Univerzita Jana Amose Komenského Praha s. r. o.
Poštovní adresa: Roháčova 1148/63, 130 00 Praha 3
Telefon: 267 199 015
Fax: 267 199 040
Email: ujak@ujak.cz
WWW: www.ujak.cz
Zaměření školy: Ekonomické, Humanitní, Pedagogické, Právnické, Umělecké
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 46358978

Podrobné informace o škole:

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s. r. o.

UJAK realizuje

Bakalářské studijní obory:

 • Vzdělávání dospělých
 • Sociální a mediální komunikace
 • Speciální pedagogika – vychovatelství
 • Evropská hospodářskosprávní studia
 • Manažerská studia – řízení lidských zdrojů
 • Právo v podnikání
 • Bezpečnostní studia
 • Management cestovního ruchu
 • Scénická a mediální studia
 • Adult Education
 • European Economic and Public Administration Studies

Navazující magisterské studijní obory:

 • Andragogika
 • Sociální a mediální komunikace
 • Evropská hospodářskosprávní studia
 • Management cestovního ruchu

Doktorské studijní obory:

 • Andragogika
 • Speciální pedagogika

Programy CŽV:

 • MBA – Program Master of Business Administration – Řízení lidských zdrojů a Evropská unie
 • MBA – Master of Business Administration Programme – Human Resources Management and European Union
 • Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku (DVPP)
 • Studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika (DVPP)
 • Doplňující didaktické studium anglického jazyka
 • Koordinátor mediální výchovy
 • Arteterapie – umělecká kreativní terapie
 • Certifikáty TELC
 • Kurzy českého jazyka

Aktuální informace k přijímacímu řízení do jednotlivých oborů viz www.ujak.cz

Informace o škole a studijních programech

Univerzita Jana Amose Komenského Praha (UJAK) je soukromou univerzitou, která se orientuje především na oblasti pedagogiky, andragogiky, dalších společenských věd, ekonomiky a práva.

Bakalářský obor Vzdělávání dospělých je koncipován tak, aby se absolventi mohli úspěšně uplatnit v praxi jako vzdělavatelé dospělých ve vzdělávacích zařízeních pro dospělé, ve vzdělávacích a personálních útvarech institucí a firem, ve veřejné správě, v pedagogických centrech, nadacích, …

Bakalářský obor Speciální pedagogika – vychovatelství se orientuje na práci s handicapovanými. Absolvent je schopen se úspěšně uplatnit ve funkci vychovatele ve speciálních zařízeních pro děti, mládež i dospělé, ale i v oblasti speciálního poradenství, v oblasti sociálních služeb, ve vězeňství, v policejních složkách, …

Bakalářský obor Sociální a mediální komunikace je orientován na zvládnutí společenských věd nutných pro porozumění společenské komunikace, zvláště v organizované masové komunikaci a se specifičností komunikace mediální. Absolventi se uplatní jako žurnalisté, tiskoví mluvčí, moderátoři, dále jako specialisté v oblasti marketingu, politické komunikace, PR, HR, …

Bakalářský obor Evropská hospodářskosprávní studia připravuje odborníky se znalostí ekonomiky a příbuzných společenskovědních oborů. Umožňuje uplatnění v širokém spektru ekonomických činností a oblastech veřejné správy (ve státní správě, v evropských strukturách, municipalitách, nadnárodních institucích, …).

Bakalářský obor Manažerská studia – řízení lidských zdrojů připravuje psychologicky orientované specialisty pro oblast práce s lidmi ve výrobním i nevýrobním sektoru. Teoretické znalosti absolventů vycházejí z hlubokého porozumění psychologickým aspektům řízení lidí v pracovním procesu. Těžištěm studia jsou proto vědomosti a dovednosti z oblasti psychologie, managementu a souvisejících oborů v jejich vzájemném propojení.

Bakalářský obor Právo v podnikání zabezpečuje přípravu pracovníků, kteří jsou kvalitně právně a zároveň ekonomicky vzděláni. Reflektuje aktuální potřeby právních a ekonomických znalostí pro výkon zaměstnání ve veřejném i soukromém sektoru, pro samostatnou výdělečnou činnost (podnikání), úsek organizace práce a pracovně právních vztahů.

Bakalářský obor Bezpečnostní studia umožní absolventům získat základní orientaci ve strategických i taktických znalostech a v problematice řešení konfliktů. Studenti získají kvalifikaci v oblasti zajištění bezpečnosti pro organizační činnosti ve státních orgánech a neziskových organizacích (občanská sdružení, veřejně prospěšné společnosti, zájmová sdružení, nadace, …).

