Obchodní podmínky - objednatele tištěné publikace

OBCHODNÍ PODMÍNKY

- objednatele tištěné publikace informační brožury Atlas školství

v e-shopu www.atlasskolstvi.cz

obchodní společnosti
P.F. art, spol. s r.o.
se sídlem Gromešova 769/4, Řečkovice, 621 00 Brno
identifikační číslo: 46905375
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6223

pro prodej vybraného zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na adrese
www.atlasskolstvi.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Těmito Obchodními podmínkami (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti P.F.art, spol. s r.o., se sídlem Gromešova 769/4, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 46905375, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6223, email: pfart@pfart.cz, (dále jen „prodávající“) se upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené podle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je tištěná publikace informační brožury Atlas školství (dále jen „zboží“) mezi prodávajícím a další fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) (kupující a prodávající dále společně jen „strany“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“) a jiných prostředků komunikace na dálku. E-shop je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.atlasskolstvi.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Prodávající je obchodní společnost vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti prodeje kartografických produktů, reklamy a projektů směřovaných do škol, jejichž cílem je zajištění výroby a distribuce kvalitních učebních či podpůrných učebních pomůcek do škol v České republice s provozovnou na adrese Gromešova 769/4, Řečkovice, 621 00 Brno (dále jen „provozovna“).

1.3. Kupující je:

1.3.1. spotřebitel,

1.3.2. osoba, která není spotřebitelem.

1.4. Spotřebitelem podle ust. 1.3.1. obchodních podmínek je kupující, který je fyzickou osobou a který jedná při koupi zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“).

1.5. Osobou, která není spotřebitelem, podle ust. 1.3.2. obchodních podmínek, je kupující, který je podnikatelem, tj. osobou (právnickou osobou nebo fyzickou osobou) jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, (dále jen „podnikatel“) nebo který je jinou právnickou osobou odlišnou od podnikatele (dále jen „jiná právnická osoba“).

1.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.9. Prodávající prohlašuje, že vynaložil maximální úsilí k tomu, aby informace o školách uvedené v informační brožuře Atlas školství odpovídaly aktuálnímu stavu v době přípravy vydání a ačkoli byly tyto informace pečlivě kontrolovány, nelze s naprostou jistotou zaručit jejich bezchybnost. Prodávající tímto upozorňuje kupující, že po vydání informační brožury Atlas školství mohlo dojít u některých škol a oborů ke změnám. Z těchto důvodů prodávající nenese odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost informací uvedených v tabulkách a článcích jednotlivých škol a vylučuje jakékoliv nároky na náhradu přímých i nepřímých škod.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Na základě uzavřené kupní smlouvy se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit sjednanou kupní cenu zboží vč. všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a současně převzít od kupujícího sjednané zboží, prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu sjednané zboží řádně a včas. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady za dodání ve smluvené výši.

2.2. Kupní smlouvu strany uzavírají v písemné formě ve smyslu ust. § 562 občanského zákoníku, a to prostřednictvím e-shopu umístěného na webových stránkách.

2.3. Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.4. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (dále jen „nabídka“) je umístění prezentace nabízeného zboží prodávajícím formou přehledu publikací zveřejněnou v e-shopu.

2.5. Kupující vytvoří objednávku uvedením požadovaného počtu kusů příslušného zboží a vyplněním požadovaných údajů do elektronického formuláře (dále jen „objednávkový formulář“) v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména osobní údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresa bydliště kupujícího, adresa e-mailové schránky, telefonní kontakt,), popř. údaje související s podnikatelem nebo jinou právnickou osobou (obchodní firma, adresa sídla, identifikační číslo), informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží, o způsobu doručení objednávaného zboží, nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „náklady za dodání“) a odkaz na tyto obchodní podmínky. Po vyplnění objednávkového formuláře odešle kupující objednávku prodávajícímu kliknutím na položku „OBJEDNAT“.

2.6. Při vyplňování objednávkového formuláře je kupující povinen uvádět pouze správné a pravdivé údaje. Kupující bere na vědomí, že neexistuje žádná povinnost prodávajícího prověřovat správnost údajů uváděných kupujícím a že údaje, které kupující uvede v objednávkovém formuláři, jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil.

2.7. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno seznámit se s obchodními podmínkami. Zaškrtnutím položky „Seznámil jsem se a souhlasím s obchodními podmínkami pro zákazníky tištěné publikace informační brožury Atlas školství v e-shopu www.atlasskolstvi.cz“ v objednávkovém formuláři a odesláním objednávky prodávajícímu způsobem popsaným v ust. 2.5. obchodních podmínek kupující vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

2.8. Prodávající potvrdí přijetí objednávky písemným sdělením odeslaným do e-mailové schránky kupujícího.

2.9. Společně s potvrzením podle ust. 2.8. obchodních podmínek odešle prodávající kupujícímu i znění kupní smlouvy v textové podobě a úplné znění obchodních podmínek.

