketing. Po úspěšném složení absolutoria mohou absolventi VOŠ dále pokračovat ve studiu na VŠ (např. Vysoké škole ekonomické, Vysoké škole obchodní, Vysoké škole podnikání a práva, Vysoké škole finanční a správní aj.), Studiem na našich partnerských VŠ mohou získat bakalářské vysokoškolské vzdělávání ve zkrácené formě studia za dva semestry.

logo   logo