Pedagogicko-psychologická poradna je školské poradenské zařízení zřízené jako příspěvková organizace JmK. Poskytuje a zajišťuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby dětem od 3 let do dokončení vzdělání na SŠ a VOŠ, jejich rodičům resp. zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

V rámci hlavní náplně provádí tyto činnosti dle přílohy vyhlášky č. 72/2005 Sb. (změněna vyhláškou č. 197/2016 Sb.)

Komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika

 • zjišťování předpokladů pro školní docházku, skup. a indiv. psychologická a spec. pedagogická diagnostika školní zralosti
 • individuální psych. a spec. pedagogická diagnostika žáků základních škol a žáků středních škol s problémy v adaptaci a s výchovnými problémy, včetně specifických poruch učení a chování, se vzdělávacími problémy a žáků neprospívajících
 • individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako podklad pro:
 • návrhy na podpůrná opatření, včetně jejich členění do stupňů a případných kombinací
 • zařazování a přeřazování žáků se závažnými poruchami učení nebo chování podle § 16 odst. 9 školského zákona
 • psych. a speciálně pedagogickou diagnostiku žáků ZŠ, SŠ a VOŠ s osobnostními nebo sociálně-vztahovými problémy
 • psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku nadání a mimořádného nadání žáků
 • doporučení ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování a dalšími spec. vzdělávacími potřebami
 • skupinová a individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako podklad pro pomoc žákům ZŠ a SŠ v případech komplikací při volbě další školy či povolání
 • diagnostika sociálního klimatu a rizikového chování v třídních kolektivech jako podklad pro tvorbu programů prevence rizikového chování, dále sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných programů
 • individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika mimořádného nadání žáků

Psychologická a speciálně pedagogická intervence

 • poradenská intervence u dětí předškolního věku, žáků ZŠ, SŠ a VOŠ, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků v životní krizi či nouzi a individuální pomoc těmto jedincům pokud negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka
 • včasná poradenská péče a práce s dětmi předškolního věku
 • základní individuální a skupinová reedukace žáků s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání, zejména u žáků se specifickými poruchami učení a chování, jejichž problémy vyžadují odborně mimořádně náročnou speciálně pedagogickou péči
 • individuální práce se žáky základních škol, žáky středních škol a studenty vyšších odborných škol s obtížemi v adaptaci, s osobnostními, sociálně-vztahovými problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání
 • individuální a skupinové kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol a studenty vyšších odborných škol
 • poradenské nebo poradensko-terapeutické vedení rodin s dítětem nebo žákem
 • poradenské konzultace a krátkodobé poradenské vedení zákonných zástupců dětí předškolního věku a žáků ZŠ a SŠ, kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče poradny

Informační a metodická činnost a příprava podkladů pro vzdělávací opatření a dokumentace

 • metodické vedení pedagogů a rodičů
 • metodická pomoc při tvorbě preventivních programů rizikového chování a participace na preventivních programech školy
 • koordinace a metodické vedení práce výchovných poradců, školních metodiků prevence v ZŠ a SŠ dalších ped. prac. škol
 • příprava podkladů pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupráce a koordinace se středisky výchovné péče a ostatními školskými poradenskými zařízeními

V rámci doplňkové činnosti

 • další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci programů akreditovaných MŠMT ČR
 • tvorba, tisk, prodej a distribuce metodických materiálů, pronájem prostor, nadstandardní odborné služby, lektorská činnost

Pracoviště PPP v Brně

Zachova 1 – sídlo ředitelství, odd. MŠ, ZŠ, SŠ (Brno-město), tel.: 543 245 914–6, e-mail: zachova@pppbrno.cz

Kohoutova 4 – předškolní oddělení, MŠ, ZŠ, SŠ (Brno-město), tel.: 545 223 379–80, 548 221 400, e-mail: kohoutova@pppbrno.cz

Hybešova 15 – odd. MŠ, ZŠ, SŠ (Brno-venkov), tel.: 543 426 080, e-mail: hybesova@pppbrno.cz

Lomená 44 – odd. MŠ, ZŠ, SŠ (Brno-město i Brno-venkov), tel.: 541 424 580, e-mail: lomena@pppbrno.cz

Sládkova 45 – Poradenské centrum pro prevenci rizikových jevů (Brno-město i Brno-venkov), tel.: 548 526 802, e-mail: sladkova@pppbrno.cz

Linka centrálního objednávání: 541 422 822 (provoz 8.00–16.00 hod., v pá do 15.00 hod.) a formulář na webových stránkách.

Poradenská péče v rámci vyhlášky 72/2005 Sb. je bezplatná, pouze další vzdělávání pedagogů a některé metodické materiály v rámci doplňkové činnosti jsou poskytovány za úplatu.

logo
Zachova 561/1, Brno
tel.: 543 245 914–6
poradna@pppbrno.cz
www.pppbrno.cz
 
 
 
Pedagogicko-psychologická poradna Brno