2.10. Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena okamžikem doručení potvrzení podle ust. 2.8. obchodních podmínek kupujícímu do e-mailové schránky s výjimkou případů, kdy nastane překážka vzniku kupní smlouvy podle ust. 2.12. obchodních podmínek.

2.11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení uzavření kupní smlouvy (např. prostřednictvím e-mailové schránky).

2.12. Kupující bere na vědomí, že nabídka podle ust. 2.4. obchodních podmínek je prodávajícím dána s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Pro případ, že prodávající nabízené zboží vyprodal či není schopen s ohledem na své možnosti ve vybraném termínu zboží kupujícímu poskytnout (dále společně jen „nedostupnost zboží“), kupní smlouva nevznikne v rozsahu nedostupnosti zboží, v ostatních částech zůstává kupní smlouva nedotčena. Prodávající o tomto informuje kupujícího v písemném sdělení (dále jen „písemná výhrada“) prostřednictvím e-mailové schránky bezodkladně poté, co se o nedostupnosti zboží dozvěděl.

2.13. Ustanovením 2.2., 2.5. ani žádným jiným ustanovením obchodních podmínek není omezena možnost prodávajícího a kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V takových případech se na uzavření kupní smlouvy přiměřeně použijí ustanovení těchto obchodních podmínek obsahem a účelem nejbližším způsobu uzavírání kupní smlouvy.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Kupní ceny jednotlivého zboží jsou v e-shopu na webových stránkách vždy uvedeny jako ceny konečné, tj. včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a dále včetně všech souvisejících poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, s výjimkou nákladů za dodání podle ust. 3.2. obchodních podmínek. Ceny jednotlivého zboží jsou vždy uvedeny jako ceny kusové, tedy ceny za jeden kus objednaného zboží.

3.2. Objednávkový formulář v e-shopu na webových stránkách obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Kupující bere na vědomí, že informace o výši nákladů za balení a dodání zboží uvedené v objednávkovém formuláři v e-shopu na webových stránkách platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Kupující bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že výši nákladů za dodání na území mimo Českou republiku nelze kupujícímu sdělit před uzavřením kupní smlouvy, jelikož je závislá na aktuálních cenách stanovených příslušným dopravcem, a proto bude výše nákladů za dodání v takovém případě kupujícímu prodávajícím dodatečně účtována.

3.4. Kupní cenu zboží a náklady za dodání zboží (dále společně jen „kupní cena“, není-li dále uvedeno jinak) dle kupní smlouvy hradí kupující prodávajícímu výhradně tzv. na dobírku, tj. v místě určeném kupujícím při sjednávání obsahu kupní smlouvy. Kupní cena je splatná při převzetí zboží.

3.5. Ustanovením 3.4. ani žádným jiným ustanovením obchodních podmínek není omezena možnost prodávajícího a kupujícího sjednat platební podmínky za individuálně sjednaných podmínek.

3.6. Kupující výslovně bere na vědomí, že podmínky platby na dobírku (např. možnost platby kartou) jsou upraveny na základě zvláštních podmínek dopravce a že prodávající za tyto nenese žádnou odpovědnost.

3.7. Pro případ prodlení kupujícího s uhrazením kupní ceny vzniká prodávajícímu právo odstoupit od kupní smlouvy.

3.8. Kupující nemá jakýkoli právní nárok na poskytnutí slevy z kupní ceny, popř. na kombinaci takovýchto slev poskytovaných prodávajícím.

3.9. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu (dále jen „faktura“). Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4. OBECNÁ USTANOVENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Prodávající a kupující (včetně spotřebitele) jsou oprávněni odstoupit od kupní smlouvy v souladu obchodními podmínkami a s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jiných právních předpisů.

4.2. Odstoupení od kupní smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. V případě zajištění závazků z kupní smlouvy, se odstoupení od kupní smlouvy nedotýká ani zajištění.

4.3. V případě odstoupení od smlouvy je prodávající oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na náhradu veškeré škody, kterou kupující prodávajícímu způsobil proti nároku kupujícího na vrácení peněžitých prostředků, které prodávající od kupujícího přijal, s čímž kupující dává svůj výslovný souhlas.

4.4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy jednou ze stran, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.5. Odstoupí-li od kupní smlouvy prodávající, zašle prodávající oznámení o odstoupení od smlouvy kupujícímu v písemné formě na doručovací adresu či na adresu e-mailové schránky kupujícího.

