objednat tištěnou publikaci

Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta zdravotnických studií

Západočeská univerzita v Plzni
Poštovní adresa: Tylova 2929/59, 306 14 Plzeň
Telefon: 377 633 701
Fax: 377 633 702
Email: dekanat@fzs.zcu.cz
WWW: www.fzs.zcu.cz
Zaměření školy: Lékařské
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ne
IČ: 49777513

Podrobné informace o škole:

Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni

Studijní programy jsou koncipovány podle požadavků WHO a EU, respektují Sorbonskou deklaraci a další dokumenty, jako je Lisabonská úmluva nebo Světová deklarace o vysokém školství v 21. století. Odborná způsobilost k vykonávání povolání všech studijních oborů je upravena Zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních č. 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb. Obsah studia jednotlivých oborů vychází z vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a vyhláškou č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Pro akademický rok 2015/2016 nabízí fakulta studium oborů v těchto studijních programech

(P – prezenční, K – kombinovaná forma studia)

Bakalářské studijní programy (Bc.):

 • Studijní program Ošetřovatelství
 • obor Všeobecná sestra (P + K)
 • Studijní program Porodní asistence
 • obor Porodní asistentka (P)
 • Studijní program Specializace ve zdravotnictví
 • obor Fyzioterapie (P)
 • obor Ergoterapie (P)
 • obor Radiologický asistent (P)
 • obor Zdravotnický záchranář (P)
 • obor Zdravotní laborant (P)
 • Studijní program Veřejné zdravotnictví
 • obor Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví (P)

Magisterský (navazující) studijní program:

 • Studijní program Ošetřovatelství
 • obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech (P)

Absolventi oboru Všeobecná sestra mají znalosti a praktické dovednosti pro zajišťování základní a specializované ošetřovatelské péče, identifikaci potřeb pacientů/klientů všech věkových skupin v oblasti tělesné, psychické, společensko-kulturní a duchovní. Určují vhodná opatření a sestavují plán vhodných ošetřovatelských intervencí a dalších opatření pro uspokojování potřeb, rozvoj, zachování nebo navrácení soběstačnosti a pro zmírňování utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné smrti.

Absolventky oboru Porodní asistentka najdou uplatnění v lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízeních, v privátních ošetřovatelských organizacích, v domácí a rodinné péči. Absolventky mají způsobilost k poskytování zdravotní péče v porodní asistenci, zajišťují nezbytný dohled a rady ženám během těhotenství, porodu a šestinedělí, vedou fyziologický porod a pečují o novorozence. Podílí se na péči o ženu s patologickým těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Uplatnění naleznou i v péči o ženu na úseku gynekologie.

Absolventi oboru Fyzioterapie jsou odborníci schopní samostatně provádět diagnostické, terapeutické a preventivní metody v rehabilitačním procesu. Provádí kineziologický rozbor a stanovují krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán, mají široké praktické dovednosti v oboru fyzikální terapie, kinezioterapie a ergoterapie, které jsou schopni cíleně aplikovat dle aktuálního stavu. Provádí kontrolní a závěrečné posouzení efektu své terapie včetně stanoviska k psychologické a sociální situaci klienta, provádí analýzu běžných denních aktivit z hlediska fyzioterapie, doporučují kompenzační pomůcky dle stavu pacientů, provádí prevenci, edukaci a poradenství za účelem udržení nebo obnovení pohybových funkcí a doporučují ergonomické úpravy bydliště a pracoviště pacientů, seznamuje pacienty s možnostmi sociální péče, podílí se na sociální rehabilitaci osob se zdravotním postižením. Své uplatnění nacházejí především v nemocnicích na odděleních léčebné rehabilitace a fyzikální terapie, v centrech léčebné rehabilitace, v rehabilitačních ústavech, v lázních, léčebnách a dalších zařízeních.

Absolventi oboru Ergoterapie jsou odborně způsobilí pracovníci, kteří mohou vykonávat odbornou činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče ve zdravotnických zařízeních. Ergoterapeuti najdou svoje uplatnění v sociálních službách pro děti a seniory, v zařízeních pro osoby s duševním onemocněním, v oblasti domácí a komunitní péče, v programech předpracovní a pracovní rehabilitace. Dále mohou pracovat v chráněných dílnách, v chráněném bydlení nebo se mohou uplatnit v osobní asistenci. Uplatnění mohou také najít v oblasti školství a vzdělávání ve speciálních školách a mateřských školách, při vývoji a výrobě kompenzačních pomůcek nebo na úřadech práce.

Za výkon povolání Radiologického asistenta se považuje zejména provádění radiologických zobrazovacích postupů, léčebná aplikace ionizujícího záření a specifické ošetřovatelské péče poskytované v souvislosti s radiologickými výkony. Radiologický asistent provádí činnosti související s radiační ochranou a ve spolupráci s lékařem se podílí na diagnostické a léčebné péči. Radiologický asistent se uplatní v oborech radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny.

