Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. v Praze 5
Poštovní adresa: Duškova 1094/7, 150 00 Praha 5
  ukázat na mapě
Telefon: 210 082 418
Fax: 257 316 787
Email: info@vszdrav.cz
WWW: www.vszdrav.cz
Zaměření školy: Lékařské
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 27235530

Podrobné informace o škole:

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Praha 5, Duškova 7

Bakalářské zdravotnické programy

Jejím hlavním cílem je poskytovat vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických nelékařských oborech – bakalářské studium. Reaguje tak na změnu požadavků na vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských profesí danou zákonem MZ ČR č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Vzdělání odpovídá směrnicím EU a studijní programy jsou připraveny podle požadavků WHO a EU. Odpovídají nárokům kladeným na tato povolání v zemích EU a diplomy z naší vysoké školy jsou uznávány ve všech státech Evropské unie.

Studium je tříleté a po složení státní zkoušky získávají absolventi titul „Bakalář“ (Bc.). Jednotlivé předměty ve studijních programech jsou uspořádány do modulů a mají přidělené kredity podle European Credit Transfer System.

Vysoká škola je vybavena pro teoretickou i praktickou výuku obou oborů – jsou zde odborné učebny, teoretické učebny, posluchárny a počítačové učebny. Všechny učebny jsou vybaveny PC s připojením k internetu. Vysoká škola dále disponuje knihovnou se specializovaným knižním fondem a studovnami.

Poradenské centrum školy nabízí studentům pedagogickou i odbornou psychologickou pomoc.

Odborná praxe probíhá ve smluvních státních i soukromých zdravotnických a sociálních zařízeních v Praze i mimo Prahu. Praktické výuce je věnováno více než 50 % hodinové dotace programu.

Škola spolupracuje v rámci programu Erasmus s partnerskými vysokými školami v několika zemích Evropské unie (např. Slovensko, Anglie, Německo, Portugalsko, Itálie), kde umožňuje a podporuje výměnné stáže akademických pracovníků a studentů.

Na výuce se podílí řada renomovaných odborníků – lékařů a vysokoškolsky vzdělaných sester. Škola vydává i vlastní publikace a pedagogové, kteří zde působí, realizují také tvůrčí a vědeckou činnost. Mnoho významných osobností přijalo členství v akademické radě školy.

Škola realizuje projekty v rámci Operačních programů spolufinancované Evropskou Unií. .

Obory:

 • Ošetřovatelství – Všeobecná sestra
 • Porodní asistence – Porodní asistentka
 • Specializace ve zdravotnictví – Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář

Absolventi všech studijních oborů získají způsobilost k výkonu povolání.

Školné

Všeobecná sestra 34 000 Kč/rok, Porodní asistentka 34 000 Kč/rok, Radiologický asistent 56 000 Kč/rok, Zdravotnický záchranář 54 000 Kč/rok, přijímací zkoušky nanečisto 200 Kč.

Školné je splatné ve dvou splátkách – v odůvodněných individuálních případech možnost školné splácet čtvrtletně.

Dny otevřených dveří

1. termín 3.  2. 2015 od 16:00 hodin

2. termín 9. 4. 2015 od 16:00 hodin

Přijímací řízení

I. kolo 10. 6. 2015 (náhradní termín 19. 6. 2015) uzávěrka přihlášek do 30. 4. 2015

II. kolo 7. 9. 2015 (náhradní termín 9. 9. 2015) uzávěrka přihlášek do 1. 9. 2015

Zahraniční spolupráce

Naše škola poskytuje studentům i možnost výměnných zahraničních stáží.

Nabídka studijních oborů

 • Všeobecná sestra (VS)
 • Kód oboru: 53-41-R/009
 • Délka studia: 3 roky
 • Závěrečná zkouška: Státní zkouška
 • Porodní asistentka (PA)
 • Kód oboru: 53-49-R/007
 • Délka studia: 3 roky
 • Závěrečná zkouška: Státní zkouška
 • Radiologický asistent (RA)
 • Kód oboru: 53-45-R/010
 • Délka studia: 3 roky
 • Závěrečná zkouška: Státní zkouška
 • Zdravotnický záchranář (ZZ)
 • Kód oboru: 53-45-R/021
 • Délka studia: 3 roky
 • Závěrečná zkouška: Státní zkouška

 

logo
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.
Duškova 7, 150 00 Praha 5
tel.: 210 082 418
fax: 257 316 787
e-mail: info@vszdrav.cz
www.vszdrav.cz
nahoru

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryOšetřovatelství        
Všeobecná sestra  bakalářský  prezenční  3 roky 5341R009 
Všeobecná sestra  bakalářský  kombinovaná  3 roky 5341R009 
OboryPorodní asistence        
Porodní asistentka  bakalářský  prezenční  3 roky 5349R007 
OborySpecializace ve zdravotnictví        
Radiologický asistent  bakalářský  prezenční  3 roky 5345R010 
Zdravotnický záchranář  bakalářský  prezenční  3 roky 5345R021 

Fotogalerie:

nahoru