4.6. Odstoupí-li jedna ze stran od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.7. Kupující bere na vědomí, že článek 5. obchodních podmínek se použije pouze a výhradně v případě odstoupení podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy, jejímiž stranami jsou prodávající a kupující, který je spotřebitel. V případě rozporu článku 5. obchodních podmínek s jinými ustanoveními obchodních podmínek, se v zájmu spotřebitele použije vždy článek 5. obchodních podmínek.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit mj. od smlouvy:

5.1.1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

5.1.2. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

5.1.3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

5.1.4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

5.1.5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5.1.6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

5.1.7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

5.1.8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal,

5.1.9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

5.1.10.o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

5.1.11.uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

5.1.12.o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v ust. 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

5.3. Nepřevzetí zboží kupujícím od dopravce nezakládá právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

5.4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím e-mailové schránky). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v ust. 5.2. obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek a je rovněž přístupný na webových stránkách. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu e-mailové schránky prodávajícího pfart@pfart.cz.

5.5. V případě, že kupující využije pro odstoupení od kupní smlouvy formulář uvedený v ust. 5.4. obchodních podmínek nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy a odešle jej elektronicky prodávajícímu, je prodávající povinen bezodkladně potvrdit přijetí takového odstoupení prostřednictvím e-mailové schránky.

5.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno kupujícím do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn vrátit kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.8. V případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá kupující prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Ustanovení 4.2. obchodních podmínek se nepoužije.

5.9. Odstoupí-li kupující od uzavřené kupní smlouvy před převzetím zboží, ale v době, kdy bylo prokazatelně prodávajícím kupujícímu odesláno, platí podmínky jako by k odstoupení došlo po převzetí zboží.

5.10. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, a to bezhotovostně na účet, který sdělí kupující prodávajícímu, nebo jiným vhodným způsobem, na němž se strany dohodnou.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní v ujednaném množství, jakosti a provedení, a to způsobem podle uzavřené kupní smlouvy.

6.2. Zboží může být kupujícímu dodáno prodávajícím prostřednictvím vybraného dopravce. Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a jejich náklady jsou pro kupujícího přístupné na webových stránkách v rámci objednávkového formuláře.

6.3. Ustanovením 6.2. ani žádným jiným ustanovením obchodních podmínek není omezena možnost stran sjednat způsob dodání zboží za individuálně sjednaných podmínek.

6.4. V případě, že je způsob dodání zboží smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.5. Prodávající si vyhrazuje právo vyloučit v jednotlivých případech určitý způsob dodání zboží.

6.6. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit určitý způsob dodání zboží výhradně pro doručování zboží mimo území České republiky.

6.7. Prodávající odevzdá objednané zboží kupujícímu v přiměřené lhůtě podle dostupnosti zboží a provozních či skladových možností prodávajícího, obvykle ve lhůtě 2 až 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li termín dodání sjednán mezi prodávajícím a kupujícím individuálně jinak. Ve výjimečných případech, zejména není-li zboží skladem, nebo je-li zboží doručováno mimo území České republiky, může být lhůta pro dodání zboží delší, o čemž prodávající vyrozumí kupujícího bezodkladně poté, kdy tuto skutečnost zjistil, a to prostřednictvím e-mailové schránky, telefonicky nebo jiným vhodným způsobem. Ust. § 2119 odst. 1 věta první občanského zákoníku se nepoužije.

6.8. V případě dodání prostřednictvím dopravce prodávající vyrozumí kupujícího o tom, že předal objednané zboží dopravci k dodání kupujícímu, a to prostřednictvím e-mailové schránky, telefonicky nebo jiným vhodným způsobem. Společně s tím prodávající předá kupujícímu veškeré informace a doklady, které se týkají dodání objednaného zboží prostřednictvím daného dopravce a které jsou nutné k převzetí objednaného zboží kupujícím a k volnému nakládání s ním. Kupující je povinen převzít objednané zboží od příslušného dopravce nejpozději v úložní době stanovené příslušným dopravcem; tím není dotčeno právo kupujícího nepřevzít zboží od příslušného dopravce podle ust. 6.13. obchodních podmínek.

6.9. V případě dodání prostřednictvím dopravce splní prodávající svoji povinnost odevzdat zboží kupujícímu tak, že předá objednané zboží, které bude zjevně a dostatečně označeno jako zásilka pro kupujícího, prvnímu dopravci k jeho dodání kupujícímu a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči příslušnému dopravci, pokud je nebude mít z přepravní smlouvy sám. Jestliže je kupující spotřebitel, splní prodávající svoji povinnost odevzdat zboží kupujícímu, až příslušný dopravce objednané zboží kupujícímu předá.

6.10. Kupující bere výslovně na vědomí, že v případě platby na dobírku je úhrada kupní ceny kupujícím podmínkou předání zboží kupujícímu příslušným dopravcem.

