Hotelová škola s. r. o.

Poštovní adresa: Bosonožská 381/9, Starý Lískovec, 625 00 Brno

Ředitel: PhDr. Ludmila Bartoňová Telefon: 547 218 247
Kontakt: Mgr. Tomáš Marousek Telefon: 547 218 247
Email:

info@hotskolabrno.cz

WWW: www.hotskolabrno.cz
Zřizovatel: Soukromý

Obsah zápisu

Název školy:
Poštovní adresa: Standardní adresa ředitelství školy, kde žák podává přihlášku. Adresa může být odlišná od adresy, na které se obor vyučuje.
Kontakt:
kontaktní osoba
Email:
kontaktní údaje školy
WWW: kontaktní údaje školy
Zřizovatel: Může obsahovat údaje: stát, kraj, obec, církev, soukromý.
Ubytování:
Stravování:
Možnost ubytování v domově mládeže při střední škole a možnost stravování. Částka je uvedena v Kč za měsíc, v průběhu roku se může změnit. V případě, že je v poličko prázdné, škola buď ubytování (stravování) neposkytuje nebo údaj neuvedla. O bližší informace je možné požádat v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce ČR nebo přímo ve škole.

Cizí jazyky:

cizí jazyky vyučované ve škole.

Použité zkratky:

 

AJ - anglický jazyk
ČJ - český jazyk
FJ - francouzský jazyk
IJ - italský jazyk
JJ - japonský jazyk
L - latinský jazyk

NJ - německý jazyk
PJ - polský jazyk
RJ - ruský jazyk
ŠJ - španělský jazyk
JI - jiné

identifikační číslo školy

REDIZO

resortní identifikátor právnické osoby

Obory a zaměření

Obor, zaměření Ukonč.
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie
63-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 4/0 ANO NE
Školné: 11600 Kč
Hotelnictví (Hotelnictví a turismus)
65-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 54/31 ANO NE
Školné: 17950 Kč
Obor, zaměření název oboru, případně zaměření oboru. Název před závorkou odpovídá rámcově vzdělávacímu plánu (RVP), název v závorce odpovídá školnímu vzdělávacímu plánu (ŠVP).
Forma studia v případě, že je jiná než denní, je uvedena jedna z následujících forem:
dálková, distanční, večerní, kombinovaná, jiná forma.
Pro žáky údaj, který udává, pro koho je obor určen. Je uvedeno tehdy, není-li obor určen pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku.

Použité zkratky:
ZŠ5
- pro žáky s ukončeným 5. ročníkem ZŠ
ZŠ7 - pro žáky s ukončeným 7. ročníkem ZŠ
PŠD - pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou
DZŠ - pro dospělé se základním vzděláním
SVB - pro absolventy středního vzdělání
VYU - pro vyučené (nástavbový obor nebo zkrácená forma)
MAT - pro maturanty

Kód oboru kód kmenové klasifikace oborů vzdělání (KKOV) včetně zaměření (číslo za lomítkem). Tento kód je třeba uvést na přihlášku ke studiu.
Délka studia udává délku studia v letech na jedno desetinné místo.
Přijmou 2020/21 počty žáků, které škola v daném roce plánuje přijmout v přijímacím řízení. V případě, že je políčko prázdné, škola plánovaný počet žáků nesdělila.
Přihl./ přij. 2019/20 počty přihlášených/ přijatých žáků v daném školním roce. V případě, že je políčko prázdné, škola buď údaje nesdělila nebo je v době sběru dat neznala, případně v minulém roce obor neotvírala. Přesnější informace o počtech žáků můžete získat ve škole nebo na Informačním a poradenském středisku Úřadu práce ČR.
Přijímací zkoušky zkratky předmětů, ze kterých se konají přijímací zkoušky ke studiu na daný obor. Není-li údaj uveden, přijímací zkoušky se nekonají nebo škola informaci neuvedla.

Použité zkratky:

AJ - anglický jazyk
B - biologie
CJ - cizí jazyk
ČJ - český jazyk
D - dějepis
DZ - dle zaměrení studia
E - ekonomika
F - fyzika
HV- hudební výchova
CH - chemie
IF - informatika
KN - křesťanská nauka
M - matematika
NJ - německý jazyk

ON - občanská nauka
OP - obecné studijní předpoklady
PO - pohovor
PJ - polský jazyk
PS - psychologické testy
P - psychologie
TZ - talentové zkoušky
TV - tělesná výchova
VV - výtvarná výchova
VZ - test všeobecných znalostí
Z - zeměpis
ZR - zkouška zručnosti
?? - bude upřesněno

Prospěch udává orientační průměrný prospěch žáka, který škola doporučuje k přihlášení na daný obor.
Dosažený prospěch však nemusí znamenat automatické přijetí na školu.
Roční školné uvádí výši školného za školní rok v Kč.
PLP udává, zda musí uchazeč absolvovat povinnou lékařskou prohlídku před podáním přihlášky ke studiu.
OZP udává, zda je obor vhodný pro žáky se zdravotním postižením, případně zdravotním znevýhodněním. Potřebujete-li zjistit, zda má škola bezbariérový přístup, případně přijímá-li žáky s poruchami učení nebo se smyslovými vadami, kontaktujte přímo vybranou školu.

 

Doplňkové informace

Doplňkové informace

bližší informace o škole a studiu.

Použité zkratky:
DOD - den otevřených dveří, PZ - přijímací zkoušky, VT - výpočetní technika, RVP - rámcově vzdělávací program, ŠVP - školní vzdělávací plán.