Bakalářský obor Management cestovního ruchu připravuje odborníky pro široké uplatnění v oblasti rozvoje a řízení cestovního ruchu, zvl. v cestovních kancelářích a agenturách, ve veřejné správě, v logistice cestovního ruchu, v činnosti informačních kanceláří, v celém systému managementu a marketingu cestovního ruchu, jako průvodce a delegát, …

Bakalářský obor Scénická a mediální studia připravuje absolventa pro působení jak teoreticky, tak prakticky v oborech souvisejících se scénickou tvorbou a médii. Studium je orientováno na získávání poznatků pro využití ve vlastní umělecké činnosti, zejména v profesi dramaturga, lektora dramaturgie, spolutvůrce nových trendů v moderním scénickém umění, …

Navazující magisterský obor Andragogika vychovává fundované experty pro široké uplatnění v řídicí a výchovné práci s lidskými zdroji. Absolventi se uplatní především jako vedoucí řídicí pracovníci ve vzdělávání dospělých a personalistice, specialisté na utváření vzdělávacích koncepcí v institucích, odborníci v andragogických vědeckých a výzkumných zařízeních.

Navazující magisterský obor Evropská hospodářskosprávní studia se orientuje na přípravu odborníků – specialistů, zejména pro ty oblasti společenského života, kde je vyžadována systematická řídicí hospodářská a správní činnost, především na úrovni EU, tj. v personálních útvarech, v zahraničních firmách a institucích působících v ČR, ve státní správě, v evropských strukturách, …

Navazující magisterský obor Sociální a mediální komunikace usiluje o rozvoj hlubokých znalostí sociální a mediální komunikace na bázi konsekventních společenskovědních oborů a specializovaných znalostí a dovedností v oboru sociální a mediální komunikace v prostředí médií. Speciální znalosti a dovednosti jsou orientovány jednak směrem k žurnalistice, jednak směrem k marketingové komunikaci.

Navazující magisterský obor Management cestovního ruchu poskytuje komplexní vhled do problematiky služeb cestovního ruchu v kontextu hospodářsko-politického prostředí s přesahem do prostředí EU. Absolventi dokáží aplikovat teoretické přístupy na konkrétní procesy odvíjející se ve službách cestovního ruchu a řídit veškeré ekonomicko-manažerské funkce a procesy podniku cestovního ruchu.

Navazující magisterský obor Andragogika vychovává fundované experty pro široké uplatnění v řídicí a výchovné práci s lidskými zdroji. Absolventi se uplatní především jako vedoucí řídicí pracovníci ve vzdělávání dospělých a personalistice, specialisté na utváření vzdělávacích koncepcí v institucích, odborníci v andragogických vědeckých a výzkumných zařízeních.

Informace o přijímacím řízení

Termín podání přihlášek: 1. termín do 31. 3. 2018, 2. termín do 15. 9. 2018 pokud není stanoveno jinak, další individuálně

Obsah přijímacího řízení: přijímací řízení probíhá na základě předložené přihlášky ke studiu na vysoké škole a dalších dokumentů

Administrativní poplatek: 500 Kč

Školné: (podrobněji viz www.ujak.cz)

Formy studia

Prezenční (denní): Bc. – 3 roky, Nmgr. – 2 roky, Ph.D. – 3 roky

Kombinovaná (umožňuje bezproblémové studium při zaměstnání): Bc. – 3 roky, Nmgr. – 2 roky, Ph.D. – 3 roky

MBA program

Program Master of Business Administration s názvem Řízení lidských zdrojů a Evropská unie. Titul MBA, získaný po absolvování studia akreditovaného u FIBAA (www.fibaa.org), umožňuje jeho držitelům zastávat manažerské a řídicí posty ve všech evropských zemích Evropské unie i v zámoří. Nově nabízíme program MBA také plně v anglickém jazyce.

Celoživotní vzdělávání

Doplňkové pedagogické studium, speciální pedagogika, doplňující didaktické studium anglického jazyka, kurzy českého jazyka, cizí jazyky (certifikáty TELC)

Informace o studiu na UJAK

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Roháčova 63, 130 00 Praha 3, tel.: 267 199 015, fax: 267 199 040, e-mail: ujak@ujak.cz, internet: www.ujak.cz

logo
Roháčova 1148/63, Praha 3
tel.: 267 199 015
ujak@ujak.cz
www.ujak.cz
module
nahoru

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryEkonomika a management bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B6208 
Bezpečnostní studia  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Manažerská studia – řízení lidských zdrojů  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryHospodářská politika a správa bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B6202 
Evropská hospodářskosprávní studia  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Management cestovního ruchu  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryMediální a komunikační studia bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B7202 
Sociální a mediální komunikace  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryPrávní specializace bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B6804 
Právo v podnikání  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OborySpecializace v pedagogice bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B7507 
Vzdělávání dospělých  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OborySpeciální pedagogika bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B7506 
Speciální pedagogika - vychovatelství  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryTeorie divadla, filmu a masmédií bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B8104 
Scénická a mediální studia  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryHospodářská politika a správa navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N6202 
Evropská hospodářskosprávní studia  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Management cestovního ruchu  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OboryMediální a komunikační studia navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N7202 
Sociální a mediální komunikace  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OboryPedagogika navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N7501 
Andragogika  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  

Fotogalerie:

nahoru