6.11. V případě, že prodávajícímu vzniknou poté, co kupující nepřevzal objednané zboží řádně a včas, vícenáklady spojené s doručením nepřevzatého zboží zpět prodávajícímu, je kupující povinen tyto náklady prodávajícímu uhradit. V případě prodlení kupujícího přesahujícího 30 dnů vzniká prodávajícímu právo odstoupit od kupní smlouvy. Po dobu prodlení kupujícího s převzetím dodaného zboží není prodávající v prodlení s plněním jeho povinností z kupní smlouvy.

6.12. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo stranami sjednáno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.

6.13. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost vnějších obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit příslušnému dopravci a zapsat tyto skutečnosti do zápisu (protokolu) o převzetí zboží. Kupující není povinen takové zboží od příslušného dopravce převzít a je povinen o zjištěném poškození informovat prodávajícího, nejpozději do 24 hodin od odmítnutí převzetí zboží; v takovém případě není kupující v prodlení se splněním povinnosti převzít objednané zboží od prodávajícího a ust. 6.11. obchodních podmínek se nepoužije.

6.14. Doklady ke zboží (zejména fakturu podle ust. 3.9. obchodních podmínek, certifikáty aj.) prodávající předá kupujícímu společně s předaným zbožím. 6.15. Ve smyslu ust. § 2121 občanského zákoníku přechází nebezpečí škody na kupujícího převzetím zboží, přičemž stejný následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. V případě dodání prostřednictvím dopravce přechází nebezpečí škody na kupujícího podle § 2123 odst. 1 občanského zákoníku předáním prvnímu dopravci pro dodání zboží do místa určení. Kupující je povinen zboží prohlédnout podle možností co nejdříve po přechodu nebezpečí škody a ujistí se o jeho vlastnostech a množství.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění (reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117) a ve vztahu ke kupujícímu, který je spotřebitelem, mj. zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Práva z vadného plnění uplatňuje kupující (včetně kupujícího, který je spotřebitelem) u prodávajícího způsobem popsaným v reklamačním řádu uvedeném v článku 8. obchodních podmínek.

7.2. Ust. 7.4. až 7.18. obchodních podmínek se použijí na všechny kupní smlouvy (včetně kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem) s výjimkou kupních smluv popsaný v ust. 7.3. obchodních podmínek.

7.3. Ust. 7.4. až 7.19. obchodních podmínek se nepoužijí na kupní smlouvy, jejichž stranami jsou prodávající a kupující, který je podnikatelem, s výjimkou případů, kdy je zřejmé, že se kupní smlouva netýká podnikatelské činnosti kupujícího. Kupující bere na vědomí, že uvedením identifikačního čísla v kupní smlouvě potvrzuje, že se kupní smlouva pro účely ust. 7.4. až 7.18. obchodních podmínek ve smyslu § 2158 občanského zákoníku týká jeho podnikatelské činnosti, ledaže kupující v kupní smlouvě výslovně uvede, že se kupní smlouva netýká jeho podnikatelské činnosti.

7.4. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.4.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo příslušný výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím,

7.4.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.4.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.4.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

7.4.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u objednaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost z následujících vad a reklamaci proto zamítne v případě, že:

7.7.1. jde o vadu zboží, které kupující nezakoupil na základě kupní smlouvy od prodávajícího,

7.7.2. kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu,

7.7.3. kupující vadu sám způsobil, a to včetně případů, kdy vadu způsobil kupující neodbornou montáží nebo jinou neodbornou manipulací se zbožím či manipulací se zbožím v rozporu s manuálem,

7.7.4. jde o vady zboží 2. jakosti, pro které je dané zboží prodáváno jako zboží 2. jakosti (vada je vždy dostatečným způsobem popsána v e-shopu),

7.7.5. jde o opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

7.7.6. jde u použitého zboží o vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které dané zboží mělo při převzetí kupujícím,

7.7.7. vyplývá-li to z povahy daného zboží, zejména v případě zboží s omezenou dobou použitelnosti nebo zboží rychle se kazící,

7.7.8. jde o vady, které se na zboží vyskytly až po uplynutí lhůty uvedené v ust. 7.6. obchodních podmínek.

7.8. Kupující bere na vědomí, že reklamace bude prodávajícím zamítnuta v případě popsaném v ust. 8.12. obchodních podmínek.

7.9. Ve lhůtě podle ust. 7.6. obchodních podmínek může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u prodávajícího ohledně vady, která znamená podstatné porušení kupní smlouvy:

7.9.1. odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží;

7.9.2. bezplatné odstranění vady opravou;

7.9.3. přiměřenou slevu z kupní ceny;

7.9.4. nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od kupní smlouvy.