Absolvent studijního oboru Zdravotnický záchranář získá odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání a oprávnění k výkonu samostatné i týmové odborné činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné, anesteziologicko-resuscitační péče, akutního příjmu, v síti zařízení a pracovišť zdravotnické záchranné služby a ve složkách integrovaného záchranného systému. Dále se zdravotnický záchranář podílí na neodkladné léčebné a diagnostické péči. Absolvent je schopen vést zdravotnickou dokumentaci a dokumentaci vyplývající ze zvláštních právních předpisů, pracovat s informačním systémem zdravotnického zařízení včetně zdravotnického operačního střediska. Je připraven se aktivně zapojit do výzkumu v oblasti neodkladné péče, výsledky aplikovat v praxi a podílet se na přípravě zdravotnických standardů.

Studijní obor Zdravotní laborant poskytne absolventům kvalifikaci pro práci ve zdravotnických laboratořích státního i soukromého sektoru, v laboratořích vysokých škol a výzkumných ústavů, v laboratořích zdravotních ústavů a orgánů ochrany veřejného zdraví a dalších. Absolventi disponují odpovídajícími znalostmi teoretickými i praktickými zaměřenými na zvládnutí analýz biologického materiálu za použití nejmodernějších metodických postupů, přístrojové a počítačové techniky a na organizaci a řízení práce v laboratoři. Náplň oboru je zaměřena především na uplatnění v laboratořích laboratorních a klinických oborů: klinické biochemie, klinické hematologie a krevní transfuze, cytologie, histologie a histopatologie, klinické mikrobiologie, klinické imunologie, klinické genetiky a molekulární biologie a toxikologie. Zdravotní laborant bude způsobilý bez nutnosti dlouhodobého zaškolování ke změně oboru působnosti, k rychlé efektivní adaptaci a bude moci být zařazen do jakéhokoliv oboru specializačního vzdělávání zdravotních laborantů.

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví získá způsobilost k výkonu práce v oblasti státního zdravotního dozoru ve všech oborech hygieny a epidemiologie na krajských hygienických stanicích a jejich územních pracovištích, na specializovaných pracovištích v oblasti fyziologie práce, toxikologie, psychologie práce ve stávajících oborech hygieny práce a pracovního lékařství krajských hygienických stanic a jejich územních pracovišť, v plánovaných regionálních centrech pracovního lékařství. Dále při výkonu státního dozoru v ochraně životního prostředí, ve státní správě v oblasti ochrany životních a pracovních podmínek, v projekčních firmách a soukromých organizacích jako konzultanti v oblasti ochrany životních a pracovních podmínek, v odborných firmách poskytujících konzultační a poradenskou činnost v oblasti vědecké organizace a řízení práce a ochrany pracovních a životních podmínek.

Magisterský navazující studijní program:

 • Studijní program Ošetřovatelství
 • obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech (P)

Student získá specializace dle svého výběru v těchto klinických oborech:

 • ošetřovatelská péče o pacienty v interních oborech
 • ošetřovatelská péče o pacienty v chirurgických oborech

Dvouleté navazující prezenční magisterské studium je určeno pro absolventy bakalářského studijního programu Ošetřovatelství. Vzdělání ve vybraných klinických oborech bude zaměřeno na pacienty s onemocněním zažívacího traktu, pacienty s onemocněním pohybového aparátu a pacienty s kardiovaskulárním onemocněním.

Odborná a praktická výuka

Odborná praxe se uskutečňuje ve zdravotnických a sociálních zařízeních (zejména ve Fakultní nemocnici v Plzni), v sociálních zařízeních a v lázeňských místech v západočeském kraji. Fakulta též spolupracuje se zahraničními pracovišti v rámci výměnných stáží studentů.

 • Termín podání přihlášek: FZS přijímá elektronické přihlášky do 31. 3. 2015 (eprihlaska.zcu.cz)
 • Den otevřených dveří: 15. ledna 2015

Celoživotní vzdělávání a příprava na přijímací zkoušky

Naše fakulta realizuje pod Oddělením celoživotního vzdělávání celou řadu kurzů a dalších akcí, ať už pro odbornou, či laickou veřejnost. Disponuje akreditací MZČR na tři certifikované kurzy. Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence, Léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové a Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy. Pro uchazeče o studium pořádá fakulta přípravný kurz k přijímacím zkouškám.

logo
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta zdravotnických studií
www.fzs.zcu.cz
nahoru

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryOšetřovatelství bakalářský    3 roky B5341 
Všeobecná sestra  bakalářský  prezenční  3 roky  
Všeobecná sestra  bakalářský  kombinovaná  3 roky  
OboryPorodní asistence bakalářský    3 roky B5349 
Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví  bakalářský  prezenční  3 roky  
Porodní asistentka  bakalářský  prezenční  3 roky  
Veřejné zdravotnictví  bakalářský  prezenční  3 roky  
OborySpecializace ve zdravotnictví bakalářský    3 roky B5345 
Ergoterapie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Fyzioterapie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Radiologický asistent  bakalářský  prezenční  3 roky  
Zdravotní laborant  bakalářský  prezenční  3 roky  
Zdravotnický záchranář  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryOšetřovatelství navazující magisterský    2 roky N5341 
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech  navazující magisterský  prezenční  3 roky  

Fotogalerie:

nahoru