7.10. U vady, která znamená nepodstatné porušení kupní smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.11. Podstatné je takové porušení kupní smlouvy, o němž příslušná strana porušující kupní smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.12. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Za nepřiměřené je nutno považovat zejména případy, kdy by takové provedení reklamace pro prodávajícího znamenalo jednoznačně vyšší náklady, než náklady na zjednání jiné formy nápravy, nebo kdy tímto provedením reklamace pro prodávajícího by byly náklady ve srovnání s ostatními způsoby zjednání nápravy přehnané, a to s ohledem na hodnotu, kterou by mělo bezvadné zboží, význam vady a značné obtíže, které by provedení takové reklamace představovalo pro kupujícího. Pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti. V případě, že nebude možné dodat kupujícímu nové zboží, popř. provést výměnu součásti zboží, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

7.13. Je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující pouze právo na bezplatné odstranění vady.

7.14. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

7.15. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době ve smyslu ust. 8.10. obchodních podmínek nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7.16. V případě, že kupující reklamuje u prodávajícího zboží 2. jakosti nebo zboží použité a nejedná se o případy uvedené v ust. 7.7. nebo 7.8. obchodních podmínek, náleží kupujícímu právo na přiměřenou slevu namísto práva na výměnu zboží.

7.17. V případě, že kupující převezme od příslušného dopravce poškozené zboží, je nutné, aby o zjištěném poškození vhodným způsobem (zejména telefonicky) informoval prodávajícího, popř. může kupující následně uplatnit u prodávajícího práva z vadného plnění způsobem popsaným v čl. 8. obchodních podmínek, to vše bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od převzetí zboží. Zmeškání lhůty podle věty první tohoto ustanovení nemá vliv na trvání odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, avšak prodávající má možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. Kupující bere na vědomí, že pro urychlení vyřízení reklamace poškozeného zboží může tyto vady kupující reklamovat přímo u příslušného dopravce, a to v souladu s jeho přepravními podmínkami; prodávající v takovém případě poskytne kupujícímu veškerou nutnou součinnost.

7.18. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. Pokud prodávající v potvrzení uvede jinou osobu určenou k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě a za obdobných podmínek stanovených v čl. 8. obchodních podmínek.

8. REKLAMAČNÍ ŘÁD

8.1. Pro účely ust. § 19 odst. 1 věta první zákona o ochraně spotřebitele bere kupující na vědomí, že prodávající nemá s výjimkou provozovny žádnou jinou pobočku.

8.2. Kupující bere na vědomí, že práva z vadného plnění jsou řádně uplatněna v okamžiku, kdy kupující oznámí prodávajícímu vady zboží způsobem podle ust. 8.3. a 8.4. obchodních podmínek, prodávající přijme reklamované zboží od kupujícího do reklamace podle ust. 8.5., popř. ust. 8.6., obchodních podmínek a kupující prokazatelným způsobem doloží skutečnosti týkající se kupní smlouvy podle ust. 8.7. obchodních podmínek.

8.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující s výjimkou případů popsaný v ust. 7.18. věta druhá a třetí obchodních podmínek:

8.3.1. osobně u prodávajícího v provozovně na adrese Gromešova 769/4, Řečkovice, 621 00 Brno,

8.3.2. písemným sdělením zaslaným na adresu provozovny Gromešova 769/4, Řečkovice, 621 00 Brno či do e-mailové schránky prodávajícího pfart@pfart.cz.

8.4. Kupující při uplatnění práva z vadného plnění uvede zejména své kontaktní údaje (zejména adresu e-mailové schránky a telefonní číslo), popis závady nebo toho, jak se vada projevuje (jde-li o vadu nahodilou, která se vyskytuje jen občas, o to více je důležité podrobněji popsat, kdy a za jakých okolností se tak děje), dále jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo tak učiní bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy podle ust. 7.10. obchodních podmínek. Kupující může za účelem uplatnění práva z vadného plnění použít vzorový reklamační formulář, který tvoří přílohu č. 2 obchodních podmínek a je rovněž přístupný na webových stránkách.

8.5. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží za účelem vyřízení reklamace na adrese provozovny Gromešova 769/4, Řečkovice, 621 00 Brno, a to osobně, prostřednictvím dopravce (např. prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb) nebo jiným vhodným způsobem. Kupující předá reklamované zboží prodávajícímu zabalené v originálním nebo jiném vhodném obalu tak, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození. Prodávající je povinen převzít zboží od kupujícího do reklamace s výjimkou případů, kdy převzetí reklamovaného zboží nelze po prodávajícím spravedlivě požadovat, a to zejména z důvodu, že:

8.5.1. je reklamované zboží nadměrně znečištěné,

8.5.2. je reklamované zboží hygienicky závadné,

8.5.3. kupující nepředal prodávajícímu současně i příslušenství, bez kterého není možné vytýkanou vadu prodávajícím přezkoumat,

8.5.4. bylo doručeno prodávajícímu způsobem popsaným v ust. 10.2. či 10.3. obchodních podmínek nebo

8.5.5. jsou zde jiné závažné důvody.

8.6. Pro případ, že se na tom strany dohodnou, kupující namísto předání reklamovaného zboží podle ust. 8.5. obchodních podmínek zašle prodávajícímu fotografie či videozáznamy, na kterých bude vada zboží zaznamenána, a to do e-mailové schránky prodávajícího. V takovém případě doručení fotografií či videozáznamy, na kterých bude vada zboží zaznamenána, do e-mailové schránky prodávajícího vyvolává účinky převzetí reklamovaného zboží od kupujícího do reklamace podle ust. 8.5. obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo dodatečně požadovat po kupujícím, aby mu za účelem vyřízení reklamace předal reklamované zboží na adrese provozovny Gromešova 769/4, Řečkovice, 621 00 Brno, a to osobně, prostřednictvím dopravce (např. prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb) nebo jiným vhodným způsobem.

8.7. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, kdy uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu a jaké zboží a za jakou cenu od prodávajícího zakoupil. Kupující bere na vědomí, že nejvhodnějším způsobem k prokázání skutečností uvedených v předchozí větě je předložení faktury.

8.8. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění podle ust. 8.2. obchodních podmínek, potvrdí mu prodávající písemně, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

8.9. V případě, že je kupujícím spotřebitel, je prodávající povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, případně vyrozumět kupujícího o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení; do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. V případě, že je kupující podnikatel nebo jiná právnická osoba, rozhodne prodávající o reklamaci v přiměřené lhůtě, případně vyrozumí kupujícího o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení.

8.10. V případě, že je kupující spotřebitel, vyřídí prodávající reklamaci, včetně odstranění vady, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě; po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. V případě, že je kupující podnikatel nebo jiná právnická osoba, vyřídí prodávající reklamaci, včetně odstranění vady, v přiměřené lhůtě od jejího uplatnění.

8.11. Kupující bere na vědomí, že prodávající provede reklamaci pouze a výhradně ohledně vad, které mu kupující oznámí způsobem popsaným v ust. 8.3. a 8.4. obchodních podmínek.

8.12. Kupující bere na vědomí, že pokud se vada, kterou kupující sdělí prodávajícímu v oznámení podle ust. 8.3. a 8.4. obchodních podmínek, při jejím přezkoumání prodávajícím neprojeví a kupující existenci takové vady ani jiným prokazatelným způsobem nedoloží (např. videozáznamem), jedná se o důvod zamítnutí reklamace.

8.13. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění.

8.14. O vyřízení reklamace, včetně odstranění vady, prodávající vždy vyrozumí kupujícího prostřednictvím e-mailové schránky. Dnem doručení vyrozumění o vyřízení reklamace do e-mailové schránky kupujícího je reklamace vyřízena.

8.15. Prodávající je povinen kupujícímu vystavit o vyřízení reklamace potvrzení, ve kterém uvede zejména informace o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Toto potvrzení zašle prodávající kupujícímu prostřednictvím e-mailové schránky společně s oznámením podle ust. 8.14. obchodních podmínek.

8.16. Kupující je povinen převzít reklamované zboží od prodávajícího zpět nejpozději do 30 dnů od vyřízení reklamace podle ust. 8.14. obchodních podmínek, a to způsobem popsaným v ust. 8.17. nebo 8.18. obchodních podmínek.

8.17. Kupující převezme reklamované zboží od prodávajícího zpět osobně v provozovně prodávajícího s výjimkou případů podle ust. 8.18. obchodních podmínek.

8.18. V případě, že kupující zaslal reklamované zboží prodávajícímu k reklamaci prostřednictvím dopravce, zašle prodávající na své náklady reklamované zboží kupujícímu zpět také prostřednictvím dopravce. Prodávající vyrozumí kupujícího o tom, že předal reklamované zboží dopravci k dodání zpět kupujícímu, a to prostřednictvím e-mailové schránky, telefonicky nebo jiným vhodným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen převzít reklamované zboží zpět od příslušného dopravce. Pokud kupující nepřevezme reklamované zboží od příslušného dopravce nejpozději v úložní době stanovené příslušným dopravcem, nevzniká prodávajícímu povinnost opakovaně doručovat kupujícímu reklamované zboží zpět a kupující je povinen si reklamované zboží převzít způsobem popsaným v ust. 8.17. obchodních podmínek. Tímto ustanovením není dotčena délka ani běh lhůty podle ust. 8.16. obchodních podmínek.

8.19. V případě prodlení kupujícího se splněním povinnosti převzít reklamované zboží přesahujícího 30 dnů vzniká prodávajícímu právo odstoupit od kupní smlouvy.

8.20. Byla-li reklamace oprávněná, prodlužuje se odpovědnost prodávajícího za vady zboží o dobu od uplatnění reklamace kupujícím podle ust. 8.3. obchodních podmínek do dne jejího vyřízení podle ust. 8.14. obchodních podmínek.

8.21. Kupující bere na vědomí, že dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, neuplatní se odpovědnost prodávajícího za vady, jako by šlo o kupní smlouvu na nové zboží nebo jeho části.

8.22. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů, a to zejména nejmenší možné náklady spojené s doručením reklamovaného zboží prodávajícímu k reklamaci. Kupující je povinen uplatnit právo na náhradu účelně vynaložených nákladů u prodávajícího nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění. Kupující, který je spotřebitel, je povinen uplatnit právo podle předchozí věty u prodávajícího nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty 24 měsíců podle ust. 8.7. obchodních podmínek. Prodávající uhradí kupujícímu náhradu účelně vynaložených nákladů bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo jiným vhodným způsobem, na kterém se strany dohodnou.

8.23. U zamítnuté reklamace vzniká prodávajícímu nárok na zaplacení náhrady nákladů spojených s vyřízením reklamace kupujícím, který je podnikatel, a to na základě vystavené faktury. Kupující, který je podnikatel, je povinen uhradit prodávajícímu náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace bezhotovostně na účet prodávajícího.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem zaplacení celé kupní ceny zboží. V případech podle ust. 6.7. věta druhá obchodních podmínek má prodávající až do odevzdání zboží kupujícímu práva a povinnosti schovatele.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Uzavřením smlouvy na sebe kupující přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ A JINÝCH ZÁSILEK

10.1. Strany se zavazují mezi sebou komunikovat ve formě, kterou pro daný případ stanovuje kupní smlouva, obchodní podmínky a příslušné právní předpisy. Pro případy výslovně neupravené strany sjednávají, že upřednostňovanou formou komunikace mezi stranami je elektronická komunikace prostřednictvím e-mailové schránky.

10.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen přijímat písemnosti či zásilky, které mu byly doručeny tzv. na dobírku.

10.3. Kupující bere na vědomí, že písemnosti či zásilky, z nichž není patrné, proč byly k prodávajícímu zaslány, budou vráceny zpět odesílateli.

10.4. Má se za to, že zpráva odeslaná prostřednictvím e-mailové schránky je doručena druhé straně okamžikem jejího odeslání ze schránky odesílající strany.

11. POUČENÍ O MIMOSOUDNÍCH ŘEŠENÍCH SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ MEZI OBCHODNÍKEM A SPOTŘEBITELEM

11.1. Ust. 11.2. až 11.10. těchto obchodních podmínek se vztahují pouze a výlučně na kupní smlouvy, jejichž stranami je prodávající a dále kupující, který je spotřebitel.

11.2. V případě sporu z kupní smlouvy se strany zavazují vyřešit veškeré tyto spory především smírně prostřednictvím dohody. V případě sporu z kupní smlouvy kontaktuje kupující prodávajícího písemným sdělením zaslaným na adresu provozovny Gromešova 769/4, Řečkovice, 621 00 Brno či elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího pfart@pfart.cz.

11.3. V případě, že nedojde mezi stranami k smírnému vyřešení sporu podle ust. 11.2. obchodních podmínek, je kupující oprávněn využít mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle ust. § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele (dále také jako „mimosoudní řešení sporů“).

11.4. Subjektem rozhodujícím ve věci mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

11.5. Kupující má možnost podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu k České obchodní inspekci prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách České obchodní inspekce na adrese www.coi.cz/informace-o-adr. Návrh zahájení mimosoudního řešení sporu podaný k České obchodní inspekci musí obsahovat náležitosti podle ust. § 20n zákona o ochraně spotřebitele.

11.6. Kupující je oprávněn podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu k České obchodní inspekci nejpozději do 1 roku ode dne, kdy poprvé uplatnil u prodávajícího nárok, který je předmětem sporu mezi stranami.

11.7. Česká obchodní inspekce se řídí zákonem o ochraně spotřebitele a pravidly pro postup při mimosoudním řešení sporů dostupnými na webových stránkách České obchodní inspekce na adrese: www.coi.cz/wp-content/uploads/2017/08/2017-08-15-pravidla-adr.pdf.

11.8. Mimosoudní řešení sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

11.9. V případě přeshraničních sporů mezi stranami, kdy má kupující bydliště v jiném členském státě EU (odlišného od České republiky), v Norsku nebo na Islandu, je kupující oprávněn podat návrh k mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jeho bydliště. Seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na webových stránkách Evropské Komise na adrese: ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en.

11.10. Kupující má možnost využít k řešení sporu s prodávajícím z kupních smluv uzavřených v rámci e-shopu na webových stránkách i platformu pro řešení sporů online (dále jen „ODR“)dostupnou na: ec.europa.eu/consumers/odr/main. Podrobnosti o podání stížnosti a používání platformy ODR jsou dostupné na: ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává při realizaci kupní smlouvy, při vytvoření a vedení uživatelského účtu a k dalším účelům osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů, nařízením GDPR a dalšími právními předpisy.

12.2. Kupující bere na vědomí a potvrzuje, že prodávající svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího plní prostřednictvím zvláštního dokumentu „Prohlášení společnosti P.F. art, spol. s r.o. o zásadách ochrany osobních údajů v souvislosti s projektem Atlas školství ve vztahu k návštěvníkům internetových stránek www.atlasskolstvi.cz“, který je přístupný v části „Ochrana osobních údajů“ na každé stránce webových stránek.

13. UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

13.1. Kupující bere na vědomí, že prodávající používá na webových stránkách tzv. soubory cookies v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v aktuálním znění, nařízením GDPR a dalšími právními předpisy.

13.2. Kupující bere na vědomí a potvrzuje, že prodávající svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související s používáním souborů cookies na webových stránkách a s možností kupujícího udělit souhlas prodávajícímu s používáním souborů cookies plní prostřednictvím zvláštního dokumentu „Soubory Cookies – www.atlasskolstvi.cz“, který je přístupný v části „Používání souborů Cookies“ na každé stránce webových stránek.

14. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

14.1. Kupující bere na vědomí, že v případě platby provedené kupujícím ve prospěch prodávajícího v hotovosti nebo jiným způsobem uvedeným v § 5 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v aktuálním znění (dále jen „zák. č. 112/2016 Sb.“) podléhají takové transakce elektronické evidenci tržeb (dále jen „EET“).

14.2. Prodávající je v případě uvedeném v ust. 14.1. obchodních podmínek povinen vystavit kupujícímu účtenku s údaji podle § 20 zák. č. 112/2016 Sb. Zároveň je prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

14.3. Kupující bere na vědomí, že v případě uhrazení kupní ceny příslušnému dopravci na dobírku, vznikají prodávajícímu povinnosti podle ust. 14.2. obchodních podmínek pouze za předpokladu, že je dobírka prodávajícímu vyplacena příslušným dopravcem v hotovosti nebo jiným způsobem uvedeným v § 5 zák. č. 112/2016 Sb.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

15.2. Kupující bere na vědomí, že kupní smlouvy uzavřené mezi stranami společně s obchodními podmínkami, resp. vystavené faktury, jsou u prodávajícího uloženy v elektronické i listinné podobě v souladu s Prohlášením společnosti P.F. art, spol. s r.o. o zásadách ochrany osobních údajů v souvislosti s projektem Atlas školství ve vztahu k návštěvníkům internetových stránek www.atlasskolstvi.cz, podle ust. 12.2. obchodních podmínek a nezpřístupňuje je třetím osobám. Prodávající umožní kupujícímu přístup k uloženým dokumentům uvedeným v předchozí větě tohoto ustanovení na základě vlastního uvážení prodávajícího, popř. v případech, kdy takovou povinnost ukládají prodávajícímu právní předpisy, nebo kdy mu takovou povinnost uloží na základě rozhodnutí orgány státní moci.

15.3. Žádným ustanovením obchodních podmínek není omezena možnost stran uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V takových případech se na uzavření kupní smlouvy přiměřeně použijí ustanovení těchto obchodních podmínek obsahem a účelem nejbližším způsobu uzavírání kupní smlouvy.

15.4. Vztah založený kupní smlouvou se řídí českým právem, a to i tehdy, je-li kupující zahraniční osobou.

15.5. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad kupní smlouvy, vč. obchodních podmínek, platí, že v případě sporu o výklad některého pojmu nebo ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek platí výklad kupní smlouvy, vč. obchodních podmínek, v českém jazyce.

15.6. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší české soudy. Článek 11. obchodních podmínek tím není dotčen.

15.7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

15.8. Jakékoliv změny kupní smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených a podepsaných všemi stranami, jinak jsou takové změny neplatné. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení 1.8. obchodních podmínek.

15.9. Přílohy a nedílnou součást obchodních podmínek tvoří formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (vč. poučení o možnosti odstoupení od kupní smlouvy) podle ust. 5.4. obchodních podmínek a reklamační formulář podle ust. 8.4. obchodních podmínek.

15.10. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Gromešova 769/4, Řečkovice, 621 00 Brno, adresa e-mailové schránky: pfart@pfart.cz.

15.11. Tyto obchodní podmínky jsou přístupné v místě provozovny prodávajícího nebo na každé stránce webových stránek.

15.12. Tyto obchodní podmínky, včetně jejich příloh a součástí, jsou platné a účinné od 1. 1. 2020 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejich příloh a součástí.